Политическа програма

Нашата Философия

България е свободна страна, но българските граждани не са свободни.

Политическата класа грубо и демонстративно пренебрегва желанията на хората, грижейки се единствено за своето облагодетелствуване и де факто взима властта на собствения си народ.

Член първи от Конституцията на Република България гласи: „Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция“. Това означава, че според Конституцията най-отгоре във властта стои българският народ!

Искаме да превърнем България в наистина свободна страна, в която обществото да взема решения, а политиците да ги изпълняват.

Администрация и електронно управление

Нашите приоритети:

Възможност за дистанционно електронно гласуване на избори и референдуми

Отдавна дискутирана тема, по която и до момента няма работещо решение. Електронният вот ще даде възможност на всеки избирател да гласува бързо, лесно и удобно, ще ограничи възможността за влияние върху вота и манипулиране на резултатите. Над 2 млн. българи, живеещи в чужбина, ще имат реална възможност да гласуват без да са ограничени от локацията, броя на секциите и организационните проблеми по места.

Намаляване на бюрокрацията и на административното бреме

Към настоящия момент, държавната администрация в България е тежка бюрократична машина. Необходимо е тя да бъде реформирана така, че да работи в услуга на гражданите и предприемачите. На служителите в администрацията трябва да се осигури възможност за професионално развитие и адекватно възнаграждение. Държавният служител трябва да е компетентен, отговорен и със съзнанието, че работейки за обществото, работи и за себе си.

Дигитализация и модернизиране на публичните услуги

България е на последно място от държавите членки на ЕС в индекса на Европейската комисия за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2020 г. Необходим е единен подход и комплекс от законодателни, организационни и технологични мерки за осъществяване на ефективна дигитална трансформация. Електронните публични услуги ще осигурят защитени, качествени и по-евтини услуги за гражданите и бизнеса, по всяко време, на всяко място и от всяко устройство.

Прозрачност и проследимост на управлението

Редица проблеми, умишлено омаловажавани и оставени без решение от правителството, благоприятстват порочни практики и корупционни схеми с обществените средства. България остава най-корумпираната държава в ЕС според международния индекс за възприятия на корупцията (CPI). Посредством е-управление, ще осигурим прозрачност и ще дадем възможност на гражданите да осъществят контрол. Ние насърчаваме обществената бдителност и ще я използваме, за да намалим корупцията в държавата ни.

Участие на гражданите в управлението

Поддръжниците на статуквото възпрепятстват конституционното ни право на самоуправление. Ние ще трансформираме отношенията между гражданите и държавата, като предоставим повече власт в ръцете на гражданите и бъдем по-отзивчиви към техните нужди. Ние вярваме, че прозрачността и възможността за пряко участие на гражданите в управлението на централно и местно ниво са основата за изграждане на здраво гражданско общество.

РЕФОРМА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
И ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Какво

ще направим

Как

ще го направим

Кога

ще направим

КАКВО

Въвеждане на възможност за дистанционно електронно гласуване на изборите и референдумите

КАК

Изчистване на избирателните списъци и въвеждане на система за сигурно дистанционно електронно гласуване.

КОГА

2 - 3 години

КАКВО

Намаляване на бюрокрацията и административното бреме

КАК

Оптимизация на административните процеси. Опростяване на административни процедури. Отпадане на таксите за първичните документи. Еднократно събиране на данни и обслужване на едно гише.

КОГА

2 - 4 години

КАКВО

Дигитализация и модернизиране на публичните услуги

КАК

Налагане на единни стандарти и изграждане на технологична инфраструктура за е-услуги. Електронна идентичност. Приоритетно въвеждане на критично важни е-услуги – електронно здравно досие, електронна рецепта, управление на социалните плащания.

КОГА

2 - 4 години

КАКВО

Прозрачност и проследимост на управлението

КАК

Общодостъпна платформа за обществени поръчки с възможност за проследяване и контрол. Улесняване на достъпа до обществена информация. Надеждно съхраняване и проследимост на информацията.

КОГА

2 години

КАКВО

Улеснено участие на гражданите в управлението

КАК

Дигитална платформа за сигнали и обратна връзка от гражданите с възможност за програмиране на приложения. Електронни подписки за референдуми и граждански инициативи.

