Администрация и електронно управление

ПРИОРИТЕТИ

Първите 5 неща, които ще направим

1

Възможност за дистанционно електронно гласуване на избори и референдуми

Отдавна дискутирана тема, по която и до момента няма работещо решение. Електронният вот ще даде възможност на всеки избирател да гласува бързо, лесно и удобно, ще ограничи възможността за влияние върху вота и манипулиране на резултатите. Над 2 млн. българи, живеещи в чужбина ще имат реална възможност да гласуват без да са ограничени от местоположението си, от броя на избирателните секции и от организационни проблеми по места.

2

Намаляване на бюрокрацията и на административното бреме

Към настоящия момент, държавната администрация в България е тежка бюрократична машина. Необходимо е тя да бъде реформирана така, че да работи в услуга на гражданите и предприемачите. На служителите в администрацията трябва да се осигури възможност за професионално развитие и адекватно възнаграждение. Държавният служител трябва да е компетентен, отговорен и със съзнанието, че работейки за обществото, работи и за себе си.

3

Дигитализация и модернизиране на публичните услуги

България е на последно място от държавите членки на ЕС в индекса на Европейската комисия за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2020 г. Необходим е единен подход и комплекс от законодателни, организационни и технологични мерки за осъществяване на ефективна дигитална трансформация. Електронните публични услуги ще осигурят защитени, качествени и по-евтини услуги за гражданите и бизнеса, по всяко време, на всяко място и от всяко устройство.

4

Прозрачност и проследимост на управлението

Редица проблеми, умишлено омаловажавани и оставени без решение от правителствата благоприятстват порочни практики и корупционни схеми с обществени средства. България остава най-корумпираната държава в ЕС според международния индекс за възприятие на корупцията (CPI). Посредством е-управление, ще осигурим прозрачност и ще дадем възможност на гражданите да осъществят контрол. Ние насърчаваме обществената бдителност и ще я използваме, за да намалим корупцията в държавата ни.

5

Участие на гражданите в управлението

Поддръжниците на статуквото възпрепятстват конституционното ни право на самоуправление. Ние ще трансформираме отношенията между гражданите и държавата, като предоставим повече контрол в ръцете на гражданите и бъдем по-отзивчиви към техните нужди. Ние вярваме, че прозрачността и възможността за пряко участие на гражданите в управлението на централно и на местно ниво са основата за изграждане на здраво гражданско общество.

Реформа на администрацията и електронното управление

КАКВО

ЩЕ НАПРАВИМ

КАК

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

КОГА

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

Въвеждане на възможност за дистанционно електронно гласуване на изборите и референдумите

Изчистване на избирателните списъци и въвеждане на система за сигурно дистанционно електронно гласуване.

2 - 3 години

Намаляване на бюрокрацията и административното бреме

Оптимизация на административните процеси. Опростяване на административни процедури. Отпадане на таксите за първичните документи. Еднократно събиране на данни и обслужване на едно гише.

2 - 4 години

Дигитализация и модернизиране на публичните услуги

Налагане на единни стандарти и изграждане на технологична инфраструктура за е-услуги. Електронна идентичност. Приоритетно въвеждане на критично важни е-услуги – електронно здравно досие, електронна рецепта, управление на социалните плащания.

2 - 4 години

Прозрачност и проследимост на управлението

Общодостъпна платформа за обществени поръчки с възможност за проследяване и контрол. Улесняване на достъпа до обществена информация. Надеждно съхраняване и проследимост на информацията.

2 години

Улеснено участие на гражданите в управлението

Дигитална платформа за сигнали и обратна връзка от гражданите с възможност за програмиране на приложения. Електронни подписки за референдуми и граждански инициативи.

2 - 4 години

Дигитализацията е ключов фактор за развитието на икономиката и благоденствието на България. Забавеното ѝ внедряване води до ниска конкурентоспособност на нацията и затруднено функциониране на обществото. Свързаността, която електронното управление предоставя, ще подобри обществения живот, в който публичните услуги подпомагат гражданите и бизнеса. В обхвата на електронното управление попадат всички обществени услуги, независимо дали се предоставят от държавния, или частния сектор – здравеопазване, образование, социални и пощенски услуги, обществен транспорт и др.

1. Въвеждане на възможност за дистанционно електронно гласуване на избори и референдуми.

За да се улесни участието на гражданите от страната и чужбина в изборите и референдумите и да се гарантира конституционното им право на избор..

2. Намаляване на бюрокрацията и на административното бреме

За да бъде държавната администрация наистина в услуга на гражданите, предприемачите и бизнеса.

3. Ускорена дигитализация и модернизация на публичните услуги

За да се осигурят качествени, евтини и защитени услуги за гражданите и бизнеса по всяко време, на всяко място и от всяко устройство, като същевременно се ограничат и възможностите за корупция.

4. Прозрачност и проследимост на управлението

За да се повиши отчетността му пред гражданите и съответно ефективността и ефикасността му.

5. Разширено участие на гражданите в управлението на всички нива

Чрез въвеждане на работещи механизми за участие във вземането на решения и за пряко решаване на въпроси от гражданите.