Опазване на околната среда

ЗА ДА ИМА ПРИРОДА

Визията за околната среда и обществото на Европа за 2050 г. „Ще живеем добре в екологичните предели на планетата. Благоденствието ни и доброто състояние на околната среда се дължат на иновативна, кръгова икономика, в която нищо не се пилее, природните ресурси се управляват устойчиво и биологичното разнообразие се опазва, цени и възстановява по начини, които повишават устойчивостта на нашето общество.“

ПРИОРИТЕТИ

Първите 5 неща, които ще направим

1

Ще стартираме плавен преход към по-зелени политики по климат и околна среда за смекчаване на неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве, екосистемите и икономиката и адаптиране към измененията на климата.

2

Ще работим за по-устойчиво управление на ресурсите чрез прилагане на йерархията при управление на отпадъците и превръщането им в ресурс и по-добро управление и състояние на водите.

3

Ще насочим засилен управленски и контролен ресурс към опазването, поддържането и възстановяването на биоразнообразието и екосистемите.

4

Ще предприемем спешни мерки и разработим дългосрочни политики за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на страната.

5

Ще продължим да развиваме националната система за мониторинг на околната среда и ще повишаваме информираността на всички заинтересовани, обществото и гражданите относно изпълнението на целите и политиките за опазване на околната среда, в т.ч. и публичния достъп до екологична информация.

Цялостно реформиране на управлението на околната среда

КАКВО

ЩЕ НАПРАВИМ

КАК

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

КОГА

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

Плавен преход към по-зелени политики по климат и околна среда за смекчаване на неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве, екосистемите и икономиката.
Допринасяне към целите по Европейската зелена сделка и постигане на целите на България по разходо-ефективен начин с отчитане на икономическото състояние на страната и справеднивия преход.

Промяна в курса на развитие и преговорите по политиките по климат и околна среда.
Преглед и по-добро прилагане на законодателството по климат и околна среда.
Прозрачно, ефективно и целево използване на предвидените финансови механизми.
Повишаване на административния капацитет.

2021-2022


2021-2023


2021-2024

По-устойчиво управление на отпадъците и водите като ресурси.

Оптимизиране на разрешителните режими и подобряване на инвестиционната бизнес среда.
Ефективен контрол на всички нива.

2021-2022

2021-2024

Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието и екосистемите чрез обявяване на защитени зони и въвеждане на национално и регионално управление на Натура 2000.
Разработване на специфични за Натура 2000 цели и мерки при реализацията на големи инфраструктурни проекти с национално и европейско финансиране.

Въвеждане на необходимите законодателни и управленски промени.
По-ефективно прилагане на превантивните инструменти и контрол за опазване на биоразнообразието.

2021-2022

2021-2024

Спешни мерки и дългосрочни политики за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на страната.

Ефективен мониторинг, контрол, регулаторни мерки и стимули за намаляване на вредните емисии и преминаване към чисти източници на енергия.

2021-2024

Развитие на националната система за мониторинг на околната среда и повишаване информираността за изпълнението на целите и политиките за опазване на околната среда, в т.ч. и публичния достъп до екологична информация.

Активен и постоянен диалог с всички заинтересовани страни - институции, бизнес, неправителствени организации, общини, гражданско общество

2021-2024

Решаващият
глас си ТИ