Външна политика

Политика за българите в чужбина

Провеждане на реални политики към подпомагане на българите в чужбина. Разработване на стратегия за приобщаване на българската диаспора по света към вътрешнополитическите процеси у нас и външнополитическите приоритети на България. Активна защита на правата на нашите сънародници зад граница в трудовоправните отношения, семейното и търговското право. Запазване на културната им идентичност и българското национално самосъзнание.

Политика към Република Северна Македония

Твърдо противопоставяне на ескалацията на напрежението, репресиите срещу хората с българско самосъзнание, атаките срещу български културни центрове, използването на езика на омразата, фалшифицирането на историята, и въобще - на провежданата антибългарска истерия в нашата съседка.

Отчитайки също така неефективните опити на Европейския съюз да защити и запази човешките права на македонските българи и собствените си принципи на европейската политика на съседство, ПП “Има Такъв Народ” предлага незабавно връщане на ветото върху преговорите за европейска интеграция на Република Северна Македония

Политика за членство в Шенгенското пространство

Равноправно участие на Република България в изработването на политиките, институциите и органите на ЕС.

Считаме, че отказът за приемането на страната ни в “Шенген”, въпреки изпълнението на всички технически критерии, е несправедлив. С този политически акт, на страната ни е отнето историческото право да бъде част от Европа, с приноса ни към европейската цивилизация, култура и икономика. От ПП “Има Такъв Народ” считаме, че трябва да се прекрати дискриминационната политика към Република България и незабавно да се приеме страната ни в “Шенген”.

ИТН ще се противопоставя на всякакви опити България да бъде държана в периферията на ЕС, създаването на "Европа на две скорости", премахване на правото на "вето" и налагане на вземането на решения с т.нар. квалифицирано мнозинство, което поставя държавата ни в неравностойно положение спрямо големите страни членки.

