ПРИОРИТЕТИ

Първите 5 неща, които ще направим

1

Реална съдебна реформа чрез независимо и ефективно управление на съдебната власт

• Цялостна реформа в състава на Висшия съдебен съвет, чрез изцяло премахване на квотата на Народното събрание и Прокуратурата
• Закриване на Специализираните съдилища и Специализираните прокуратури
• Промяна в начина за избор на председателите на ВКС и ВАС
• Въвеждане на механизъм на пряка индивидуална конституционна жалба

2

Пряк избор на Главен прокурор и извеждане на прокуратурата от състава на Съдебната власт

• Въвеждане на пряк избор на Главния прокурор и въвеждане на работещ механизъм за прекратяване на правомощията му
• Извеждане на прокуратурата от Съдебната власт в изцяло отделен независим орган и създаване на Висш прокурорски съвет
• Създаване на независим Инспекторат за контрол на ВСС и Прокуратурата
• Съдебен контрол върху всички актове на прокуратурата, засягащи пряко интересите на гражданите
• Пряк избор от гражданите на Омбудсмана на Република България

3

Промени в изборното законодателство, осигурявайки лична политическа отговорност, отчетност и прозрачност

• Въвеждане на мажоритарна избирателна система в два тура за парламентарните избори в страната
• Въвеждане на избирателната система „единичен прехвъляем вот” за европейските избори и изборите за общински съвети
•Премахване на ограниченията за осъществяване на референдуми, във връзка с изискванията за кворум

4

Бързина и прозрачност в съдебните производства, чрез разширяване на обхвата на електронното правосъдие

• Активно въвеждане на електронно правосъдие с цел постигане на бърз и справедлив процес
• Законодателни промени, насочени към електронно призоваване, електронно подаване на документи до Съда
• Публичност на протоколите от откритите съдебни заседания и въвеждане на задължителни срокове за произнасяне

5

Съществени промени при разходване на публични средства, както и необходими промени в продецурата при провеждане на обществени поръчки

• Подобряване на системата за управление и контрол на обществените поръчки и елиминиране на корупционните практики
• Ефективно противодействие на прането на пари чрез законодателни и организационни промени

Цялостно реформиране на правоохранителната система

КАКВО

ЩЕ НАПРАВИМ

КАК

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

КОГА

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

Реална реформа на Съдебната власт

Реална реформа на Съдебната власт

В срок от четири години

Пряк избор на Главния прокурор и независима Прокуратура

Промени в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт

В срок от четири години

Мажоритарен вот и пряка демокрация

Промени в Изборното законодателство

В срок от една година

Бързина и прозрачност в съдебните производства

Промени в процесуалните закони

В срок от една година

Премахване на корупцията при Обществените поръчки и работещи мерки срещу изпиране на пари

Законодателни и организационни промени

В срок от една година

Решаващият
глас си ТИ