ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

(ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)

на Инициативен комитет, създаден на събрание на български граждани с избирателни права, проведено на 20.12.2022 г. в Република България, Столична община, град София, п.к. 1463, район „Триадица“, площад „България“ № 1, Национален дворец на културата („НДК“), зала 12, за организиране и координиране на подписка за произвеждане на национален референдум на основание, при условията и по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление със следния въпрос:

Подкрепяте ли произвеждането на избори за Велико народно събрание, което да реши въпросите за промени във формата на държавно управление от парламентарна република в президентска република?

I. Общи положения

Инициативен комитет, създаден на събрание на български граждани с избирателни права, проведено на 20.12.2022 г. в Република България, Столична община, град София, п.к. 1463, район „Триадица“, площад „България“ № 1, Национален дворец на културата („НДК“), зала 12, (наричан по-нататък „Инициативен комитет”) за организиране и координиране на подписка за произвеждане на национален референдум на основание, при условията и по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление със следния въпрос:

Подкрепяте ли произвеждането на избори за Велико народно събрание, което да реши въпросите за промени във формата на държавно управление от парламентарна република в президентска република?“,

е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.). Цялостната дейност по организиране и координация на събирането на необходимия брой подписи за провеждането на национален референдум се осъществява от Инициативния комитет. По аргумент от чл. 12, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (наричан по-нататък „ЗПУГДВМС“), администратор на лични данни е самият Инициативен комитет, тъй като по силата на закона той е отговорен за организирането и координирането на подписката.

 

Членовете на Инициативния комитет са посочени във водения от председателя на Народното събрание публичен регистър по чл. 10, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Достъп до регистрацията на Инициативния комитет може да бъде осъществен на следната интернет-страница:

 

https://parliament.bg/bg/register-referendum/37.

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), е нормативният акт, който определя изискванията и задълженията на Инициативния комитет като администратор на лични данни, свързан със защитата на личните данни, приложимите правни норми и конкретните му  права и задължения във връзка с обработването на лични данни.

Събирането на данни в подписката за целите на произвеждане на национален референдум по чл. 12 от ЗПУГДВМС, представлява операция по обработване на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 2) от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД).

За целите на организиране и координиране на подписка за произвеждане на горепосочения национален референдум и внасянето на подписката в Народното събрание на Република България, Инициативният комитет има достъп до събраните в подписката лични данни на лицата, участвали в подписката. Лицата, действащи под прякото ръководство на членовете на Инициативния комитет (наричани по-нататък „доброволци“), които събират подписи и лични данни на лицата, участващи в подписката с цел произвеждане на горепосочения национален референдум, и които привеждат събрани лични данни в структуриран електронен вид съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗПУГДВМС, имат достъп само до личните данни на лицата, чиито подписи са събрали, съответно – до личните данни, които са привели в структуриран електронен вид съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗПУГДВМС.

II. Кой обработва Вашите данни?

Вашите данни се обработват от Инициативния комитет, създаден на събрание на български граждани с избирателни права, проведено на 20.12.2022 г. в Република България, Столична община, град София, п.к. 1463, район „Триадица“, площад „България“ № 1, Национален дворец на културата („НДК“), зала 12, за организиране и координиране на подписка за произвеждане на национален референдум на основание, при условията и по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление със следния въпрос:

Подкрепяте ли произвеждането на избори за Велико народно събрание, което да реши въпросите за промени във формата на държавно управление от парламентарна република в президентска република?“.

Доброволците, действащи под ръководство на Инициативния комитет, имат достъп само до личните данни на лицата, чиито лични данни са събрали за подписката с цел произвеждане на горепосочения национален референдум, съответно – до личните данни, които са привели в структуриран електронен вид съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗПУГДВМС.

Правни основания за обработване на лични данни

Основанието за обработване от Инициативния комитет на личните данни на лицата, участващи в подписката за произвеждане на горепосочения национален референдум, е изпълнението на задача от обществен интерес, регламентирана в ЗПУГДВМС, в съответствие с хипотезата на чл. 6, пар. 1, б. д), пр. 1 във вр. с пар. 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Въпреки че редът и условията за събиране на лични данни за целите на подписката са законово установени, участието на гражданите в подписката следва да е доброволно, тоест лицето, което желае да участва в подписката, свободно изразява волята си.

Събирането на личните данни се основава единствено на свободната воля на гражданите и тяхното желание за доброволно участие в подписката за горепосочения национален референдум.

Основанието за обработване от Инициативния комитет на личните данни на доброволците е „съгласие“ по смисъла на чл. 6, т. 1, б. „а“ от Общия регламент относно защитата на данните.