Акцентите в програмата в сектор външна политика

  1. Основни цели на българската външна политика са защитата на националните интереси на страната; повишаване на авторитета и ролята на България в международните организации, регионални съюзи и междудържавни отношения, чрез активно използване на формите и методите на дипломацията; гарантиране на суверенитета и териториалната, етническа и културна цялост на страната. От „Има Такъв Народ“ считаме за неотложно активното участие на страната ни в съюзите, гарантиращи на Република България военна, политическа и икономическа сигурност. Необходимо е да се създадат положителни условия за българския бизнес зад граница и участие в международни икономически инициативи и проекти, с цел привличане на чуждестранни инвестиции и осигуряване на благоприятна среда за повишаване възможностите на българската икономика и благосъстоянието на населението. ИТН ще се противопоставя на всякакви опити България да бъде държана в периферията на Европа, срещу създаването на „Европа на две скорости“ и срещу премахването на правото на „вето“ и налагане на вземането на решения с т.нар. квалифицирано мнозинство, което поставя държавата ни в неравностойно положение спрямо големите страни членки.
  2. От „Има Такъв Народ“ считаме за необходимо и неотложно разработването и провеждането на национална политика на Република България в международната среда, която да приобщи голямата българска диаспора в света в качеството й на партньор за провеждане и отстояване на национални външнополитически интереси. Този приоритет е продължение на дългосрочната политика на ПП „Има Такъв Народ“ за сънародниците ни в чужбина, която успя да наложи в управляващата коалиция като необходимост прехвърлянето на Агенцията за българите в чужбина в структурата на Министерство на външните работи. Това прави сега възможно политиката за българите, живеещи извън страната, да бъде мислена и провеждана заедно с тях именно като външна политика. Партия „Има Такъв Народ“ предвижда серия от структурно-функционални реформи, позволяващи конкретното реализиране на тази приоритетна политика. Активна защита на правата на нашите сънародници зад граница в трудовоправните отношения, семейното и търговското право. Запазване на културната им идентичност и българско национално самосъзнание. Външна политика и мероприятия на МВнР, ориентирани към реалното подпомагане и съдействие на българските граждани, постоянно живеещи или временно пребиваващи зад граница. Активизиране на дейността на консулските представителства, подпомагането им с човешки и материален ресурс за изпълнението на функционалните им задължения по обслужване на българската диаспора. Създаване на условия за реално участие на нашите сънародници зад граница в политическия процес в България и гарантиране на правото на всеки български гражданин да има възможността да гласува. Възстановяване и разкриване на нови културно-информационни центрове с цел запазване на връзките с България, езика и културната идентичност на нашите сънародници и малцинствени групи. Приобщаване на културните институти в качеството им на инструмент за провеждане на културна дипломация зад граница. Нова политика за получаване на българско гражданство от лица, отговарящи на законовите изисквания с цел подобряване на демографската ситуация в страната.
  3. Политическа партия „Има Такъв Народ“ твърдо се противопоставя на ескалацията на напрежението в Република Северна Македония, репресиите срещу хора с българско самосъзнание, атаките срещу български културни центрове, използването на езика на омразата, фалшифицирането на историята и въобще на провежданата антибългарска истерия в нашата съседка. Отчитайки също така неефективните опити на Европейския съюз да защити и запази човешките права на македонските българи и собствените си принципи на европейската политика на добросъседство, ПП „Има Такъв Народ“ предлага незабавно връщане на ветото върху преговорния процес за европейска интеграция на Република Северна Македония.
  4. Считаме, че отказът за приемането на страната ни в Шенген, въпреки изпълнението на всички технически критерии, е несправедлив и превръща страната ни в маргинализирана и периферна държава в Европа. С този политически акт на страната ни е отнето историческото право да бъде част от Европа, с приноса ни към европейската цивилизация, култура и икономика. От ПП „Има Такъв Народ“ считаме, че трябва да се прекрати дискриминационната политика към Република България и незабавно да се приеме страната ни в Шенгенското пространство.
  5. Реформата в работата на МВнР е необходима и неотложна. Българската дипломация хронично страда от недостиг на млади кадри поради високите изисквания към кандидатите и недостатъчното заплащане. Друг негативен кадрови факт е политическата намеса в назначаването на посланици извън регламентираните условия в Закона за дипломатическата служба и явните компромиси с изискванията към личните качества и професионалните умения на назначените. Ще направим пълен преглед на дейността на министерството, както и ще разработим програма за нормалното кариерно развитие на младите дипломатически кадри. МВнР трябва да стане по-достъпно за всеки българин и от всяка точка на планетата. Предвиждаме разработването и внедряване на новите технологии в работата на МВнР, интерактивни интернет портали с цел подобряване на контактите и взаимодействието на българите в чужбина. Създаване на мобилно приложение за двупосочен бърз достъп на българските граждани зад граница до най-актуалната информация, разпространявана от МВнР за своевременно информиране, помощ, създаване на организация при кризи, както и обратна връзка от страна на гражданите за предложения за подобряване на работата на задграничните ни представителства.
  6. България се намира в сложна и изключително динамична външнополитическа обстановка. Стратегическите съюзи, в които участваме – ЕС и НАТО, остават основен приоритет за българската външна политика, като същевременно се отчита, че самите организации претърпяват процеси на трансформация и промени. Това поставя страната ни пред две съвпадащи по значение и време предизвикателства. Изхождайки от разбирането, че външната политика и политиката за сигурност и отбрана са основни стълбове на държавността, считаме за необходимо изработването на Външнополитическа концепция на България. Ще съдействаме за инициирането на тази сложна задача, както и за постигането на пълен консенсус по основни проблеми и предизвикателства пред българската външна политика и дипломатическата служба, които да бъдат провеждани и да останат постоянни, независимо от това, кое правителство е на власт. Като основни външнополитически приоритети следва да бъдат заложени недопускането на поставянето на България в периферията на ЕС, възпрепятстването на инициативи за бъдещо развитие на ЕС на две или още повече скорости, прилагането на двойни стандарти, изместването на функциите на НАТО към локални, местни съюзи, като по този начин се ограничават както възможностите за модернизация на българските въоръжени сили, но и България се лишава от пълния обем и възможности за защита на Алианса. От важно значение за българската външна политика остават активното участие в инициативите за новата иновативна икономика, дигиталните технологии, възможностите, които предоставят Многогодишната финансова рамка, Механизмът за възстановяване и устойчивост, „Следващо поколение Европа“, „зелената“ икономика.

Решаващият
глас си ТИ