Опазване на околната среда

Подобряване качеството на атмосферния въздух и контрол на нивата на шум в населените места. Подобряване състоянието на почвите на територията на страната.

Подобряване управлението, състоянието и качеството на водите, както инфраструктурата и съоръженията на територията на страната.

Подобряване управлението на отпадъците и насърчаване на населението за повторната им употреба.

Акцентите в програмата в сектор опазване на околната среда

Нашата основна цел в управлението на околната среда е защитата на здравето и благосъстоянието на гражданите чрез развитие на модерна и устойчива икономика и поддържане на най-високите световни и европейски екологични стандарти. Политиката ни по отношение на всички компоненти и фактори на околната среда е да съответства на Зеления пакт и на Плана за действие на кръговата икономиката на ЕК и на целите на ООН за устойчиво развитие.

 

I. Въздух

Хармонизиране с Приложение II на Директива (ЕС) 2016/2284, в което са посочени намаленията на годишните антропогенни емисии за България:

 • Подобряване на информационната база за извършване на инвентаризация на източниците на замърсяване – битово отопление, транспорт, промишленост, селско стопанство и третиране на отпадъци и утайки
 • Въвеждане на нискоемисионни зони и зони с нулеви емисии за транспорта и битовото отопление в големите градове, вкл. адекватни механизми за подкрепа на социално уязвими жители
 • Засилено международно сътрудничество и участие в програми на Европейския съюз, свързани с качеството на въздуха и климатичните промени

 

II. Води

Подобряване на институционалната структура:

 • Привеждане на законодателната и нормативна база за управление на водите в съответствие с природните и антропогенните предизвикателства и при спазване на европейските директиви и Цел 6 за устойчиво развитие на водите на ООН (SDG 6)
 • Подлагане на обществено обсъждане създаването на Министерство на горите и водите (МГВ) с цел ефективно прилагане на интегрираното управление на водните ресурси и устойчиво управление на горите1

Модернизация на водния сектор:

 • Трансфер на иновативни технологии и съвременни съоръжения при проектиране на водостопански обекти, съобразени с местните условия и добрите практики

Подобряване модела на финансиране и управление на водния сектор:

 • Създаване на фонд за финансиране на проекти във водния сектор от такси, глоби, санкции, дарения и др.
 • Разработване и прилагане на система от икономически стимули и санкции за намаляване на загубите и подобряване разпределението на водните ресурси

 

III. Биологично разнообразие

Опазването на биологичното разнообразие и екосистемите в България е една от основните ни цели, като стремежът ни е да се подобри състоянието на всички застрашени екосистеми и животински и растителни видове:

 • Чрез собствено финансиране и с помощта на Структурните фондове, Кохезионния фонд и Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС осигуряване на достатъчен ресурс за изследвания, опазване на наличното биологично разнообразие, разширяване на съществуващата мрежа от защитени територии и защитени зони, усъвършенстване на законите за защита на биологичното разнообразие
 • Съгласуване на всички секторни политики, които оказват влияние на околната среда, с политиките по опазване на Природата. Дейностите трябва да отговарят на всички изисквания и цели на европейското екологично законодателство, включващо въвеждането на иновативни технологии и принципа на кръговата икономика
 • Прилагане на концепцията за екосистемните услуги (ЕсУ) с цел предоставяне на множество услуги от взаимосвързани екосистеми в полза на хората

 

IV. Почви

Осигуряване използването на почвите и тяхната защита да става по начин, който да съхранява тяхната способност да изпълняват следните функции: продуктивна, осигуряваща производство на храни и биомаса; буферна, носеща филтрираща, пречиствателна способност по отношение на дрениращите води; екологична, свързана с кръговрата на веществата в биосферата и опазване на биоразнообразието:

 • Преструктуриране на земеделието и специализация на отделните региони за отглеждане на подходящи култури при оптимални условия, свързани с техните изисквания, и в съответствие с наличните агроклиматични ресурси
 • Изграждане на мониторинг на водните запаси в почвата и възстановяване на хидромелиоративната мрежа, адаптирана към климатичните промени за поддържане на оптималната влажност на почвата

 

V. Отпадъци

Продължаване интегрирането на нови, устойчиви от екологична и икономическа гледна точка модели, където от битовите отпадъци да се отделя всичко, което може да се оползотвори и рециклира, за да се превърне в енергия, в суровина за индустрията, в компост за растенията, а в новоизградените регионални депа да се депонират минимални количества отпадък:

 • Преразглеждане на Закона за управление на отпадъците и наредбите с цел подобряване управлението на отпадъците вкл. по-строго съблюдаване на принципа „замърсителят плаща“ и по-строги наказателни санкции за нарушителите
 • Завършване изграждането на инфраструктурата за рециклиране и компостиране на битови отпадъци във всички регионални сдружения за управление на отпадъците и завършване рекултивацията на всички закрити общински депа за битови отпадъци, прилагане на Националния план за управление на отпадъците 2021-2028

 

VI. Климат

Намаляване уязвимостта на засегнатите сектори от климатичните промени:

 • Преразглеждане на мерките за адаптация към негативните въздействия от изменението на климата по сектори и тяхното приоритизиране

 

VII. Шум

Увеличаване на експертния капацитет за определяне на здравния риск от шума, както и на информираността на обществеността на общинско ниво за здравния ефект от намаляването на шума в околната среда:

 • Използване на експертни екипи от медици и еколози при разработването на вредните здравословни въздействия от шума чрез съотношението „доза-въздействие
 • Подобряване на информационната система за шума в околната среда на общинско ниво

 

VIII. Радиация

Намаляване на радиоактивния риск за здравето на хората и околната среда въз основа на оценката на актуалното замърсяване на въздуха, водите и почвите посредством иновативни методи на изследване и съвременни технически решения за ограничаване:

 • Периодично актуализиране на радиационната обстановка на закритите обекти за добив на уран в България и прилежащите райони. Оценка на влиянието на повишената радиоактивност в тези райони върху жителите на съседните селища
 • Прилагане на съвременни експресни методи за обследване на обширни терени с повишена естествена и техногенна радиоактивност. Изготвяне на атлас за техногенно замърсените райони в България
 • Изготвяне на проекти и осигуряване на финансов ресурс за ограничаване на радиационното замърсяване на питейните води и земеделските почви

 

1* Около 85% от вътрешния повърхностен воден отток се формира в горски водосбори.

Решаващият
глас си ТИ