С подписване на „Съгласие за обработване на лични данни“ доброволецът предоставя доброволно и свободно своето съгласие предоставените от него лични данни да бъдат обработвани за целите на подпомагане на членовете на Инициативния комитет в процеса по организиране и координиране на подписка за произвеждане на горепосочения национален референдум по реда на ЗПУГДВМС.

Принципи на обработване на лични данни

Инициативният комитет, като администратор на лични данни, обработва лични данни в съответствие с принципите по чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679:

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност – личните данни се събират в съответствие с реда и условията за събиране на лични данни за целите на подписката за провеждане на горепосочения национален референдум, установени в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. С подписката се цели произвеждане на национален референдум с въпрос: „Подкрепяте ли произвеждането на избори за Велико народно събрание, което да реши въпросите за промени във формата на държавно управление от парламентарна република в президентска република?“.

• Ограничение на целите – събраните данни се обработват само и единствено за целта, за която са събрани – за целите на подписка за произвеждане на горепосочения национален референдум.

• Свеждане на данните до минимум – целта следва да бъде постигната с минимално необходимите за това лични данни. Личните данни на лицата, участващи в подписката за произвеждане на горепосочения национален референдум, които следва да бъдат събирани, са изрично и изчерпателно посочени в чл. 12, ал. 4, т. 1 – 4 от ЗПУГДВМС, както следва: три имена; единен граждански номер (ЕГН); постоянен адрес; подпис. Съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗПУГДВМС – в графа „забележки“ се вписват и данните на придружителя, ако лицето, желаещо да участва в подписката, е с физически или зрителни увреждания и има нужда от помощ при изразяване на волята си. Членовете на Инициативния комитет не събират други лични данни на лицата, участващи в подписката за произвеждане на горепосочения национален референдум, освен посочените лични данни, установени в цитираните правни норми. Личните данни на доброволците, предоставяни на основание дадено от тях съгласие, са: три имена; единен граждански номер (ЕГН); постоянен адрес; телефонен номер за връзка; електронна поща.

• Ограничение на срока на съхранение – данните се обработват до внасянето на подписката във връзка с горепосочения референдум в Народното събрание или съответно до изтичане на законоустановения тримесечен срок по чл. 12, ал. 8 от ЗПУГДВМС (ако подписката не бъде внесена в Народното събрание в срок до три месеца от писменото уведомяване на председателя на Народното събрание за започването на подписката за референдум и за поставения за гласуване на референдума въпрос по чл. 12, ал. 2, т. 3 от ЗПУГДВМС).

• Точност, цялостност и поверителност – данните трябва да са точни (така, както са посочени в личната карта на лицето) и да са предоставени в законоустановения обем, съгласно горецитираната разпоредба на чл. 12, ал. 4 от ЗПУГДВМС. Предоставя се и възможност за актуализиране на неточни и непълни данни по реда за упражняване на правото на коригиране.

• Отчетност – ясно документиране на предприетите действия по обработване на данните.

Можете да се свържете с нас на следния адрес на електронна поща:
office.referendum@gmail.com.

III. За кого се отнася настоящата Политика за поверителност (защита на личните данни)?

Политиката за поверителност (защита на личните данни) посочва защо и как Инициативният комитет обработва Вашите лични данни, когато сте:

  • български гражданин с избирателни права, участващ в подписката за произвеждане на горепосочения национален референдум;

  • доброволец.

 IV. За какви цели обработваме Вашите данни?

  • Ако сте български гражданин с избирателни права, желаещ да подкрепи предложението за произвеждане на горепосочения национален референдум и сте положили своя подпис и лични данни в бланките, върху които се събират подписите, Вашите данни се използват от Инициативния комитет единствено и само за целите на подписката за произвеждане на горепосочения национален референдум със следния въпрос: „Подкрепяте ли произвеждането на избори за Велико народно събрание, което да реши въпросите за промени във формата на държавно управление от парламентарна република в президентска република?“. Инициативният комитет внася подписката в Народното събрание на основание чл. 13, ал. 1 от ЗПУГДВМС. Народното събрание впоследствие изпраща подписката на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 13, ал. 2 от ЗПУГДВМС. Обработването и съхранението на Вашите лични данни се извършва в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни.

  • Ако сте доброволец, Вашите данни се използват от Инициативния комитет за целите на подпомагане на членовете на Инициативния комитет в процеса по организиране и координиране на подписка за произвеждане на горепосочения национален референдум по реда на ЗПУГДВМС.

Вашите лични данни се използват само за горепосочените цели. Ние няма да събираме лични данни, които не са необходими за горепосочените цели.

 V. Какви лични данни обработваме?

Личните данни на лицата, участващи в подписката за произвеждане на горепосочения национален референдум, които събираме и обработваме, са изрично и изчерпателно посочени в чл. 12, ал. 4, т. 1 – 4 от ЗПУГДВМС, както следва: три имена; единен граждански номер (ЕГН); постоянен адрес; подпис. Съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗПУГДВМС – в графа „забележки“ се вписват и данните на придружителя, ако лицето е с физически или зрителни увреждания и има нужда от помощ при изразяване на волята си.

