Отбрана и въоръжени сили

ПРИОРИТЕТИ

Първите 5 неща, които ще направим

1

Национално отговорна политика чрез реализиране на аргументирани законодателни и управленски решения за изграждане на устойчива, модерна и резултатна национална отбрана. Безусловна подкрепа за развитие на способностите на Въоръжените сили за гарантиране суверенитета, сигурността и независимостта на страната, защита на териториалната цялост и отстояване на националните интереси.

2

Целенасочена, неизменна и действена политика за задълбочаване на професионализацията на българските въоръжени сили. Ще наложим по-ефикасни механизми за постигане на ново качество и резултати в квалификацията, обучението и окомплектоването с личен състав. Възпитание в родолюбие, за да осигурим бъдещето си като нация.  

3

Нов подход за мотивация на хората в униформа, приели службата в защита на Отечеството не само като работа и кариера, но и като начин на живот. Ще работим за въвеждане на система за договаряне по изпълнение на служба, по-въздействащ социален пакет, устойчиво нарастване на възнагражденията, поощрения за постигнати резултати и незаобиколими критерии за издигане в службата.

4

Целенасочени действия и конкретни стъпки за укрепване и използване на потенциала на националната наука и индустрия в интерес на отбраната. Подкрепа за активно участие в съвместни многонационални проекти на НАТО и ЕС за придобиване на високотехнологични способности и разгръщане на ефективни програми за офсет на двустранна основа.  

5

Разгръщане на пълния капацитет на Въоръжените сили за защита на българските граждани при бедствия и аварии, нарушено функциониране на институциите и снабдяване, медицинска евакуация, овладяване на миграционен натиск и противодействие на терористични заплахи.

Развитие на отбраната и укрепване на българските въоръжените сили

КАКВО

ЩЕ НАПРАВИМ

КАК

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

КОГА

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

Модерни, професионални, високотехнологични и подготвени Въоръжени сили със съвременно въоръжение и бойна техника, с оптимална организационна и функционална структура, ефикасна система за командване и управление, развита военна наука и напредничава система за обучение и квалификация.

•Ускорено реализиране на проекти от ключово значение за модернизацията и способностите на Въоръжените сили.
• Подкрепа и ускорено използване на националната наука и индустрия в интерес на Въоръжените сили.
• Учебно-материална база на качествено ново равнище.
• Модерна индивидуална екипировка за личния състав в условия на съвременни бойни действия.
• Постигане на Целите за способности за страната, формиращи приноса към колективната отбрана.
• Качествено усъвършенстване на цялостния процес на планиране на отбраната и ВС.

За пълен управленски мандат

Активен и устойчив принос в процеса на планиране, развитие и използване на отбранителните способности на НАТО и ЕС в защита на националните интереси.

• Изпълнение на съюзния ангажимент за достигане на разходите за отбрана до 2 % от БВП.
• Постигане на Целите за способности на НАТО за страната по колективното планиране за отбрана.
• Активно участие в проекти за развитие на сътрудничеството и укрепване на общата политика за отбрана ЕС.

2024 г.
В съответствие с договорените срокове
Постоянно

Издигане на социалния и обществен статус на военнослужещите и военната професия.

• Нов подход за мотивация с въздействащ социален пакет, възнаграждения за по-високо качество на живот и поощрения за резултати.
• Система за обучение и квалификация през целия период на служба.
• Езикова подготовка по цялата структура и формированията.
• Кариера, основана единствено на квалификация, качества, резултати и задължително престояване в длъжност.

2022 г.
2023 г.
2023 г.
Веднага

Решаващият
глас си ТИ