Д-р инж. Георги Георгиев

координатор на експертната група на "ИТН" по "Регионално развитие и инфраструктура"

Роден във гр. Враца. Завършил е ВВИСУ "Любен Кравелов"през 2000г.. Преподавал е там 5 години като асистент и старши асистент. Успоредно с това е защитил през 2005 г. дисертационен труд в областта на управление на инвестиционни строителни проекти. Участвал е в екипа към Министерство на финансите, въвел капиталово бюджетиране основано на проектен подход на базата на неговия дисертационен труд за период от 3,5 години. Има собствена консултантска фирма, ръководеща проекти в областта на строителството, финансирани със публични и частни средства, включително и такива със средства от фондовете на ЕС. Ръководил е екипа, разработил методиката за изчисляване на "значително несъответствие" в областта на гражданската конфискация. Бил е главен секретар на Съюза за стопанска инициатива и член на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Образование

Образователна и научна степен "доктор" по "Организация и управление на производството / строителство/". Образователна и квалификационна степен "магистър" по "Промишлено и гражданско строителство", строителен инженер. Образователна и квалификационна степен "бакалавър" по "Организация и управление", офицер.

Опит

Решаващият
глас си ТИ