Личните данни на доброволците, предоставяни на основание дадено от тях съгласие, са: три имена; единен граждански номер (ЕГН); постоянен адрес; телефонен номер за връзка; електронна поща.

 VI. Как и за какъв срок се съхраняват личните данни?

Съхраняваме Вашите лични данни до внасянето на подписката във връзка с горепосочения референдум в Народното събрание или съответно до изтичане на законоустановения тримесечен срок по чл. 12, ал. 8 от ЗПУГДВМС (ако подписката не бъде внесена в Народното събрание в срок до три месеца от писменото уведомяване на председателя на Народното събрание за започването на подписката за референдум и за поставения за гласуване на референдума въпрос по чл. 12, ал. 2, т. 3 от ЗПУГДВМС).

Личните данни на лицата, участващи в подписката за произвеждане на горепосочения национален референдум, се съхраняват на хартия в надлежно изолирани, обезопасени и охранявани помещения със строго ограничен достъп, както и в структуриран електронен вид, съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗПУГДВМС.

Личните данни на доброволците се съхраняват на хартия в надлежно изолирани, обезопасени и охранявани помещения.

Инициативният комитет предприема подходящи технически и организационни мерки за защита на обработваните лични данни.

Всяко лице, участващо в подписката за произвеждане на горепосочения национален референдум, има право на достъп, на коригиране, на ограничаване на обработването на събраните негови лични данни и/или право на възражение при спазване на изискванията, посочени в чл. 15, 16, 18 и 21 от Общия регламент относно защитата на данните.

Доброволците имат право на достъп, коригиране, изтриване на подадените лични данни и/или на ограничаване на обработването при спазване на изискванията, посочени в чл. 15, 16, 17 и 18 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., както и право на оттегляне на съгласието за обработване на лични данни по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, преди то да бъде оттеглено.

Искането за упражняване на горепосочените права следва да се направи чрез писмено известие до Инициативния комитет на следния адрес за кореспонденция:

Република България, Столична община, град София, п.к. 1463, район „Триадица“, площад „България“ № 1, Национален дворец на културата („НДК“), зала 12; електронен адрес (електронна поща): office.referendum@gmail.com.

VII. С кого можем да споделяме вашите лични данни?

Инициативният комитет зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. Подписката във връзка с горепосочения референдум, съдържащата личните данни на лицата, участвали в подписката за произвеждане на националния референдум, ще бъде внесена от Инициативния комитет в Народното събрание на хартия и в структуриран електронен вид в изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 1 от ЗПУГДВМС.

Личните данни на доброволците може да бъдат споделяни с трети страни само ако това е наложително за целите на организиране и координиране на подписката или е предвидено в нормативната уредба. Тези трети страни включват лица, желаещи да се включат в подписката, други доброволци, държавни органи и институции или адвокати.

VIII. Вашите права по отношение на събраните от нас личните данни

При спазване на приложимото законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Инициативния комитет:

1. Права на лицата, участващи в подписката за произвеждане на горепосочения национален референдум:

1.1. Право на достъп до Вашите лични данни, които се обработват от Инициативния комитет;

1.2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;

1.3. Право на ограничаване на обработването при условията на чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679;

1.4. Право на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, при условията на чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679.

2. Права на доброволците, действащи под ръководството на Инициативния комитет:

2.1. Право на достъп до Вашите лични данни, които се обработват от Инициативния комитет;

2.2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;

2.3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание;

2.4. Право на ограничаване на обработването при условията на чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679;

2.5. Право на оттегляне на съгласие. Следва да бъде взето предвид, че подобно оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на съгласието Ви за периода до оттеглянето на това съгласие.

Писмените искания/заявления/уведомления/възражения за упражняването на горепосочените права се отправят до Инициативния комитет на следния адрес за кореспонденция:

Република България, Столична община, град София, п.к. 1463, район „Триадица“, площад „България“ № 1, Национален дворец на културата („НДК“), зала 12; електронен адрес (електронна поща): office.referendum@gmail.com.

Както лицата, участващи в подписката за произвеждане на горепосочения национален референдум, така и доброволците имат право на жалба до Комисията за защита на личните данни или съда.

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

e-mail: kzld@cpdp.bg

Електронна страница: www.cpdp.bg

Координати на администратора

 

Координатите на администратора във връзка с обработването на лични данни са:

 

Aдрес за контакт с Инициативния комитет: Република България, Столична община, град София, п.к. 1463, район „Триадица“, площад „България“ № 1, Национален дворец на културата („НДК“), зала 12.

 

Електронна поща за контакт с Инициативния комитет:

office.referendum@gmail.com