Икономика - устойчиво, иновативно и зелено възстановяване

ПРИОРИТЕТИ

Първите 5 неща, които ще направим

1

Постигане на последователно и устойчиво икономическо развитие.

Българската икономика е все още изоставаща и дълбоко фрагментирана, в сравнение с тези на държавите от ЕС. Това разделение наред с неадекватните държавни политики насочени към бизнеса водят до драстично намаляване на конкурентоспособността на местните производители и до липса на благоприятна среда за развитие на малките и средни предприятия.

2

Адекватно управление на източниците на финансиране като фундамент за развитие на икономиката.

Липсва прозрачност в процедурите по инвестиране и разпределяне на европейските и държавни средства към бизнеса. На лице е неблагоприятна среда за стимулиране на предприемачеството. Наблюдава се траен срив в притока на чуждестранни инвестиции и провал в привличането на значими инвеститори.

3

Достъпна и сигурна инфраструктура – ефективна децентрализация и рационализация на икономическите регионални модели.

Регионалната изостаналост и неравенствата в България на национално ниво налагат спешни мерки в посока развитие на регионите, тяхната индустриализация, намаляване на миграцията и социалните неравенства с фокус върху създаване на справедлив достъп до базови ресурси за стартиране на бизнес и премахване на административните тежести.

4

Изготвяне и стартиране на стратегическа програма за осигуряване на необходимия квалифициран човешки ресурс, според нуждите на икономиката по региони и отрасли, с цел България да се конкурира адекватно и ефективно с развитите икономики както в ЕС, така и извън него.

5

Промяна в системата за оценка на научно-изследователската и развойната дейност (НИРД), финансирането ѝ, както и създаване на работеща/ефективна инфраструктура за развитие на иновациите, приложими в икономиката.

Липсва стабилна и цялостна връзка между НИРД , иновациите и прякото им приложение в реалния сектор на икономиката.

Ускоряване на устойчиво, иновативно и зелено възстановяване

КАКВО

ЩЕ НАПРАВИМ

КАК

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

КОГА

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

Изготвяне на дългосрочна програма за икономически растеж, която да подобри най-важните компоненти, влияещи за създаване на стимулиращи условия за развитие на българския пазар.

Осигуряване на благоприятна законова рамка. Ефективна публичната администрация. Стимулиране на развитието на МСП. Подобряване на регионалната бизнес среда. Намаляване на фрагментацията на пазарите.

4 години

Въвеждане на незабавни и широкообхватни структурни реформи, които са насочени към адекватното и устойчиво управление на източниците на финансиране. Постигане на успеваемост на реформите чрез осигуряване на прозрачност.

Създаване на инструментариум за подкрепа на предприемачеството. Повишаване на притока на ПЧИ. Създаване на прозрачна среда, благоприятна за ефективно партньорство между публичния и частния сектор. Внедряване на центрове за споделени услуги и постигане на икономия от мащаба.

4 години

Секторно позициониране чрез разпределение на местните ресурси, мобилност и свързаност. Осигуряване на инвестиции за развитие на регионите и опазване на природните и културни национални богатства.

Картографиране на ресурсите в страната. Дефиниране на правомощия и отговорности на местната власт. Целеви инвестиции, чрез внедряване на зелени иновации и адаптиране на регионалните икономики към климатичните промени. Балансирано развитие на регионите, както и създаване на условия за бързо стартиращи бизнеси.

1,5 години

Осигуряване в качествен и количествен аспект на необходимия човешки ресурс за реализиране на устойчиво икономическо развитие и преодоляване на демографската криза.

Всеобхватна реформа в образователната система. Увеличаване на инвестициите, необходими за подготовка и преквалификация на хората в и извън трудоспособна възраст. Интегрирана трудова заетост според приоритетите на икономическите зони. Привличане на висококвалифицирани кадри от чужбина чрез създаването на адекватна стратегия за подбор на персонал извън границите на България.

4 години

Създаване на аполитична стратегия за иновациите в България, законодателно подкрепена и неподлежаща на санкции от изпълнителната власт, както и на условия за реално работеща иновативна екосистема с висока степен на приложимост.

Насърчаване развитието на стартиращите предприятия с висок иновационен потенциал. Изграждане на ефективна и структурирана връзка между академичната общност и реалния сектор. Създаване на инструментариум за сигурно, качествено и бързо управление на данни, представляващи актив с висок потенциал в процесите на НИРД.

4 години

Решаващият
глас си ТИ