Опазване на околната среда

ЗА ДА ИМА ПРИРОДА

Визията за околната среда и обществото на Европа за 2050 г. „Ще живеем добре в екологичните предели на планетата. Благоденствието ни и доброто състояние на околната среда се дължат на иновативна, кръгова икономика, в която нищо не се пилее, природните ресурси се управляват устойчиво и биологичното разнообразие се опазва, цени и възстановява по начини, които повишават устойчивостта на нашето общество.“

ПРИОРИТЕТИ

Първите 5 неща, които ще направим

1

Оценка на действащите стратегически документи, закони и наредби по всички компоненти и фактори на околната среда и тяхната актуализация в защита на здравето на гражданите и опазването на околната среда при спазване на всички европейски изисквания и целите за устойчиво развитие на ООН.

2

Повишаване капацитета при управлението на околната среда чрез разработване на специална програма за привличане на студенти и финансово стимулиране на младите специалисти.

3

Повишаване информираността на заинтересованите чрез създаване на публично достъпна единна система за състоянието на околната среда като част от електронното управление на държавата.

4

Приоритизиране на инвестиционните обекти в околната среда и информираност на заинтересованите за изразходваните средства.

5

Решаване на трансгранични проблеми въз основа на съвместни изследвания.

Цялостно реформиране на управлението на околната среда

КАКВО

ЩЕ НАПРАВИМ

КАК

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

КОГА

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

Оценка на сегашното законодателство, вкл. и на подзаконовите актове, свързани с управлението на всички компоненти и фактори на околната среда и предлагане на обществено обсъждане за тяхната реорганизация с цел повишаване на ефективността и избягване на корупционни схеми, водещи до кризи и злоупотреба с пари.

Използване на европейското законодателство и добри практики при управление.

2021-2022

Създаване на програма за привличане и задържане на специалистите в сферата на управление на околната среда .

Разработване на специална програма за привличане на студенти и финансово стимулиране на младите специалисти.

2021-2022

Създаване на публично достъпна единна информационна система за всички компоненти и фактори на околната среда, с редовно постъпващи данни от провеждания мониторинг и с възможност за всеки гражданин да предоставя свои сигнали и наблюдения, както и да получава данни.

Интегриране на сега съществуващата система за мониторинг в електронното управление на държавата и разширението ѝ с цел ефективно усвояване на публични средства и на целевите европейски средства.

2022-2023

Създаване на програма с приоритизирани дейности и инвестиционни обекти в сферата на околната среда.

Регулярно обсъждане с всички заинтересовани за начина на изразходване на средствата за околната среда.

2021-2024

Повишаване на ефективността на работа на двустранните и многостранните трансгранични комисии.

Подпомагане осигуряването на средства за съвместни изследвания.

2022-2024

Решаващият
глас си ТИ