ПРИОРИТЕТИ

Първите 5 неща, които ще направим

1

Настоящата дейност на МВнР оценяваме като слабо ефективна. Наблюдават се порочни практики. Активите се управляват неадекватно. Материалната база е окаяна, а качеството на обслужване е незадоволително.
Мярка: Осигуряване на външен за ведомството ефективен и безпристрастен одит на дейността на МВнР

2

Демографска криза, с тенденция към демографска катастрофа, обезлюди слаборазвитите райони на държавата.
Мярка: Съвместно с Министерство на правосъдието – предлагане на подробен план за опростяване на процедурата за придобиване на българско гражданство за българите в чужбина, при които еднозначно може да се установи български произход

3

Липса на своевременно осведомяване на българите зад граница по отношение на нововъзникнали кризи по света.
Мярка: Създаване на мобилно приложение за двупосочен бърз достъп на българските граждани зад граница до най-актуалната информация, разпространявана от МВнР, по отношение на възникнали кризи и тяхното влияние върху българските диаспори и отделни граждани по света, както и възможност за незабавна комуникация на МВнР с всички, които разполагат с приложението в своите електронни устройства

4

Реално участие на Р. България във външната политика на Европейския съюз. Активни действия за формирането на дневния ред на политиката на съюза в Югоизточна Европа.
Мярка : Излизане със собствени предложения, инициативи и решения за деескалиране на напрежението в Балканския, Черноморския и региона на Източното Средиземноморие

5

На консолидирана база, според публични източници, броят на държавите-длъжници към Република България е над 30. Общата сума (с натрупаните лихви) на задълженията към 2020 г. възлиза на около $4,5 млрд. Отделно, пропуснатите ползи за държавата от спазване на санкционни режими по солидарни външнополитически ангажименти се оценяват на около $800 млн. годишно.
Мярка: Изготвяне на детайлен анализ и официален доклад към него за задълженията и откриване на компенсаторни механизми за Република България във връзка с претърпяни загуби от налагането на санкционен режим към страни, с които имаме висок стокооборот

Цялостно реформиране на начина, по който функционира българската дипломация

КАКВО

ЩЕ НАПРАВИМ

КАК

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

КОГА

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

Засилване на ролята на Република България при дипломатическото отстояване на националния интерес в структурите на ЕС

Изработване на план с прилагане на експертен механизъм и идентифициране на съмишле-ници сред останалите страни членки на ЕС

4 години

Съдействие от страна на МВнР за разширяване на външнотърговската дейност извън ЕС

Изграждане и възобновяване на ефективни дипломатически и икономически връзки със стратегически важни за Република България страни извън ЕС

4 години

Пълна дипломатическа подкрепа за гарантиране независимостта и националната сигурност на Република България

Обвързване на оръжейните сделки за оборудване на въоръжените сили със задължително изпълнение от доставчиците на поетите офсетни икономически ангажименти

4 години

Оперативно реформиране на МВнР

Осигуряване на адекватно ресурсно и техническо обезпечаване и съвременни условия на труд. Създаване на подходящи комуникационни и информационни решения

4 години

Засилване на работата с българите зад граница и превръщането ѝ в основен приоритет във външната политика на Република България

Увеличаване на дипломатическите усилия с цел подпомагане на българските диаспори зад граница

4 години

Решаващият
глас си ТИ