ПРИОРИТЕТИ

Първите 5 неща, които ще направим

1

Ефективно финансиране.

Промяна на подхода за финансиране „парите следват ученика“.
Предлагане, официално одобрение и въвеждане на механизъм за финансиране, който гарантира еднакъв старт в качеството на образованието.
Ограничаване на стигмите „елитни“ и „неелитни“ училища, базирани единствено на принципа „брой ученици“ и бюджет.

2

Мандатност на директорите и кадрово управление.

Въвеждане на максимално 2 мандата за новоназначените директори. Атестиране на назначените директори и насочване на критериите за оценка към целите на образованието на национално ниво и интересите и потребностите на конкретната образователна институция.

3

Осигуряване на качествено и насочено към потребностите на децата и обществото образование.

Усъвършенстване на начина и формата на външното оценяване.
Стимулиране на силните страни и волята на учениците при изпитите за „вход“ за следващ етап в образованието.
Насочване на изпитното съдържание към национално и социално значими дисциплини, водени от Български език и литература.
Промяна на съдържанието на учебните програми. Уеднаквяване на учебното съдържание.

4

Редуциране на нежеланото поведение в училище.

Създаване на подходящи превантивни програми, съобразени с проблемите във всяко отделно училище.
Въвеждане на индивидуално базиран подход, който да посреща поведенческите особености, предлагайки последствия в случаите на отклонения в поведението, които нямат медицински или други обясними причини, изискваща терапевтична подкрепа.

5

Възраждане на науката.

Връщане на ролята на науката като двигател за икономическото и обществено развитие чрез достойно заплащане на академичния състав в БАН и ВУЗ и равномерно разпределение на проектното финансиране за наука по приоритети и институции, за да подобри връзките наука-бизнес и наука-общество.

СМИСЛЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ДОСТЪПНА НАУКА

КАКВО

ЩЕ НАПРАВИМ

КАК

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

КОГА

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

Промяна на кадровата политика за ръководните длъжности и педагогически персонал.

Въвеждане до два мандата при конкурсите за ръководни длъжности и договор с МОН. Приемане на стандарт за развитие на училищата. Атестиране на тази база.

2 години

Промяна на финансирането на училищата.

Определяне на модел, който осигурява финансиране на училището спрямо възможностите му и икономическите интереси на страната.

4 години

Актуализация на Закона за Предучилищното и Училищно Образование (ЗПУО)

Премахване на матурата в 4-ти клас. Повтаряне на 4-ти клас при неусвоен роден език. Съдържателна реформа на НВО.

4 години

Приемане на дисциплината и поведението като основен фактор в образователния процес.

Изготвяне на стандарт за провеждане на превантивни програми спрямо спецификата на училищата и районите. Приемане на рамка за поведението и дисциплината в училище, както и за последствията.

4 години

Привличане на млади кадри в академичния състав и оптимизиране на проектното финансиране с цел пълна и адекватна заетост на научните работници.

Актуализация на заплатите в БАН Оптимизиране на заетостта на учените. Стратегическо планиране по научни приоритети.

2 години
4 години
4 години

Решаващият
глас си ТИ