Спешни мерки за здравната система

Спешни мерки за здравната система

Спешни мерки за подготовка на здравната система на ниво доболнична, болнична и стоматологична помощ, за ограничаване разпространението на епидемията от covid-19, изготвени от група експерти на пп “има такъв народ“

I. ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ

1) Информационна яснота, единност на мерките и препоръките по въпроса за COVID-19 чрез създаване на национален 24-часов телефонен номер, мобилно приложение и интернет сайт. Телефонният номер трябва да е безплатен.

2) Изграждане на „фронтови“ линии/нива за реагиране в системата на здравеопазване:

  • първа линия способна да поеме основния удар – ОПЛ, диагностични центрове
  • ЦСМП
  • втора линия – болнични стационари с чист и замърсен поток на пациенти
  • трета линия – интензивни отделения

3) Незабавна инвестиция в здравната система, която да осигури:

  • лични предпазни средства (ЛПС)
  • средства за дезинфекция
  • преференциално тестуване на здравните работници
  • гарантирани доходи, заплащане и на трите нива медицински персонал в системата за здравеопазването на базата на същия период през 2019 г.

4) Консултации с ОПЛ по телефона, WhatsApp, Viber, Skype. При нужда пациент със съмнителни симптоми да се насочва към регионален център за бърз триаж и диагностика, а от там евентуално за домашно лечение или към лечебно заведение.

5) ОПЛ да се групират и организират на териториален принцип за по-добро покриване на работния ден и да си помагат в разпределението на работата. Създаване на Диагностични Центрове в доболничната помощ, в които да се работи по изяснен алгоритъм за COVID19 (първа линия).

6) Медицински сестри, лекари, рехабилитатори, лаборанти, фелдшери, които в момента не изпълняват планова медицинска грижа от държавни и частни здравни заведения, които са работили със Здравната Каса, да са в режим на постоянна готовност да се включат на първа линия при нужда.

7) ОПЛ и Диагностичните Центрове да работят с единен национален алгоритъм за вземане на решение кое е най-правилното поведение при всеки индивидуален контакт с пациент. Тези алгоритми подлежат на корекция според новата информация от СЗО.

8) Аптеките да приемат рецепти по телефона от ОПЛ и ДЦ за случаите, които позволяват да се вземе решение за лечение по телефона. Хартиените бланки веднъж дневно да се изпращат до номинирана аптека.

9) Регионални структури/мини щабове на база град, област от местни специалисти/координатори, които редовно да поддържат връзка чрез Skype помежду си и с Националния щаб за решаване на проблеми на местно ниво.

10) Приоритетен достъп до здравна грижа в доболничната помощ на рискови групи пациенти в координация с кризисните щабове – консултации, рецепти, доброволчески отряди за социални грижи и доставки по домовете на лекарства с необходимите ЛПС.

II. БОЛНИЧНА ПОМОЩ

1) Управителният съвет на НЗОК да изработи гаранция за всяко болнично заведение, че ще бъдат осигурени всички финансови средства за покриване на фонд работни заплати, текущи разходи и снабдяване през целия период на кризата на база същия минал период от 2019 г. Осигуряване на финансов ресурс от Министерството на здравеопазването и НЗОК за фонд работна заплата на базата на същия минал период през 2019 г. за всички работещи в сферата на държавните болнични заведения, и частните такива, които приемат и лекуват пациенти с COVID-инфекция.

2) Оформяне на регионални COVID-19 центрове на географски принцип, в които да се събере наличния ресурс от квалифицирани кадри (реаниматори, пулмолози, кардиолози и вирусолози), апаратура, предпазни средства и консумативи, а всички останали болници да поемат текущия поток пациенти. Спешна помощ по региони да предвиди и осигури транспорта (чрез специално обособени линейки) на тези болни до тези регионални COVID-19 центрове.

3) Максимално бързо осигуряване на пълен комплект предпазни средства по стандарт, необходими на здравни работници, работещи в системата на СПО, диагностични центрове и болници. Прозрачно разпределяне на защитните материали между болнична и доболнична помощ.

4) Разпределението на потоците на постъпващите болни да се извършва чрез задължителни триажни пропускателни пунктове на входа на СПО. С няколко прости въпроси/анкета да се отсее има ли даденият пациент съмнения за заразяване, без значение от типа патология, и след това да се прецени къде да бъде приет пациента.

5) Тестване чрез RT-PCR на всеки 7 дни на екипите от първа линия (включително полицаи и персонал на КПП) и на всеки 7 дни на болничния персонал от втора и трета линия. Тестуване на всички пациенти, постъпващи за спешно и неотложно лечение с минимални симптоми отговарящи на COVID-19. (Според алгоритмите на лечение в СЗО, ако пациентите са КОВИД +).

6) Масово тестване чрез RT-PCR на всички пътували и завърнали се от чужбина презпоследните 2 месеца и контактните на тях. Да се издирват чрез личен лекар, а който нямаличен лекар, чрез МВР да бъдат издирени и насочени за изследване.

7) Национален скрининг чрез серологични ELISA (IgM+IgG) тестове с цел епидемиологични проучване на обществото на преболедувалите болни, както и на прекаралите заразяването безсимптоматично.

8) Задължителна изолация на позитивните болни.

9) Въвеждане на стандарти и оборудване за съвременна и ефективна санитарна обработка (с аерозолни препарати и съоръжения, използващи прегрята водна пара) на лечебните заведения с препоръки за ефективна дезинфекция. Ежедневно докладване на състоянието и проблемите от управителите на лечебните заведения към Регионалните кризисни щабове, като умишленото прикриване на проблеми, като например липса на достатъчно налични консумативи и апаратура да се санкционира.

10) Министерският съвет да актуализира номенклатурния списък от лекарства, болнично-домакинско имущество, дезинфектанти, средства за дератизация, дезинсекция и защитни облекла, като добави противо-епидемични защитни средства и облекла и да определи вида, условията и реда за създаването, използването и възстановяването им включително в случаите на ограничаване и ликвидиране на епидемии и да приеме програма за създаване, съхраняване, опазване и обновяване на държавните резерви и военновременните запаси от индивидуални защитни средства и облекла в случаи на ограничаване и ликвидиране на епидемии.

11) Да се разпространят изготвените епидемиологични стандарти, обосноваващи конкретни мерки за превантивна медицина и карантина.

12) Своевременни мерки насочени към управителите на лечебните заведения да организират регулярно обучение от подготвени специалисти (инфекционисти, вирусолози и реаниматори) да изнасят видео конферентни сесии (Webinars, видео обучения) в обособените COVID центрове (COVID отделение), за да се запознае персонала със специфичността на този вид лечебен процес.

13) Да се осигурят спешно места в тясно сътрудничество с медицинските университети и университетските болници за отпускане на специализация по пулмология, анестезиология и реанимация за всички новодипломирани лекари и тяхното стимулиране включително с финансови средства с цел спешно попълване на дефицита на кадри в тези сфери.

14) Оценка на броя на наличните годни RT-PCR инструменти в държавата, провеждане на курсове за обучение на наличния персонал за правилно вземане и транспортиране на секрети с цел мобилизиране на повече звена да изработват повече тестове дневно с по- точна оценка на резултатите. Да се включи като препоръка за 24 часов режим на работа на RT-PCR.

III. СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ

Временно преустановяване дейността на денталните клиники и кабинети с изключение на спешни и неотложни ситуации, които не могат да бъдат разрешени по телефона; максимално редуциране на персонала – специализиран и неспециализиран. План за действие при спешни случаи:

1) Телефонен триаж.

2) Спешните пациенти да са без придружител (изключения) и да получават срещи през достатъчни интервали от време (за да не се засичат пациенти, дезинфекция на помещенията).

3) Премахване от кабинета на всички брошури, списания, играчки, които може да бъдат замърсени.

4) На влизане пациентът да си дезинфекцира ръцете.

5) Персоналът да бъде с маски FPP2 или 3 и протекция за очите (шлем/очила).

6) Със сядането на стола пациентът да се жабури в продължение на 1 минута с водороден пероксид 1% или povidone iodine 0.2% .

7) Дезинфекциране на всички повърхности след всеки пациент.

Сподели: