ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

(ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)

НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД”I. Общи положения

Политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ („ИТН“) е администратор на лични данни, съгласно Комисията за защита на личните данни (ЗЗЛД) и прилаганите от 25 май 2018 г. в Европейския съюз нови правила за защита на личните данни. Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), е нормативният акт, който определя изискванията и задълженията на ПП „ИТН“, като администратор на лични данни, свързан със защитата на личните данни, приложимите правни норми и конкретните им  права и задължения във връзка с обработването на лични данни.

Общият регламент отчита факта, че за целите на изборния процес, включително по време на предизборната дейност, ПП „ИТН“ има достъп до лични данни, включително за политическите възгледи на гражданите, които по правило се считат за чувствителни данни и подлежат на завишена защита. Застъпници, представители на партии и наблюдатели, а също и средствата за масово осведомяване, имат достъп и могат да обработват лични данни във връзка с ролята им в изборния процес.

В съответствие с Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и приложимото българско законодателство, ПП „ИТН“, регистрирана по фирмено дело №6/2020 г. по описа на СГС, се явява Администратор на лични данни.

При използването на интернет страницата ни  https://pp-itn.bg  или когато заявите изричното си желание да получавате информация за политическите активности, програми и дейността на партията, Вие приемате настоящата Политика за поверителност (защита на личните данни) /накратко „Политиката“/ на ИТН.

Вие приемате настоящата Политика и:

при подаване на заявление за членство в ИТН;

при подаване на заявление за симпатизант;

ако сте лице, което участва в политически форуми, събития, срещи, дискусии, организирани от ИТН;

ако сте лице, което участва в организационните структури при организация и участието на ИТН в изборни процеси, включително ако сте застъпник на политическата партия при избори;

ако сте лице, което е в трудови правоотношения с ИТН, като и ако сте лице, което извършва услуги за ИТН по граждански договор;

Всички останали случаи на лица, за които се прилага настоящата Политика са описани в раздел III от последната.

II. Кой обработва Вашите данни?

ИТН е политическа партия, вписана в Регистъра на политическите партии при Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Одрин“ 70, ет.7, ап.18.

Само определени и надлежно упълномощени лица– членове на ИТН или служители на ИТН, на които това им е възложено от председателя на партията или от Националното ръководство на ИТН, имат достъп до данните Ви и ги използват единствено за целите, за които са предоставени.

Обработването на лични данни в изборния процес следва да е съобразено с няколко нормативни акта:

На първо място, Регламент (ЕС) 2016/679 (Регламента) е пряко приложим и задължителен в своята цялост. Мерките за неговото изпълнение се въвеждат със Закона за защита на личните данни.

Изборният кодекс урежда изрично правата и задълженията на всички участници в изборния процес – политически партии, коалиции от партии, инициативни комитети, кандидати, представители, застъпници, наблюдатели, представители на средствата за масово осведомяване и избирателни комисии в различните видове избори.

Обработването на лични данни в изборния процес се извършва при спазване правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 при отчитане спецификата на изборния процес и приложимото към него законодателство.

Правни основания за обработване на лични данни

Обработването на лични данни от администратори на лични данни както в публичната, така и в частната сфера, е законосъобразно само ако е налице някое от правните основания, изчерпателно изброени в чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679:

• съгласие;

• сключване или изпълнение на договор;

• законово задължение за администратора;

• защита на жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;

• изпълнение на задача от обществен интерес или упражняването на официални правомощия, предоставени на администратора;

• легитимни интереси на администратора или на трета страна, когато същите имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субекта на данните (неприложимо за публични органи).

Важно е да се има предвид, че когато личните данни са събрани или по друг начин обработени по силата на нормативен акт, като например Изборния кодекс, не е нужно и не следва да се изисква съгласие на субектите на данни. Такива хипотези са съставянето, обявяването и публикуването на избирателните списъци, удостоверяването на самоличността на гласоподавателя от СИК и отразяването на гласуването му и т.н.

Съществуват и случаи, при които съгласието е основното или единственото възможно основание за обработване на лични данни, като например при събиране на подписи в подкрепа на регистрация на политически субект в съответният вид избор, провеждане на социологически проучвания или изпращане на персонални електронни съобщения от политически субект или наета от него фирма по електронна поща, телефонни обаждания, кратки съобщения (SMS) или факс с цел предизборна агитация. Когато съгласието се използва като правно основание, Общият регламент изисква то да бъде дадено посредством ясно потвърждаващо действие и да е свободно изразено и информирано. Във всички случай, следва да е ясно указана възможността на субекта да оттегли по всяко време своето съгласие. Липсата на такава възможност е нарушение на правилата за обработване на лични данни. В същото време съгласно Общият регламент оттеглянето на съгласието има действие само за напред и не засяга законосъобразността на обработването преди това.

Обработване на „чувствителни“ лични данни.

Определени категории лични данни по своето естество са особено чувствителни от гледна точка на основните права и свободи на лицата и за тях е предвидена специална защита. Към тях спадат и политическите възгледи (чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679). Тяхното обработване е допустимо само ако е налице някое от условията по чл. 9, параграф 2 от Общия регламент. Съгласно чл. 9, пар. 2, б. „г“ от Регламент (ЕС) 2016/679 ПП „ИТН“ обработва подобни чувствителни данни при наличие на подходящи гаранции и ако са спазени едновременно следните условия: – обработването е свързано единствено с членовете или бившите членове на партията или с лица, които поддържат редовни контакти с нея във връзка с дейността и целите ѝ; – личните данни не се разкриват на трети лица без съгласието на субектите на данните. Тази разпоредба обаче не може да се използва от политическа партия да обработва данни на потенциални членове, симпатизанти или избиратели, тъй като в случая липсва ясна и трайна обвързаност с политическия субект. В тези случаи следва да е налице друго валидно правно основание, като напр. изрично съгласие на субекта на данни. В контекста на изборите основното правно основание за обработване на чувствителни данни е наличието на важен обществен интерес, на основание правото на ЕС или законодателството на Република България (Конституцията, Изборния кодекс), който е пропорционален на преследваната цел, зачита същността на правото на защита на данните и 9 предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и интересите на субекта на данните (чл. 9, пар. 2, б. „ж“ от Регламент (ЕС) 2016/679). Други възможни основания са лицето да е дало изричното си съгласие или да е направило данните обществено достояние (чл. 9, пар. 2, б. „а“ и б. „д“ от Регламент (ЕС) 2016/679).

Принципи на обработване на лични данни

ПП „ИТН“, като администратор на лични данни, обработва лични данни в съответствие с принципите по чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679:

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

• Ограничение на целите – събраните данни се обработват само за целта, за която са събрани (напр. лични данни, събрани за целите на сключване на трудов или граждански договор или за предоставяне на стоки и услуги, не могат да бъдат използвани за целите на списъка за регистрация или за предизборна агитация);

• Свеждане на данните до минимум – целта следва да бъде постигната с минимално необходимите за това лични данни (напр. личните данни, събрани за целите на регистрация в ЦИК, не може да са повече от определените в ИК);

• Ограничение на срока на съхранение – данните не могат да се обработват след като е отпаднало основанието за тяхното обработване;

• Точност, цялостност и поверителност (напр. за да се гарантира, че се обработват коректни данни, с последните изменения и допълнения в ИК се предвиди извършване на проверка на самоличността на лицето, положило подпис в списъка за регистрация);

• Отчетност – ясно документиране на предприетите действия по обработване на данните.

Можете да се свържете с нас на следния адрес на електронна поща:
o
ffice@pp-itn.bg или на телефон: +35924949925.

 III. За кого се отнася настоящата Политика за поверителност (защита на личните данни)?

Политиката за поверителност (защита на личните данни) посочва защо и как ИТН обработва Вашите лични данни, когато сте:

 • Член;

 • Симпатизант;

 • Член на ръководен орган;

 • Служител на ИТН;

 • Застъпник на ИТН;

 • Контрагент;

 • Представител на държавен орган;

 • Дарител;

 • Посетител на електронната страница;

 • Участник в събития на ИТН;

 • Участник в избори за ИТН;

 IV. За какви цели обработваме Вашите данни?

 • Ако сте служител на ИТН, Вашите данни се използват от партията за целите на изпълнение на задълженията на работодателя (ИТН) към Вас, като служител. Събраните данни се използват за сключване на трудовия договор и за всички първоначални и последващи уведомления, които следва да направи партията към държавни органи. Данните се предават на наши счетоводители, адвокати и/или съветници, които гарантират ниво на защита на личните данни, каквото изисква приложимото законодателство. Обработването и съхранението на Вашите лични данни се извършва в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни, Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване;

 • Ако сте член, симпатизант на ИТН или застъпник на ИТН, Вашите данни се използват от партията за целите на водене на регистър на членовете и свикване и организиране работата на ръководните органи на Партията, в това число, но не само: изготвяне и връчване на покани за събрания и конференции, списъци на членовете, присъствали или представлявани на събранията и/или конференциите, заседанията, протоколи от заседания и/или Национални събрания и др. документи, касаещи състава, работата на върховните органи и законността на свикването и провеждането заседанията им; съхранението на тези документи и представяне на тези документи, вписването/обявяването на решенията на от заседанията на върховните органи в съответните съдебни регистри.Правните основания, на които партията обработва Вашите данни са най-често спазване на задължение по Закона за политическите партии, Изборния кодекс, както и устава на КОД;

 • Ако сте кандидат-член на партия ИТН и сте подали заявление за членство в партията, Вашите лични данни се събират за нуждите на ИТН по повод обработването на молбата Ви за членство и процедурите за приемане на нови членове, уредени от устава на партията. Правните основания, на които се обработват личните Ви данни са най-често спазване на задължение по Закона за политическите партии и устава на партията. Правните основания за събиране на данните са Закона за политическите партии, като начинът, по който събираме личните Ви данни, е пряко от документите, които ни предоставяте;

 • Ако сте член на ръководен или контролен орган на партията, Вашите лични данни се използват за целите на избора, вписването или освобождаването Ви като член на ръководния орган, в това число, но не само: изготвяне, съхранение и в някои случаи предоставяне в съдебния регистър на декларации, спесимен, и други документи, свързани с избора Ви в ръководните органи, изисквани от приложимото законодателство; изготвяне и съхранение на протоколи от заседанията на ръководните органи и др. Правните основания, на които партията обработва и събира вашите данни са за спазване на законови разпоредби на Закона за политическите партии и други нормативни актове, предвиждащи задължения за ИТН. Начинът, по който събираме личните Ви данни, е пряко от Вас и документите, които ни предоставяте;

 • Ако Вие сте контрагент или представител на контрагент на ИТН по търговски или облигационен договор или лице, което желае да сключи договор, Вашите данни се обработват за целите на сключването и изпълнението на договора, вкл. съдебна защита и събиране на вземанията по него. Правните основания, на които КОД обработва Вашите данни са за изпълнение на договора, по който Вие или представляваното от Вас юридическо лице е страна; за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договора; легитимен интерес, например, във връзка с правни претенции по договора или събиране на вземанията по него;

 • Ако Вие сте представител на държавен контролен орган, извършващ проверка на дейността на партията, ние ще използваме предоставените от Вас лични данни за целите на осъществяването на проверката, изпълнението или обжалването на съставените в хода на или в резултат на проверката актове, в това число за организиране на проверката и осигуряване на достъп на проверяващите; участие в съставянето на протокола от проверката или съответния акт, с който тя приключва; осъществяване на контакт с Вас във връзка с организиране на проверката или изпълнение на дадени указания; оспорване или обжалване на актове/документи, съставени в хода на или в резултат на проверката. Правните основания, на базата, на които ИТН обработва Вашите данни са приложимите процесуални норми от законодателството;

 • Ако Вие сте дарител на партия ИТН, обемът от данни, които следва да събираме за дарителите се предопределят от законовите изисквания. Ние ще използваме предоставените от Вас данни единствено за задоволяване нормативните изисквания за изготвянето на регистър на дарителите на политическите партии. Извън изрично предвидените в законодателството данни, данни не се разпространяват публично. Останалите данни се предоставят при нужда на компетентни структури във връзка с контролните им правомощия във връзка с имуществото на партията;

 • Ако Вие сте посетител на уебсайта ни https://pp-itn.bg, Ви информираме, че не събираме и не обработваме Ваши лични данни. При посещение на уебсайта ни, Партията единствено събира информация, свързана с моделите на поведение на посетителите, за да се открие броя на посетителите в различните части на сайта. Тази информация се обработва само по начин, който не идентифицира субекта на данните. Вид лични данни могат да бъдат обработвани само, в случай че доброволно попълните формата ни за контакт и обратна връзка и желаете да получавате информация за събития, дейността и програмата на ратията. За да се свържем с Вас и отговорим на нуждите Ви ще използваме телефон или електронна поща, предоставени от Вас за обратна връзка;

 • Ако Вие сте участник в събития, организирани от ИТН, Вие може да бъдете сниман в материали, които партията да използва за целите на популяризиране на своята политическа дейност, както и за целите на осигуряване на пълна прозрачност и отчетност на дейността на партията пред своите членове, симпатизанти, като и при представяне на политически програми и активности на партията пред гражданите. Възможно е да бъдат събирани данни за Вашите три имена, телефон и имейл адрес за целите на организиране на участието Ви в събитието, съставяне на програмата за събитието, лекционен материал, заснемане на видеа, изпращане на отчети, доклади и материали от проведеното събитие.

Вашите лични данни се използват само за горепосочените цели. Ние няма да събираме лични данни, които не са необходими за горепосочените цели.

 V. Какви лични данни обработваме?

Личните данни, които събираме и обработваме в зависимост от законовите изисквания включват: три имена, адрес (постоянен и адрес по членство в партията), електронна поща, телефонен номер, ЕГН, образование/специалност, месторабота, данни, изискуеми от Закона за политическите парти и/или Изборния кодекс.

 VI. Как и за какъв срок се съхраняват личните данни?

Съхраняваме Вашите лични данни само, докато това е необходимо за осъществяване дейността на партията и при спазване на действащата нормативна уредба в Република България, както следва:

 • За членове, кандидат членове на Партията, симпатизанти, застъпници, участници в избори – за период от 5 години от прекратяване членството.

 • За контрагенти на партията – за период от 5 години от прекратяване на договорните взаимоотношения;

 • За дарители на партията – за период от 5 години от направеното дарение;

 • За участници в събития на ИТН – до 1 година след събитието;

 • За всички останали случаи в зависимост от нормативните изисквания за съхранение на данните.

Вашите данни се съхраняват в регистър, който няма достъп до интернет, както и на хартия в надлежно изолиран и обезопасен сейф.

Всяко лице има право на достъп до събраните негови лични данни, както и право да поиска промени в съхраняваните лични данни, прекратяване на използването им или изтриването им, когато това е приложимо.

Искането следва да се направи, чрез писмено известие до централния офис на партията на адрес: гр. София, ул. „Одрин“ 70, ет.7, ап.18 или на адрес на електронна поща: office@pp-itn.bg. Заявките се обработват в срок 30 дни от получаването им.

VII. С кого можем да споделяме вашите лични данни?

ИТН зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. Затова споделяме данните Ви с трети страни, само ако това е наложително и е предвидено в нормативната уредба. Тези трети страни включват държавни органи и институции, счетоводители, адвокати, банки, контролни органи на партията. Разкриване на лични данни може да има при престъпно или потенциално престъпно поведение в случай, че сте обект или засегнат от това поведение.

VIII. Вашите права по отношение на събраните от нас личните данни

При спазване на приложимото законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, администрирани и обработвани от Партията:

1/ Право на достъп до Вашите лични данни, които се обработват от администратора;

2/ Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;

3/ Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);

4/ Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

5/ Право на преносимост на данните – в определените от закона случаи, да направите възражение да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;

6/ Право на възражение по срещу обработването на Вашите лични данни;

7/ Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен;

8/ Право на оттегляне на съгласие – в случаите, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие. Подобно оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на съгласието ви за периода до оттеглянето на това съгласие

9/ Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или съда.

В съответствие с чл. 77 от ОРЗД Вие също имате право да подадете жалба до надзорен орган.

Надзорен орган

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: +35929153518

e-mail: kzld@cpdp.bg

Електронна страница: www.cpdp.bg