ПРИОРИТЕТИ

Първите 5 неща, които ще направим

1

Нова балансирана политика в областта на енергетиката в рамките на Национална доктрина за енергийно развитие. Съкращаване на вредните емисии в интерес на обществото и в съответствие с актуализираната за България европейска "Зелена сделка". Запазване ролята на ядрената енергетика в съответствие с новите реалности в геополитически план.

2

Оздравяване на структуроопределящите държавни енергийни дружества, осигуряване спазването на пазарни принципи и въвеждане на механизми за справяне с корупцията.

3

Разработване и приложение на механизъм на национално ниво за защита на енергийно уязвимите домакинства при предстоящата либерализация на пазара.

4

Разработване и приложение на национална стратегия за конверсия на въглищните региони във високотехнологични индустриални зони, с крайна цел постигане на устойчив икономически растеж и откриване на нови работни места.

5

Хармонизиране на националното законодателство с актуалните енергийни политики и целите в Националната доктрина за енергийно развитие.

Цялостно реформиране на енергетиката

КАКВО

ЩЕ НАПРАВИМ

КАК

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

КОГА

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

Формиране на нова балансирана политика в енергетиката в интерес на обществото, индивидуалния потребител и националните интереси в съответствие с европейската „Зелена сделка“.

Преглед на енергийните политики, стимулиране развитието на зелена енергетика, запазване ролята на диверсифицирана ядрена енергетика, поощряване превръщането на индивидуалните потребители в производители на зелена енергия, разнообразяване на газовите доставки и проучване за собствен добив.

2 години

Оздравяване на структуроопределящите държавни дружества, осигуряване спазването на пазарни принципи, справяне с корупцията.

Експертни одити на големите енергийни дружества на база SWOT анализ, провеждане на структурни и оздравителни реформи, приложение на антикорупционна програма.

2 години след приемане на Националната доктрина

Изпълнение на целите на Зелената сделка със специално разработени мерки и инструменти за (официално дефинирани) енергийно бедни домакинства, за повишаване на благосъстоянието им.

Нормативна уредба за регистриране, класификация и компенсиране на енергийно бедните домакинства и план за действие за целево насочване на ресурса на НПВУ и Зелената сделка към най-уязвимите потребители.

1 година за нормативна уредба и план
4 години за изпълнение

Разработване и приложение на национална стратегия за конверсия на въглищните региони във високотехнологични индустриални зони, с краен резултат повишаване на заетостта в регионите.

Постепенно заместване на въглищните ТЕЦ с високоефективни блокове, нови мощности на ВЕИ на освободените и рекултивирани минни табани, комбинирано производство на водород.

Стратегията ще бъде приложена в период до 2030 година, когато чрез фондовете на ЕС ще бъде осигурено съ финансиране на програмите.
През 2023 година България ще декларира присъединяването си към тези политики.

Привеждане на законодателството в съответствие с актуалните енергийни политики и целите в Националната доктрина за енергийно развитие и съкращаване на вредните емисии.

Комплекс от законодателни промени за енергетика, околната среда, регионалното развитие, горското стопанство, транспорт и др., насочени към постигане на въглеродна неутралност след 2050 г.

1 година

Решаващият
глас си ТИ