Бургаският депутат от „Има такъв народ“ Златомира Карагеоргиева-Мострова с въпрос към министър Борислав Сандов

Бургаският депутат от „Има такъв народ“ Златомира Карагеоргиева-Мострова с въпрос към министър Борислав Сандов

По време на парламентарен контрол миналата седмица, бургаският депутат от „Има такъв народ“ Златомира Карагеоргиева-Мострова се обърна към министър Борислав Сандов с въпрос свързан с изпълнението на Водния проект за Бургаска област.

Мострова попита на какъв етап е проекта, съществува ли възможност той да не бъде реализиран в предвидения срок до май 2024 г., както и дали има ли риск от загуба на средства и ако да, в какъв размер биха били те.

Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов обясни причините за забавянето на проекта. Той припомни, че договорът на ВиК – Бургас с Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) е от 17 юни 2020 г. и е на стойност близо 460 млн. лв. Проектът цели изграждане на ВиК инфраструктура, както и реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК инфраструктура и изграждане на нови системи и съоръжения в 13 агломерации с над 10 000 жители – Бургас, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Обзор, Айтос, Карнобат, Царево, Китен, Черноморец, Сарафово и Лозенец. Дейностите включват реконструкция на 158 км водопроводна и 22 км канализационна мрежа, както и изграждане на близо 7 км водопроводна и 73 км канализационна мрежа, една нова пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция на 3 други такива станции. Предвидена е и реконструкция на две пречиствателни станции за питейни води.

Целият Воден цикъл е в категорията „голям проект“ и като такъв той е преминал през одобрение директно от Европейската комисия (ЕК), уточни Борислав Сандов.

В процеса на одобряването му са получени бележки и коментари, които засягат изпълнението на европейската директива за местообитанията, съгласно която държавите-членки на Европейския съюз, са длъжни да разработват консервационни цели за всички защитени зони от „Натура 2000“. Тъй като за някои зони, включително тези в Бургаска област, процесът за разработване и одобрение на тези цели не е приключил, ЕК поставя условие да бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ само за инвестиционните разходи, които са в урбанизираната зона, които са на стойност 145 млн. лв., а за инфраструктурата в „Натура 2000“ е договорено с ЕК да се посочи като източник на финансиране собствен принос на бенефициента (ВиК – Бургас) до финализиране на разработката и одобрението на консервационните цели. В края на 2021 г. разработването на целите е възложено от ВиК – Бургас на Австрийската агенция по околна среда.

Към настоящия момент тази дейност е оценена като рискова и забавяне на нейното изпълнение би довело до цялостно забавяне в изпълнението на дейностите по проекта, добави Сандов.

„Едновременно с искането за изменение следва да бъде предоставено искане за разделяне на фази, а именно „фазиране“ на големия проект в неговата цялост, като изграждането на ВиК инфраструктурата, което не е финализирано към края на следващата година, да получи финансиране в рамките на новата ОПОС 2021 – 2027. ЕК отново ще подложи на оценка внесените искания по проекта и само в случай на положително становище по предлаганите изменения може да издаде ново решение, като това може да се случи най-рано през есента на 2023 г.“, обясни още екоминистърът.

„До момента на получаване на новото положително решение на ЕК проектът остава рисков поради големия финансов ресурс за реализацията му и изпълнението на множество заложени дейности. Бенефициентът ВиК – Бургас е обявил всички обществени поръчки за избор на изпълнители на основните проектни дейности“, каза още Борислав Сандов.  

Планът предвижда  18 договора за инженеринг, като към момента са сключени само 5, добави той.
Предвид необходимостта от получаване на ново положително решение от страна на ЕК преди 2023 г. за одобряване на цялостно изпълнение на проекта, включително дейностите в и извън „Натура 2000“, съществува възможност проектът да не бъде реализиран в определения срок, каза още Сандов.

„Оценката за риска относно възможността за цялостно изпълнение на проекта зависи изцяло от развитието на дейностите по изработване и изпълнение на целите за зоните от „Натура 2000“, в които ще се наложи да бъдат изпълнявани инвестиционни дейности, към които към момента прогнозната стойност е почти 300 млн. лв. Изисквахме от Управляващия орган на ОПОС да представи план за 3-месечна база до края на програмния период“, каза още Борислав Сандов в отговора си към бургаския депутат от „Има такъв народ“  Златомира Карагеоргиева – Мострова.

Сподели: