Образование и наука

Промяна на подхода за финансиране „парите следват ученика“. Ще предложим официално одобрение и въвеждане на механизъм за финансиране, който гарантира еднакъв старт в качеството на образованието.

Усъвършенстване на начина и формата на външното оценяване. Промяна на съдържанието на учебните програми. Намаляване на административната тежест на педагогическите специалисти.

Връщане на ролята на науката като двигател за икономическото и обществено развитие. Тясна връзка между висшето образование и потребностите от специалисти в съвременното общество. Стратегическо планиране по научни приоритети.

Акцентите в програмата в сектор образование и наука

Образованието стои в основата на икономическия растеж на държавата и благополучието на обществото. В момента серия от порочни практики водят до ерозия на грамотността и унищожаване на авторитета на учителя и институцията. Случващото се намира на фона на увеличаваща се административна тежест. В ядрото на проблема „ниско качество“ са: делегираните бюджети, извеждащи на преден план бройката ученици, а не качеството на обучение; административните задължения, които отдалечават учителя от това да бъде учител; некачествените учебни програми, които се отразяват върху функционалната грамотност. Около тези водещи проблеми са формирани и много други, ето защо програмата ни залага на следните приоритети:

 

Кадрова политика, финансиране и администрация:

 • Атестации на всички директори в заварено положение
 • Промяна на статута на учителите чрез осигуряване на законова защита и наказателно преследване на деяния против тях
 • Категоризация на училищата спрямо броя ученици
 • Промяна на начина на финансиране
 • Въвеждане на единен електронен дневник за цялата страна, както и електронно досие за учениците
 • Намаляване на административната тежест чрез оптимизация на наредбата за приобщаващото образование, промяна на формата за провеждане на поправителните изпити и наредбата за оценяване
 • Финансиране на задължителни извънкласни дейности, синхронизирани с учебните програми по класове
 • Приемане на универсални, гъвкави вътрешни правила за институциите
 • Осигуряване на възможност за психологическа подкрепа във всяка образователна институция

 

Промяна на учебното съдържание. Извънкласни дейности и превенция:

 • Премахване на Национално външно оценяване (НВО) в 4-ти клас и замяната му с вътрешно изпитване
 • Промяна на учебните програми и ограничаване на броя на учебниците в общото образование
 • Включване на родителите като фактор във възпитателния процес
 • Определяне на две дати за Национално външно оценяване за 7 клас
 • Подчертаване на извънкласната дейност и уменията за
  самостоятелност чрез сезонни, тематични лагери за учениците
 • Дигитализация на съдържанието на учебните материали за улесняване на обучението във виртуална среда.
 • Създаване на база данни със съвременни, специализирани аудио-визуални съдържания във връзка с учебните програми
 • Технологично обезпечаване за осигуряване на равен достъп до образование в условия на извънредни ситуации
 • Преразглеждане и оптимизиране на
 • Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

 

Професионално образование:

 • Оценка и приоритетно обновяване на материалната база след извършване на икономически анализ на нуждите на държавата и на бизнеса
 • Разширяване на обхвата и повишаване на качеството на дуалното обучение. Подчертаване на връзката между образование и бизнес.

 

Специално образование

 • Реформа в специалното образование, съобразена изцяло със състоянието и способностите на учениците със СОП

 

Наука, иновации и развойна дейност, висше образование:

 • Насочване на финансирането за наука към националните приоритети
 • Промяна на начина за акредитация за специалности във ВУ
 • Създаване/Довършване на националната карта на ВУ в България
 • Подчертаване на практическата дейност чрез подобряване на връзките между ВУ и нуждите на бизнес и Държава
 • Оптимизиране и повишаване качеството на работа на кариерните центрове към ВУ
 • Извънбюджетно финансиране на образователни проекти в МОН по линия на партньорства със страни извън ЕС
 • Въвеждане на учебни програми на чужд език във ВУ

Решаващият
глас си ТИ