КОГА

2 - 4 години

Външна политика

Нашите приоритети:

Настоящата дейност на МВнР оценяваме като слабо ефективна. Наблюдават се порочни практики. Активите се управляват неадекватно. Материалната база е окаяна. Предоставяното качество на обслужване – незадоволително.

Мярка: Осигуряване на външен за ведомството ефективен и безпристрастен одит на дейността на МВнР

Наличната демографска криза (с тенденция към демографска катастрофа) доведе до липса на човешки ресурс в слаборазвитите райони на страната.

Мярка: Съвместно с Министерство на правосъдието – предлагане на подробен план по отношение опростяване процедурата за придобиване на българско гражданство за българите в чужбина, при които еднозначно може да се установи български произход

Липса на своевременно осведомяване на българите зад граница по отношение на нововъзникнали кризи по света.

Мярка: Създаване на мобилно приложение за двупосочен бърз достъп на българските граждани зад граница до най-актуалната информация, разпространявана от МВнР, по отношение на възникнали кризи и тяхното влияние върху българските диаспори и отделни граждани по света, както и възможност за незабавна комуникация на МВнР с всички, които разполагат с приложението в своите електронни устройства.

Във връзка с нововъзникналата криза в отношенията между Р. Турция и Р. Гърция по отношение на егейския въпрос:

Мярка: При фактическа необходимост – участие на страната във формати за насърчаване на диалога за деескалация на напрежението в Източното Средиземноморие между страни членки на НАТО, с цел гарантиране мира на Балканите

На консолидирана база, според публични източници, броят на държавите-длъжници към Република България е над 30. Общата сума (с натрупаните лихви) на задълженията към 2020 г. възлиза на около $4,5 млрд. Отделно, пропуснатите ползи за държавата от спазване на санкционни режими по солидарни външнополитически ангажименти се оценяват на около $800 млн. годишно.

Мярка: Изготвяне на детайлен анализ и официален доклад към него за задълженията и откриване на компенсаторни механизми за Република България във връзка с претърпяни загуби от налагането на санкционен режим към страни, с които имаме висок стокооборот

ЦЯЛОСТНО РЕФОРМИРАНЕ НА НАЧИНА, ПО КОЙТО ФУНКЦИОНИРА БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ

Какво

ще направим

Как

ще го направим

Кога

ще направим

КАКВО

Засилване на ролята на Република България при дипломатическото отстояване на националния интерес в структурите на ЕС

КАК

Изработване на план с прилагане на експертен механизъм и идентифициране на съмишле-ници сред останалите страни членки на ЕС

КОГА

4 години

КАКВО

Съдействие от страна на МВнР за разширяване на външнотърговската дейност извън ЕС

КАК

Изграждане и възобновяване на ефективни дипломатически и икономически връзки със стратегически важни за Република България страни извън ЕС

КОГА

4 години

КАКВО

Пълна дипломатическа подкрепа за гарантиране независимостта и националната сигурност на Република България

КАК

Обвързване на оръжейните сделки за оборудване на въоръжените сили със задължително изпълнение от доставчиците на поетите офсетни икономически ангажименти

КОГА

4 години

КАКВО

Оперативно реформиране на МВнР

КАК

Осигуряване на адекватно ресурсно и техническо обезпечаване и съвременни условия на труд. Създаване на подходящи комуникационни и информационни решения

КОГА

4 години

КАКВО

Засилване на работата с българите зад граница и превръщането ѝ в основен приоритет във външната политика на Република България

КАК

Увеличаване на дипломатическите усилия с цел подпомагане на българските диаспори зад граница

КОГА

4 години

Енергетика

Нашите приоритети:

Нова балансирана политика в областта на енергетиката и природния газ в рамките на Национална доктрина за енергийно развитие и съкращаване на вредните емисии в интерес на обществото, и в съответствие с европейската „Зелена сделка“. Запазване ролята на ядрената енергетика в националния енергиен микс

Оздравяване на структуроопределящите държавни енергийни и газови дружества, осигуряване спазването на пазарни принципи и въвеждане на механизми за елиминиране на корупцията

Разработване и приложение на механизъм на национално ниво за защита на енергийно уязвимите домакинства при предстоящата либерализация на пазара.

Разработване и приложение на национална стратегия за конверсия на въглищните региони във високотехнологични индустриални зони с крайна цел постигане на устойчив икономически растеж и откриване на нови работни места.

