Браншови организации подкрепят изцяло програмата на ИТН, относно политиките по „Регионално развитие и инфраструктура“

Браншови организации подкрепят изцяло програмата на ИТН, относно политиките по „Регионално развитие и инфраструктура“

Днес, 10.11.2021 г., се проведе работна среща между представителите на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ и експертната група на ПП „Има такъв народ“. На срещата присъстваха заместник-председателят инж. Огнян Атанасов и главният секретар в лицето на инж. Антони Чипев.

ПП „Има такъв народ“ бе представена от Виктория Василева, главен секретар, Георги Георгиев, координатор на експертната група на партията по „Регионално развитие и инфраструктура“, арх. Банко Банков и инж. Веселин Станков. На срещата бяха представени проблеми, свързани с нормативната уредба, касаеща инвестиционното проектиране, образованието на проектантите, акредитацията на учебните заведения, произвеждащи проектантите, паспортизирането и санирането на сградите, както и възлагането на обществени поръчки чрез инженеринг.

Представителите на КИИП заявиха най-отговорно, че програмата на ПП „ИТН“, относно политиките по „Регионално развитие и инфраструктура“, отговаря най-пълно на техните нужди и че я подкрепят изцяло. Също така на срещата бяха обсъдени законодателни промени, оптимизиращи процеса на проектиране и вменяващи конкретни отговорности на всички участници в инвестиционните процеси, които ще стабилизират икономическата среда и ще стимулира инвестициите. На срещата бе подписан меморандум, потвърждаващ поетите ангажименти за сътрудничество между КИИП и ПП ИТН.

В същия ден се проведе среща и с представителите на „Камарата на Архитектите в България“, представлявана от арх. Владимир Милков, арх. Борислав Борисов, арх. Васил Василев, арх. Константин Пеев и др. Важно е да се отбележи, че и двете браншови организации подкрепят изцяло програмата на ПП ИТН относно политиките по „Регионално развитие и инфраструктура“. Обсъдени бяха проблеми, свързани с планирането на градското развитие, инфраструктурата, отговорностите на участниците в инвестиционното проектиране, тежката административна процедура по одобряване на инвестиционните намерения, опорочаването на обществените поръчки, в частност процедури тип „инженеринг“ и др. представителите на „КАБ“ също споделиха, че са необходими нормативни промени, с които да се подобри цялостната процедура по проектиране и одобряване на инвестиционните проекти.

Подготвен бе меморандум, потвърждаващ поетите ангажименти за сътрудничество между КАБ и ПП ИТН.

Сподели: