Администрация и електронно управление

Дигитализацията е ключов фактор за развитието на икономиката и благоденствието на България. Забавеното ѝ внедряване води до ниска конкурентоспособност на нацията и затруднено функциониране на обществото. Свързаността, която електронното управление предоставя, ще подобри обществения живот, в който публичните услуги подпомагат гражданите и бизнеса. В обхвата на електронното управление попадат всички обществени услуги, независимо дали се предоставят от държавния, или частния сектор – здравеопазване, образование, социални и пощенски услуги, обществен транспорт и др.

1. Въвеждане на възможност за дистанционно електронно гласуване на избори и референдуми.

За да се улесни участието на гражданите от страната и чужбина в изборите и референдумите и да се гарантира конституционното им право на избор..

2. Намаляване на бюрокрацията и на административното бреме

За да бъде държавната администрация наистина в услуга на гражданите, предприемачите и бизнеса.

3. Ускорена дигитализация и модернизация на публичните услуги

За да се осигурят качествени, евтини и защитени услуги за гражданите и бизнеса по всяко време, на всяко място и от всяко устройство, като същевременно се ограничат и възможностите за корупция.

4. Прозрачност и проследимост на управлението

За да се повиши отчетността му пред гражданите и съответно ефективността и ефикасността му.

5. Разширено участие на гражданите в управлението на всички нива

Чрез въвеждане на работещи механизми за участие във вземането на решения и за пряко решаване на въпроси от гражданите.