Земеделие

Създаване на закон за Браншовите организации в сектор земеделие и животновъдство. Това ще позволи единна представителност на производителите в сектора.

Реформа в горския сектор.

Необходимо е да се създаде дългосрочна програма за използване ресурсите на държавната и общинска гора и нейното възстановяване. Възстановяване на разсадниците към Горските стопанства, които ще осигуряват разсад местно производство - по-евтини и адаптирани към нашите природни условия.

Европейски зелен пакт

Привеждане на Стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биоразнообразие в съответствие с националните ни приоритети. Обединяването на двете стратегии в националната ни агрохранителна верига трябва да бъде обвързано със създаването на условия за насърчаване на цифровизацията, иновациите, създаването на работни места и осигуряване на „зелено и здравословно селско стопанство“.

Акцентите в програмата в сектор земеделие

Програмата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в сектор „Земеделие“ се базира на  два основни приоритета. Първият е създаването на условия за развитие на  семейното земеделие с цел формиране и запазване на средна класа  земеделски производители в страната. Втория приоритет е предприемането на действия за забавяне процеса на концентрация на производствен ресурс.  Програмата е фокусирана върху изпълнението на девет главни цели, за чието  постигане са предвидени множество мерки. Прилагането на тези мерки ще  гарантира устойчивост, иновативност, растеж и конкурентоспособност на  сектора. Ще покаже също така и ангажираността ни за постигане на целите на  Европейския съюз, свързани с околната среда и климата, но най-вече ще  създаде условия за укрепване на социално-икономическата структура на  селските райони.

 

I. Повишаване конкурентоспособността на земеделските производители

 • Висока степен на предвидимост за млечния, месния, плодовия и  зеленчуковия сектор. Коопериране на регионален принцип.
 • Засилване на сътрудничеството между семейните млечни  животновъдни ферми и „Ел Би Булгарикум“ ЕАД както по отношение  на пазарната им ориентация, така и за създаване на фермерски  стандарти за млечни продукти.
 • Ефективно използване на пазара, включително мерките, обуславящи  Общата организация на пазарите на ЕС по отношение на  производителите на плодове и зеленчуци.
 • Осигуряване на балансирано и справедливо разпределение на  европейските средства, включително чрез регионализация.
 • Създаване на финансови инструменти (кредитни и гаранционни  схеми) със средства от ОСП. 

 

II. Осигуряване на ефективно и справедливо използване на земеделската земя

 • Създаване на закон за комасация на земеделската земя. 

 • Въвеждане на данък „Бяло петно” за безстопанствената земеделска  земя, чиито собственици не полагат грижа за нея. 

 

III. Осигуряване на възможност на браншовите организации да участват в процеса на вземане на решения относно политиките в сектора:

 • Създаване на Закон за браншовите организации в селското  стопанство, който да легитимира сектора като единен и равностоен  партньор на изпълнителната власт.

 

IV. Засилване конкурентоспособността на българското пчеларство

 • Стимулиране на агроекологичната дейност на пчелите и положителния ефект, който те оказват върху околната среда.
 • Популяризиране на пчелните продукти и повишаване на информираността на населението с цел насърчаване на тяхната консумация.

 

V. Възраждане на лозарството и винопроизводството в България

 • Осигуряване на национална помощ за почистването и обновяването на лозови масиви и пепиниерство.
 • Стимулиране създаването на добавена стойност при  гроздопроизводителите.
 • Повишаване на информираността за българското вино и културата на неговата консумация.

 

VI. Подобряване състоянието на ветеринарно-медицинското обслужване

 • Промяна в модела на взаимоотношенията ветеринарен лекар – животновъд.
 • Създаване на единна информационна система за ветеринарномедицински продукти.

 

VII. Реформа в горския сектор

 • Административна реформа в сектора с цел разделяне на стопанската и контролната дейност/обособяване на стопанската от контролната дейност. Отделяне на Изпълнителна агенция по горите от структурата на Министерство на земеделието, храните и горите.
 • Дългосрочна перспектива за използване на ресурсите на българската гора, преструктуриране на шестте държавни предприятия и насърчаване на частната инициатива в българската гора.
 • Гарантиране на ангажименти за активно и повсеместно залесяване.

 

VIII. Социално-икономическо стабилизиране на сектор „Рибарство“

 • Доизграждане и модернизация на съществуващите рибарски пристанища, лодкостоянки и заслони.
 • Стимулиране на пазара за търговия с аквакултури.

 

IX. Европейски зелен пакт, привеждане на Стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биоразнообразие в съответствие с националните ни приоритети.

 • Инкорпорирането на двете стратегии в националната ни агро хранителна верига и създаване на условия за насърчаване на цифровизацията, иновациите, осигуряването на работни места и на „зелено и здравословно селско стопанство“.

Решаващият
глас си ТИ