ПРИОРИТЕТИ

Първите 5 неща, които ще направим

1

Повишаване конкурентоспособността на земеделските производители и структурирането им като равностойни партньори на изпълнителната власт

Заради начина на прилагане на ОСП в страната, производителите ориентираха своето производство спрямо получаваните субсидии, а не спрямо икономическата полза от пазара. Необходима е промяна в модела на подпомагане, особено за уязвими сектори като производство на плодове и зеленчуци, животновъдство, пчеларство и лозарство.

2

Осигуряване на ефективно и справедливо използване на земеделската земя

Вследствие на неправилно проведената поземлена реформа, в последните 20 години земеделската земя беше изключително разпокъсана по признаци собственост и ползване С цел успешна промяна трябва да се даде възможност за ефективното използване и стопанисване на земеделската земя

3

Подобряване състоянието на ветеринарно медицинското обслужване

Европейските средства, както и злоупотребата с Държавната профилактична програма доведе до изкривяване както във взаимоотношенията животновъд ветеринарен лекар, така и до промяна на отношението на самите фермери към стопанисваните от тях животни Това трябва да се промени

4

Реформа в горския сектор

Кражбата на българската гора трябва да спре! Необходимо е да се създаде дългосрочна перспектива за използване на ресурсите на българската гора и нейното възстановяване

5

Европейски зелен пакт привеждане на Стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биоразнообразие в съответствие с националните ни приоритети

Инкорпорирането на двете стратегии в националната ни агро хранителна верига трябва да бъде обвързано със създаването на условия за насърчаване на цифровизацията, иновациите, създаването на работни места и осигуряване на „зелено и здравословно селско стопанство“

Реформа на администрацията и електронното управление

КАКВО

ЩЕ НАПРАВИМ

КАК

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

КОГА

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

Засилване на инвестиционния потенциал и пазарната ориентация на семейните ферми и насърчаване на кооперирането Създаване на средна класа земеделски производители и защита на земеделската им продукция от посегателство

Инкорпориране в Стратегическия план по ОСП на принципите на пазарната икономика Промяна в Закона за подпомагане на земеделските производители и свързаното второстепенно законодателство

2 години

Създаване на законова възможност за комасация, ефективно и справедливо използване на земеделската земя

Закон за комасация на земеделската земя Промяна в закона за собствеността и ползването на земеделската земя

1 5 години

Промяна в модела на финансиране на ветеринарните услуги и увеличаване на правомощията и отговорностите на ветеринарните лекари

Промяна в Закона за ветеринарно медицинската дейност и вторичното законодателство, свързано с него

1 5 години

Разделяне на контрола от търговската дейност и пълна инвентаризация на българската гора Залесяване

Нов закон за българската гора

2 години

Увеличаване на конкурентоспособността на сектор „Рибарство“

Въвеждане в Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 2027 г на условия, които да гарантират растеж на сектора

1 година

Създаването на „Кръгови работни места“ с цел увеличаване на доходите в земеделието Насърчаване на цифровизацията и иновациите

Създаване на законови и икономически стимули за осигуряване на „зелено и здравословно селско стопанство“

2 години

Решаващият
глас си ТИ