Отбрана и въоръжени сили

Укрепване на отбранителните способности на Въоръжените сили и Българската армия за осигуряване на надеждна защита на суверенитета и териториалната цялост на Република България.

От ИТН сме убедени, че поддържането на стабилна и надеждна отбрана в интерес на обществото е условие за нашата независимост и национална сигурност.

Задълбочаване на професионализацията на Въоръжените сили и Българската армия. Професионализацията и превъоръжаването на армията са условията, които осигуряват изграждане на модерни и високотехнологични въоръжени сили с подготвен и обучен състав, оптимална организационна и функционална структура, устойчива и ефикасна система за командване и управление, както и развита военна наука.

Военнослужещите и цивилни служители в отбраната са важен и самостоятелен приоритет в политиката за отбрана на ИТН. Грижата за качеството на живот на личния състав и техните семейства трябва да се издигне на равнище, което да осигури пълна отдаденост по време на военната служба.

Акцентите в програмата в сектор отбрана и въоръжени сили

Има такъв народ има ясна и последователна позиция за отбраната на страната. Тя е ключов фактор за отстояване на националните интереси в условията на непрекъснато влошаване на средата за сигурност и разломни геополитически противоречия.


Войната в Украйна подкопава системата на европейската сигурност, принципите на международното право и води до непреодолими трудности за постигане на решения, основани на политическия диалог и взимното доверие.


Значително се повишава заплахата за мира и стабилността на Европейския континент, а нарастването на геополитическото значение на страната ни увеличава предизвикателствата за собствената ни национална сигурност и отбрана.


България е трайно позиционирана в НАТО и ЕС. В този смисъл ние считаме, че поддържането на надеждна и резултатна отбрана с модерни и високотехнологични въоръжени сили е фундамент на отбранителната политика, а принадлежността ни към системата за колективна отбрана е условие за нейната ефективност.

 

Основните принципи на отбранителната ни политика са:

 • гарантиране на външната сигурност и териториална цялост на Р. България чрез непрекъснато развитие на националните отбранителни способности, интегрирани в системата за колективна отбрана на НАТО в условията на съюзната солидарност и пълна покрепа за защита;
 • повишаване на ефективността на стратегическите ни партньорства, осъществяване на действен принос към колективното военно планиране и активно участие в общата политика за сигурност и отбрана на ЕС;
 • задълбочаване на професионализацията на въоръжените сили.
 • адекватно финансиране на отбраната в контекста на цялостното и балансирано развитие на страната без изкуствено противопоставяне на отделните сектори от икономическия, финансов и социален живот.

 

Военнослужещите и цивилните служители са основата на отбраната. Осигуряването им с всичко необходимо за работа, подготовка и качество на живот е основния ни приоритет. Ще гарантираме устойчиво нарастване на възнагражденията и цялостно издигане на социалния статус на личния състав за пълната му отдаденост и енергия в службата за защита на отечеството.

 

Нашите основни приоритети са:

 • Приемане на финансово осигурена Инвестиционна план-програма за придобиване на високотехнологично въоръжение и бойна техника с цел постигане на нови отбранителни способности и изграждане на оперативно съвместими Въоръжени сили за отбрана на страната и защита на националната сигурност в условията на постоянно нарастващи заплахи за мира и стабилността в Европа и света с основни акценти:
  • преодоляване на изоставането по отношение на придобиването на допълнителна техника и способности, осигуряващи функционирането и бойното използване на новите самолети и кораби по изпълняваните договори за модернизация на Военновъздушните и Военноморски сили;
  • незабавно стартиране на проекта за модернизация на Сухопътните войски;
  • ускорено изпълнение на проектите по инфрастуктурата за приемане на новите самолети и кораби;
  • осигуряване на достатъчно финансови ресурси за поддържане на съществуващото въоръжение и техника с цел недопускане на загуба на способности за контрол на въздушното и морско пространство на Република България;
  • поддържане и модернизиране на наличната бойна техника по стандарти за оперативна съвместимост до закупуване на нова основно от българския военно-промишлен комплекс;
  • подкрепа на националната наука и индустрия и използването и в интерес на Въоръжените сили и отбраната на страната;
  • активно включване в процесите на НАТО за засилване на технологичното предимство и стимулиране на иновациите в отбраната. Използване на възможностите на агенциите на НАТО и ЕС в областта на комуникациите, инвестициите и придобиването за изграждане на нови национални отбранителни способности;
  • преимуществено изпълнение на целите за способности, които формират приноса на страната ни към колективната отбрана;
  • развитие на способностите за киберзащита и киберотбрана с цел гарантиране на функционирането на критичната инфраструктура и ключовите сектори на националното стопанство, както и осигуряване на стабилност на държавното управление и устойчивост на ръководство на Въоръжените сили при умишлено въздействие.
  • извличане на поуки от развитието на конфликта в Украйна, включително изводи и оценки от използването на високомобилни формирования, прилагането на гъвкавост и децентрализираност на решенията в рамките на системата за командване и управление, които допринасят за успешното водене на бойните действия и способностите за осигуряване и поддръжка, поддържат критичните способности в условията на повсеместно и действено разузнаване и формират лидерски качества, като решаващ фактор за успеха.
  • налагане на перспективни технологични решения като изкуствен интелект и дронове;
  • изграждане на учебно-материалната база на ВС и БА на качествено ново равнище в съответствие с целите на инвестиционната План-програма. Разширяване на възможностите за използването и включително за патриотично възпитание на подрастващите и издигане престижа на военната професия. Придобиване на модерна индивидуална екипировка за личния състав, отговаряща на условията на съвременните бойни действия.
 • Поставяне на хората в отбраната в центъра на развитие на Въоръжените сили, инвестиране в тях, подобряване на условията на труд, възстановяване на социални придобивки и повишена грижа за техните семейства за осигуряване на увереност в тяхното бъдеще.
  • изграждане на професионална и привлекателна система за привличане, набиране, подбор, обучение, развитие и задържане на военнослужещите;
  • нов подход за мотивация чрез въвеждане на въздействащ социален пакет и справедливо възнаграждение за по-високо качество на живот в съответствие с риска на военната професия като важен елемент за поддържането на войсковия дух и мотивацията;
  • промяна на механизма за определяне на основното месечно възнаграждение, като основният му размер се определя на базата на заложен коефициент спрямо минималната работна заплата (МРЗ);
  • ежегоден преглед и актуализиране на списъка и размера на допълнителните месечни възнаграждения по различните сектори и направления на служба и квалификация;
  • намаляване на жилищната криза за служителите на Министерството на отбраната чрез публично-частно партньорство за изграждане на нови жилища;
  • подобряване на военната инфраструктура чрез ремонт на сградния фонд за подобряване на условията на труд и осигуряване на общежития и семейни жилища за военнослужещи, които нямат такива;
  • осъвременяване на кадровата политика, преглед на образователните стимули, въвеждане на система за обучение и квалификация през целия период на служба и разработване на по-добра система за адаптация на военнослужещите при напускане поради пределна възраст и изпълнение на договора. Прозрачност на кариерното развитие и издигане в службата на основата на квалификация, показани качества и постигнати резултати.
 • Видимост в разпределението и разходването на материалния и финансов ресурс в Министерството на отбраната.
  • непрекъснат финансов и технически контрол при реализиране на проектите за модернизация. Редовен отчет за изпълнение на сроковете, разходване на финансовите средства и подготовка на инфраструктурата за експлоатация на новата бойна техника и въоръжение;
  • усъвършенстване на процеса на планиране, програмиране, бюджетиране и изпълнение на програмите в Министерството на отбраната. Елиминиране на субективното вмешателството при усвояване на планираните средства;
  • анализ на функционирането на модела за делегиране на права на командирите и началниците.
 • Цялостен критичен преглед на нормативната база в областта на отбраната с фокус върху:
  • промени, позволяващи ускоряване на процедурите, свързани с модернизацията на Въоръжените сили и поддръжката на наличното въоръжение и техника;
  • промени на нормативната база и създаване на условия за преодоляване на некомплекта от личен състав и издигане на престижа на военната професия.
  • промени, които могат да разширят възможностите за професионална служба в Българската армия при спазване на доброволния принцип за комплектоване;
 • Усъвършенстване на структурата и организацията на работа на администрацията и повишаване компетенциите на военните и цивилни служители чрез:
  • извършване на функционален анализ на МО и структурите му с цел тяхното модернизиране и оптимизиране;
  • преглед на функционирането на интегрирания модел за работа на централната администрация на МО;
  • ускорена цифровизация и одит на информационните системи и потоци на МО и тяхната сигурност.
 • Разгръщане на пълния капацитет на Въоръжените сили за защита на българските граждани при бедствия и аварии, нарушено функциониране на институциите и снабдяване, медицинска евакуация, овладяване на миграционен натиск и противодействие на терористични заплахи.
 • Предприемане на практически мерки за подобряване на сътрудничеството с организацията на ветераните и военнопатриотичните съюзи в издигане на ролята им в обществото като организации за родолюбие и възпитание на подрастващото поколение и младежта. Оказване на постоянна подкрепа на ветераните, военноинвалидите, военнопострадалите и техните семействата, както и на семействата на загиналите при военна служба и в операции по поддържане на мира.

Решаващият
глас си ТИ