Енергетика

Нова балансирана политика в областта на енергетиката в рамките на Националната доктрина за енергийно развитие. Съкращаване на вредните емисии в интерес на обществото и в съответствие с актуализираната за България европейска “Зелена сделка”. Запазване ролята на ядрената енергетика в съответствие с новите реалности в геополитически план.

Разработване и приложение на механизъм на национално ниво за защита на енергийно уязвимите домакинства при предстоящата либерализация на пазара.

Разработване и приложение на национална стратегия за конверсия на въглищните региони с крайна цел постигане на устойчив икономически растеж и откриване на нови работни места.

Акцентите в програмата в сектор енергетика

Действията ни в сектор енергетика ще бъдат насочени към реформи, оздравяване и оптимизиране работата и развитието на енергийния сектор в съответствие с интересите на обществото и европейските приоритети за нискоемисионно производство на енергия, повишаване на енергийната ефективност, либерализация на енергийния пазар, развитие на газификацията и нейното приспособяването към водород, защита на енергийно уязвимите домакинства, стимулиране на внедряването на иновации и на високотехнологични производства. Днес България има реален технологичен и научен потенциал да се превърне в лидер в ЕС в областта на редица нови технологии в енергетиката – „умни“ мрежи, енергийни острови, „пасивни сгради“ и мрежи от високомощни станции за бързо зареждане на електромобили. С адекватни промени в законодателството може да бъде създаден вътрешен пазар за много български технологични фирми, като едновременно се постигне и намаляване на цените на електроенергията и топлинната енергия за крайните потребители. Паралелно с това ще се стимулира и строителният сектор с изграждане на нови жилищни сгради с потребление на енергия близко до нулевото и жилищни райони от типа “енергийни острови” с активно участие на просюмерите. Така, на база приложение на политиките в “Зелената Сделка” и с адекватни управленски действия, до 3-4 години в България би могло да се открият хиляди нови, високоплатени работни места в нови технологични предприятия, работещи и за износ с висока принадена стойност. Така българската енергийна индустрия ще постигне възход, конкурентноспособност и околна среда със значително редуцирани емисии на парникови газове.

Набелязаните цели ще бъдат постигнати с прилагане на комплексен подход от следните конкретни действия:

I. Структурни реформи, оздравителни мерки и въвеждане на нов стил на открито и професионално управление на отрасъла в интерес на потребителя и обществото:

Провеждане на одити на държавните структуроопределящи енергийни дружества, разработване на нови управленски програми, включително закриване на неефективно работещи и паразитни звена, оптимизиране на електрически мрежи с цел производството на енергия в близост до консумацията;

Разработване на нова енергийна Доктрина с основни акценти енергийна ефективност, ядрена енергетика, водородни технологии, възобновяеми енергийни източници и внедряването на иновативни решения, съпроводени с промени в нормативната база и регламентиране на
механизми за контрол;

Оздравяване на държавните енергийни дружества, назначаване на специалисти с доказан опит в корпоративното управление;

Въвеждане на механизми за елиминиране на корупцията по аналог на други големи енергийни компании в ЕС;

Подготовка на условията за пълна либерализация на енергийния пазар успоредно с мерки за защита на енергийно бедните потребители;

Въвеждане на чисти пазарни взаимоотношения при производството, преноса и разпределението на енергия;

Активизиране действията на държавната администрация и дипломатическите служби по привличане на инвестиции.

II. Конверсия на въглищните региони във високотехнологични, нисковъглеродни индустриални зони.

Разработване на комплексни програми за превръщане на въглищните региони в работещи индустриални зони със съвременни технологии, нисковъглеродни производства и привличане на инвеститори във високотехнологични производства с висока принадена стойност и висок
експортен потенциал.

Формиране на политики и програми за запазване в максимална степен на ролята и значението на въглищните региони за енергетиката, както и на социално-икономическия статус на работещите в тях;

Подготовка на дейностите по приложение на алтернативно гориво и изграждане на заместващи модули в съществуващите въглищни ТЕЦ в преходния период, паралелно разкриване на нови работни места и преквалификация на заетите чрез приложение на европейските механизми
предвидени в „Модернизационния фонд“, „Фонда за възстановяване и устойчивост“, Фонда „Just transition;

Конверсия на минните табани в индустриални зони и привличане на инвеститори за изграждане на нови енергийни и други високотехнологични предприятия;

Създаване на възможности за обучение на наши и чуждестранни кадри в Тракийски Университет-Стара Загора в областта на водородните технологии с привличане на български и международни експерти;

Създаване на регионални водородни хъбове в Стара Загора и Кюстендил.

Решаващият
глас си ТИ