доц. д-р инж. Галя Бърдарска

Eксперт по интегрирано управление на водните ресурси

Галя Бърдарска е с 48 години проектански и научен стаж в областта на качеството на водите и тяхното пречистване, интегрираното управление на водните ресурси, мерки за адаптиране към климатичните промени, оценка на въздействие на околната среда;съавтор на 4 изобретения на пречиствателни съоръжения и стандарт, както и на внедрения.

Преподавателска и лекторска дейност за студенти и вземащи решения (европейско законодателство по околна среда и води, оценка въздействието на климатичните промени и мерки за адаптация, иновативни технически решения, цена на водата и поносимост и др.) в България, бивша Югославия, Индия, Франция, Турция и Украйна, както и доклади на редица национални и международни конференции.

От 2000 г. досега е член на Управителния съвет на Глобално партньорство по водите за Централна и Източна Европа, както и от 2017 г. досега е председател на УС на Сдружение „Глобално партньорство по водите - България“. Също така, е член на УС на Научно-техническия съюз по водно дело в България, както и член на Българската асоциация по водите.

Владее говоримо и писмено английски, френски и руски език.

Образование

Опит

Решаващият
глас си ТИ