Администрация и електронно управление

ПРИОРИТЕТИ

Първите 5 неща, които ще направим

1

Възможност за дистанционно електронно гласуване на избори и референдуми.

Отдавна дискутирана тема, по която и до момента няма работещо решение. Електронният вот ще даде възможност на всеки избирател да гласува бързо, лесно и удобно, ще ограничи възможността за влияние върху вота и манипулиране на резултатите. Над 2 млн. българи, живеещи в чужбина ще имат реална възможност да гласуват без да са ограничени от местоположението си, от броя на избирателните секции и от организационни проблеми по места.

2

Намаляване на бюрокрацията и на административното бреме.

Към настоящия момент, държавната администрация в България е тежка бюрократична машина. Необходимо е тя да бъде реформирана така, че да работи в услуга на гражданите и предприемачите. На служителите в администрацията трябва да се осигури възможност за професионално развитие и адекватно възнаграждение. Държавният служител трябва да е компетентен, отговорен и със съзнанието, че работейки за обществото, работи и за себе си.

3

Дигитализация и модернизиране на публичните услуги.

България е на последно място от държавите членки на ЕС в индекса на Европейската комисия за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2020 г. Необходим е единен подход и комплекс от законодателни, организационни и технологични мерки за осъществяване на ефективна дигитална трансформация. Електронните публични услуги ще осигурят защитени, качествени и по-евтини услуги за гражданите и бизнеса, по всяко време, на всяко място и от всяко устройство.

4

Прозрачност и проследимост на управлението.

Редица проблеми, умишлено омаловажавани и оставени без решение от правителствата благоприятстват порочни практики и корупционни схеми с обществени средства. България остава най-корумпираната държава в ЕС според международния индекс за възприятие на корупцията (CPI). Посредством е-управление, ще осигурим прозрачност и ще дадем възможност на гражданите да осъществят контрол. Ние насърчаваме обществената бдителност и ще я използваме, за да намалим корупцията в държавата ни.

5

Участие на гражданите в управлението.

Поддръжниците на статуквото възпрепятстват конституционното ни право на самоуправление. Ние ще трансформираме отношенията между гражданите и държавата, като предоставим повече контрол в ръцете на гражданите и бъдем по-отзивчиви към техните нужди. Ние вярваме, че прозрачността и възможността за пряко участие на гражданите в управлението на централно и на местно ниво са основата за изграждане на здраво гражданско общество.

Реформа на администрацията и електронното управление

КАКВО

ЩЕ НАПРАВИМ

КАК

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

КОГА

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

Въвеждане на възможност за дистанционно електронно гласуване на изборите и референдумите.

Изчистване на избирателните списъци и въвеждане на система за сигурно дистанционно електронно гласуване.

2 - 3 години

Намаляване на бюрокрацията и административното бреме.

Оптимизация на административните процеси. Опростяване на административните процедури. Отпадане на таксите за първичните документи. Еднократно събиране на данни и обслужване на едно гише.

2 - 4 години

Дигитализация и модернизиране на публичните услуги.

Налагане на единни стандарти и изграждане на технологична инфраструктура за е-услуги. Електронна идентичност. Приоритетно въвеждане на критично важни е-услуги – електронно здравно досие, електронна рецепта, управление на социалните плащания.

2 - 4 години

Прозрачност и проследимост на управлението.

Общодостъпна платформа за обществени поръчки с възможност за проследяване и контрол. Улесняване на достъпа до обществена информация. Надеждно съхраняване и проследимост на информацията.

2 години

Улеснено участие на гражданите в управлението.

Дигитална платформа за сигнали и обратна връзка от гражданите с възможност за програмиране на приложения. Електронни подписки за референдуми и граждански инициативи.

2 - 4 години

Решаващият
глас си ТИ