Администрация и електронно управление

Възможност за дистанционно електронно гласуване на избори и референдуми.

Електронният вот ще даде възможност на всеки избирател да гласува бързо, лесно и удобно, ще ограничи възможността за влияние върху вота и манипулиране на резултатите. Над 2 млн. българи, живеещи в чужбина, ще имат реална възможност да гласуват без да са ограничени от местоположението си, от броя на избирателните секции и от организационни проблеми по места.

Намаляване на бюрокрацията и на административното бреме.

Необходимо е тя да бъде реформирана така, че да работи в услуга на гражданите и предприемачите. На служителите в администрацията трябва да се осигури възможност за професионално развитие и адекватно възнаграждение. Държавният служител трябва да е компетентен, отговорен и със съзнанието, че работейки за обществото, работи и за себе си.

Участие на гражданите в управлението

Поддръжниците на Статуквото възпрепятстват конституционното ни право на самоуправление. Ние ще трансформираме отношенията между гражданите и държавата като предоставим повече контрол в ръцете на гражданите и бъдем по-отзивчиви към техните нужди. Ние вярваме, че прозрачността и възможността за пряко участие на гражданите в управлението на централно и на местно ниво са основата за изграждане на здраво гражданско общество.

Акцентите в програмата в сектор администрация и електронно управление

Дигитализацията е ключов фактор за развитието на икономиката и благоденствието на България. Забавеното ѝ внедряване води до ниска конкурентоспособност на нацията и затруднено функциониране на обществото. Свързаността, която електронното управление предоставя, ще подобри обществения живот, в който публичните услуги подпомагат гражданите и бизнеса.


В обхвата на електронното управление попадат всички обществени услуги, независимо дали се предоставят от държавния, или частния сектор – здравеопазване, образование, социални и пощенски услуги, обществен транспорт и др.

 

I. Въвеждане на възможност за дистанционно електронно гласуване на избори и референдуми.

За да се улесни участието на гражданите от страната и чужбина в изборите и референдумите и да се гарантира конституционното им право на избор.

 • Изчистване на избирателните списъци.
 • Въвеждане на система за сигурно дистанционно електронно гласуване.

 

II. Намаляване на бюрокрацията и на административното бреме

За да бъде държавната администрация наистина в услуга на гражданите, предприемачите и бизнеса.

 • Опростяване на административните процедури и оптимизация на административните процеси.
 • Еднократно събиране на данни и обслужване на едно гише.
 • Отпадане на таксите за първичните документи.
 • Забрана за събиране на такси за издаване на удостоверения, основани на вече налична или събрана информация.
 • Адекватно възнаграждение и възможности за професионално развитие на държавните служители.

 

III. Ускорена дигитализация и модернизация на публичните услуги

За да се осигурят качествени, евтини и защитени услуги за гражданите и бизнеса по всяко време, на всяко място и от всяко устройство, като същевременно се ограничат и възможностите за корупция.

 • Изграждане на единни стандарти и на технологична инфраструктура за е-услуги.
 • Електронна идентичност.
 • Електронно здравно досие, електронна рецепта, управление на социалните плащания.

 

IV. Прозрачност и проследимост на управлението

За да се повиши отчетността му пред гражданите и съответно ефективността и ефикасността му.

 • Изграждане на общодостъпна платформа за обществени поръчки с възможност за проследяване и контрол.
 • Улесняване на достъпа до обществена информация.
 • Надеждно съхраняване и проследимост на информацията.

 

V. Разширено участие на гражданите в управлението на всички нива

Чрез въвеждане на работещи механизми за участие във вземането на решения и за пряко решаване на въпроси от гражданите.

 • Дигитална платформа за сигнали и обратна връзка от гражданите с възможност за програмиране на приложения.
 • Електронни подписки за референдуми и граждански инициативи и по-добро регулиране на референдумите (виж програма „Правосъдие“).

Решаващият
глас си ТИ