Външна политика

ПРИОРИТЕТИ

Първите 5 неща, които ще направим

1

Основни цели на българската външна политика са защитата на националните интереси на страната, повишаване на авторитета и ролята на България в международните организации, регионалните съюзи и междудържавните отношения чрез активно използване на формите и методите на дипломацията. Гарантиране на суверенитета и териториалната, етническа и културна цялост на страната.
Мярка: Активно участие в съюзите, гарантиращи на България военна, политическа и икономическа сигурност. Създаване на положителни условия за българския бизнес зад граница и участие в международни икономически инициативи и проекти, с цел привличане на чуждестранни инвестиции и осигуряването на благоприятна среда за повишаването възможностите на българската икономика и благосъстоянието на населението.

2


Мярка: Външна политика и мероприятия на МВнР, ориентирани към реално подпомагане и съдействие на българските граждани, постоянно живеещи или временно пребиваващи зад граница. Активизиране на дейността на консулските представителства, подпомагането им с човешки и материален ресурс за изпълнението на функционалните им задължения по обслужване на българските граждани и българските диаспори в съответните държави. Създаване на условия за реално участие на нашите сънародници зад граница в политическия процес в България. Гарантиране на правото на всеки български гражданин да има възможността да гласува, откриване на нови изборни секции, осигуряване на машинен вот. Възстановяването и разкриването на нови културно-информационни центрове с цел запазването на връзките с България, езика и културната идентичност на нашите сънародници и малцинствени групи. Защита на интересите и правата на българите зад граница. Своевременно подписване на нови споразумения с държавите от ЕС, Великобритания и трети страни, гарантиращи правата, статута и социалните придобивки на българите в страната на пребиваване. Нова политика към получаването на българско гражданство от лица отговарящи на изискванията на законодателството ни с цел подобряване на демографската ситуация в страната.

3

Реформата в работата на МВнР е необходима и неотложна. Българската дипломация хронично страда от недостиг на млади кадри поради високите изисквания към кандидатите и недостатъчното заплащане. Друг негативен кадрови факт е политическата намеса в назначаването на посланици извън регламентираните условия в Закона за дипломатическата служба и явните компромиси с изискванията към личните качества и професионалните умения на назначените.
Ще направим пълен преглед на дейността на министерството, както и ще разработим програма за нормалното кариерно развитие на младите дипломатически кадри. МВнР трябва да стане по-достъпно за всеки българин и от всяка точка на планетата. Предвиждаме разработването и внедряване на новите технологии в работата на МВнР, интерактивни интернет портали с цел подобряване на контактите и взаимодействието на българите в чужбина. Създаване на мобилно приложение за двупосочен бърз достъп на българските граждани зад граница до най-актуалната информация, разпространявана от МВнР за своевременно информиране, помощ, създаване на организация при кризи, както и обратна връзка от страна на гражданите за предложения за подобряване на работата на задграничните ни представителства.

4

Реално участие на Република България във външната политика на Европейския съюз в основните направления: Конференцията за бъдещето на ЕС, Разширяването на Съюза, Реформа на ЕС с цел превръщането му в глобален фактор в международната политика чрез Общата външна политика и политика за сигурност, Постоянното структурирано партньорство, стратегическото партньорство със САЩ и Великобритания, възстановяване на диалога с Руската Федерация на принципна основа при спазване на международните договори и норми, развиване на взаимноизгодно и паритетно икономическо сътрудничество с Китай. Разширяването на ЕС с включването на държавите от Западните Балкани остава стратегически важен приоритет на България при спазването на всички условия и изпълнението на междудържавните договори с цел недопускане на нерешени въпроси и противоречия при приемане на кандидатите. Засилване на ролята на МВнР за популяризиране на позициите на България и недопускане на антибългарска кампания или форми на натиск, което е неприемливо за нас както от страна на кандидатите, така и от страни-членки и наши стратегически партньори.

5

България се намира в сложна и изключително динамична външнополитическа обстановка. Стратегическите съюзи, в които участваме ЕС и НАТО остават основен приоритет за българската външна политика, като същевременно се отчита, че самите организации претърпяват процеси на трансформация и промени. Това поставя страната ни пред две съвпадащи по значение и време предизвикателства. Изхождайки от разбирането, че външната политика и политиката за сигурност и отбрана са основни стълбове на държавността, считаме за необходимо изработването на Външнополитическа концепция на България. Ще съдействаме за инициирането на тази сложна задача, както и за постигането на пълен консенсус по основни проблеми и предизвикателства пред българската външна политика и дипломатическата служба, които до бъдат провеждани и да останат постоянни, независимо от това, кое правителство е на власт. Като основни външнополитически приоритети следва да бъдат заложени недопускането на поставянето на България в периферията на ЕС, възпрепятстването на инициативи за бъдещо развитие на ЕС на две или още повече скорости, прилагането на двойни стандарти, изместването на функциите на НАТО към локални, местни съюзи, като по този начин се ограничават както възможностите за модернизация на българските въоръжени сили, но и България се лишава от пълния обем и възможности за защита на Алианса. От важно значение за българската външна политика остават активното участие в инициативите за новата иновативна икономика, дигиталните технологии, възможностите които предоставя новата Многогодишна финансова рамка, Механизма за възстановяване и устойчивост, „Следващо поколение Европа“, „зелената“ икономика.

Цялостно реформиране на начина, по който функционира българската дипломация

КАКВО

ЩЕ НАПРАВИМ

КАК

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

КОГА

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

Повишаване на авторитета и ролята на България в международните организации, регионалните съюзи и двустранните междудържавни отношения.

Затвърждаване на позицията на България като част от свободните и демократични държави. Активно участие в ООН, ЕС, придържане към принципите на върховенството на закона и международния правов ред. Активно използване на формите и методите на дипломацията в отстояването на националните интереси, участие и формиране на принципни групи за взаимодействие с други държави по въпроси от взаимен интерес.

Срок постоянен 

Създаване на положителни условия за българския бизнес зад граница. и участие в международни икономически инициативи и проекти, привличане на чуждестранни инвестиции с цел създаването на благоприятна среда за повишаването възможностите на българската икономика и благосъстоянието населението.

Възстановяване на доверието към България като стабилен и надежден партньор. Създаване на предпоставки за привличане на чуждестранен инвестиционен капитал. Безкомпромисна борба с рекета и корупцията в страната. Активна работа за възстановяването на традиционните български пазари и разработване на нови такива. Възвръщането на позициите ни в арабския свят и Африка. Възстановяване на диалога с Руската Федерация на принципна основа при спазване на международните договори и норми, развиване на взаимноизгодно и паритетно икономическо сътрудничество с Китай.

Срок постоянен

Оперативно реформиране на МВнР.

Пълен преглед на дейността на министерството, както и независим финансов одит. Възстановяване на принципите и приложението им залегнали в Закона за дипломатическата служба. Разработване на програма за нормалното кариерно развитие на младите дипломатически кадри. Осигуряване на адекватно ресурсно и техническо обезпечаване и съвременни условия на труд в министерството. Създаване на подходящи комуникационни и информационни решения и внедряване на новите технологии в работата на МВнР и интерактивна връзка с българите зад граница.

4 години

Изработването на Външнополитическа концепция на Република България.

Инициирането на вътрешнополитически диалог, както и създаване на предпоставки за постигането на пълен консенсус между партиите и държавните институции по основни проблеми и предизвикателства пред българската външна политика и дипломатическата служба, които до бъдат провеждани и да останат постоянни, независими от това, кое правителство е на власт.

4 години

Решаващият
глас си ТИ