ПРИОРИТЕТИ

Първите 5 неща, които ще направим

1

Осигуряване на финансова макро- и микросреда за възстановяване и устойчиво развитие.

Липсва прозрачна политика, определяща критериите за оценка на финансовата рамка. Не беше изготвен отчет и анализ на реално приложените мерки за възстановяване от кризата в резултат на пандемията. Управляващите не представиха никаква заявка за промяна на фискалната политика съобразно сериозните предизвикателства пред стабилността на публичните финанси.

2

Преструктуриране на разходната и приходната част на държавния бюджет, с оглед постигане на функционално бюджетно равновесие и цикличното му балансиране. Поетапно намаляване на бюджетния дефицит от 1,5% до 1% в рамките на един мандат.

Липсата на ясна структура за използване на вече договорените държавни заеми и безотговорното им разхищение от страна на сегашното правителство към държавната администрация с предизборни цели, ще увеличи бюджетния дефицит на страната за 2021 година.

3

Политика по намаляване на данъчно – осигурителната тежест и въвеждане на необлагаем минимум. Повече пари ще остават в хората и бизнеса. Ще въведем стъпки за фискална децентрализация. Програма за поетапно въвеждане на семейно подоходно облагане и необлагаем минимум.

4

Ефективно и прозрачно управление на публичните разходи след реформа в тяхната структурата, с цел устойчив и ускорен икономически растеж, както и преодоляване на голямото социално неравенство.

Липсата на реални реформи в публичната администрация и прозрачност при структуриране на публичните инвестиции води до изтичане на публични средства, което налага и предприемане на спешни действия за реформи.

5

Подобряване ефективността и контрола на финансовите институции.

Липсват конкретни действия за изпълнение на докладите за конвергенция на ЕЦБ. Необходимост от създаване на единен интегриран център за кредитна информация, подпомагащ финансирането на МСП в България. Липсва цялостна държавна политика за развитие на капиталовия пазар .

Финансова стратегия на България

КАКВО

ЩЕ НАПРАВИМ

КАК

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

КОГА

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

Анализ и оценка на финансовата политика на страната в условията на пандемия. Стремеж към балансиран държавен бюджет и стартиране на стратегия за догонващо развитие, спрямо останалите страни от ЕС.

•Оценка и анализ на макросредата в страната;
•Предложение за промяна на методологията за съставяне и поддържане на балансиран държавен бюджет, Намаляване и нисък процент на бюджетните разходи спрямо БВП;
•Подобряване и обновяване на финансовите правила с цел адаптивност;
•Приоритетно финансиране на мерки свързани с кризата от REACT EU.

3 месеца
6 месеца
3 години
4 години

Постигане на функционално бюджетно равновесие, формиращо условия и осигуряващо ресурси за ускорено развитие. Стремеж към намаляване на бюджетния дефицит в рамките на един мандат от 1,5% до 1%.

Чрез механизмите на фискалната дисциплина и ясна структура на приходите и разходите - намаляване на дефицита и поетапно, циклично балансиране на бюджета; активна политика по изравняване темповете на развитие на БВП и доходите на населението; ефикасна политика при предоставяне на публични блага; финансова децентрализация на междубюджетните взаимоотношения; подобряване ефективността на контрола на бюджета.

4 години

Намаляване и реформиране на данъчно-осигурителната тежест за гражданите и бизнеса и подобряване на събираемостта.

Въвеждане на необлагаем минимум и семейно подоходно облагане при запазване 10% ставка върху доходите. Отмяна на облагането на лихви по депозитите. Повишаване на прага за регистрация по ЗДДС. Оставяне на част от събрания подоходен данък в бюджета на общините. Разработване на програма за преотстъпване на корпоративен данък при реинвестиране на печалбата и внедряване на софтуерна фискализация. Намаляване на осигурителната тежест с до 3%.

1 - 4 години

Възстановяване на фискалната дисциплина и въвеждане на строг контрол и прозрачност при управление на публичните разходи. Гарантиране на използването на достъпни анализи “Разходи-ползи”.

Създаване на контрола и отчетност при използване на публични средства; използване на публични ресурси с цел драстично увеличаване на стандарта на живот и развитие на силна средна класа; създаване на контролни механизми, с цел спиране на източването на държавни ресурси. Намаляване на публичните разходи в рамките на 38 % от БВП.

4 години

Спиране на корупционните практики с цел изграждане на ефективни и независими институции (КФН, БНБ, БФБ, КЗК и др.). Структурна промяна в КФН и създаване на работеща фондова борса. Насърчаване на износа.

Изграждане на механизми и контроли за прекратяване на корупцията и създаване на прозрачност при разходването на публични средства и изпълнението на обществени поръчки; непрекъснат мониторинг на финансовата инфраструктура в реално време; промяна на правилата за функциониране на фондовата борса; ефективност на второстепенните разпоредители към Министерство на финансите; кадрово обезпечаване и изграждане на административен капацитет.

1- 4 години

Решаващият
глас си ТИ