Цветан Предов

Експерт в социална работа с деца, семейства и рискови групи

Цветан Предов има над 17 години практичен и управленски опит в социална работа с всички рискови и етнически групи. Започва професионалното си развитие като социален работник в отдел „Закрила на детето“ и работи с деца и техните семейства за овладяването и преодоляването на конфликтни ситуации. Има дългогодишен опит в оценка на риска, изготвяне на планове за действие и превенция на изоставянето на деца, както и обучение на кандидат-осиновители. В продължение на 7 години придобива опит в корекционна и социално–педагогическа работа с правонарушители. Изготвя преценка за поправителното въздействие на местата за лишаване от свобода върху изтърпяващите наказания, тяхната нагласа и подготовка за живот на свобода. В момента отговаря за организиране и провеждане на цялостната възпитателно-корекционна и социализираща дейност с децата/младежите в ЦНСТ. Управлява целия процес по отглеждане, възпитание и задоволяване на потребностите на настанените деца и младежи в центровете. Координира съвместните дейности с външни институции, община, МВР, болници, училища и други социални услуги.

Образование

Магистър по „Управление на институциите за социална работа“ в СУ „Св. Климент Охридски“
Магистър по „Национална и регионална сигурност“ от НВУ „Васил Левски“
Бакалавър по „Социална работа с деца“ от ЮЗУ „Неофит Рилски“

Опит

Над 17 години опит в социална работа с всички рискови и етнически групи

Решаващият
глас си ТИ