Хармонизиране на националното законодателство с актуалните енергийни политики и целите в Националната доктрина за енергийно развитие. Възстановяване на правата върху общодостъпните подземни богатства на собствениците на имоти и стимулиране на предприемачеството на малкия и среден бизнес

ЦЯЛОСТНО РЕФОРМИРАНЕ НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Какво

ще направим

Как

ще го направим

Кога

ще направим

КАКВО

Формиране на нова балансирана политика в енергетиката и природния газ в интерес на обществото, индивидуалния потребител и националните интереси в съответствие с европейската „Зелена сделка“

КАК

Преглед на енергийните политики, стимулиране развитието на зелена енергетика, запазване ролята на ядрената енергетика, поощряване превръщането на индивидуалните потребители в производители на зелена енергия

КОГА

2 години

КАКВО

Оздравяване на структуроопределящите държавни дружества, осигуряване спазването на пазарни принципи, елиминиране на корупцията

КАК

Експертни одити на големите енергийни дружества на база SWOT-анализ, провеждане на структурни и оздравителни реформи, приложение на антикорупционна програма

КОГА

2 години след приемане на Националната доктрина

КАКВО

Изпълнение на целите на Зелената сделка със специално разработени мерки и инструменти за (официално дефинирани) енергийно бедни дома-кинства за повишаване на благосъстоянието им

КАК

Нормативна уредба за регистриране, класифи-кация и компенсиране на енергийно бедните домакинства и план за действие за целево насочване на ресурса на НПВУ и Зелената сделка към най-уязвимите 30% от населението

КОГА

1 година за нормативна уредба и план 4 години за изпълнение

КАКВО

Разработване и приложение на национална стратегия за конверсия на въглищните региони във високотехнологични индустриални зони с краен резултат повишаване на заетостта в регионите

КАК

Постепенно заместване на въглищните ТЕЦ с високоефективни паро-газови блокове, нови мощности на ВЕИ на освободените и рекулти-вирани минни табани, комбинирано производство на водород

КОГА

Стратегията ще бъде приложена в период до 2030 година когато чрез фондовете на ЕС ще бъде осигурено съ-финансиране на програмите. През 2021 година България ще декларира присъединяването си към тези политики.

КАКВО

Привеждане на законодателството в съответствие с актуалните енергийни политики и целите в Националната доктрина за енергийно развитие и съкращаване на вредните емисии

КАК

Комплекс от законодателни промени за енерге-тика, околна среда, регионално развитие, горско стопанство, транспорт и др., насочени към по-стигане на въглеродна неутралност след 2050 г.

КОГА

1 година

Здравеопазване

Нашите приоритети:

Промяна на сегашния модел на здравеопазване

Промяна в текущия модел на финансиране на здравните услуги

•Преустановяване на нерегламентираните плащания в здравеопазването и нелоялната конкуренция
• Преустановяване на корупцията по всички лечебни, административни и управленски нива в системата на здравеопазването
•Спешни мерки за промяна в правилата за работа на Националната здравноосигурителна каса. Създаване на звено за контрол – независим от МЗ орган

Създаване на ефективно работеща доболнична (амбулаторна помощ) и общодържавна система за профилактика на социално значимите заболявания за България.

Създаване на ефективна национална система за осигуряване на спешна помощ с включено авиационно звено

• Промяна в организацията и работата на лечебно диагностичния процес в болничните лечебни заведения
• Изготвяне на правила и цели за провеждане на икономически и здравно ефективна лекарствена политика, ориентирана в интерес на пациента
• Промяна в модела на оказване на дентална помощ.

Осигуряване на адекватен брой медицински кадри и повишаване на доверието в системата

ЦЯЛОСТНО РЕФОРМИРАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Какво

ще направим

Как

ще го направим

Кога

ще направим

КАКВО

Реформа на модела на здравеопазване чрез приемане на нови „Закон за лечебните заведения“ и „Закон за здравното осигуряване“. Премахване на клиничните пътеки

КАК

Електронно здравеопазване Демонополизация на здравната каса Диагностично свързани групи за извършена медицинска дейност Различни видове здравноосигурителни пакети Извеждане на лечебните заведения от обхвата на търговския закон

КОГА

1 година за двата закона
1,5 г. за въвеждане на диагностично- свързани групи
2 г. за здравноосигурителни пакети

КАКВО

Нов модел на финансиране на здравните услуги и преустановяване на нерегламенти-раните плащания в здравеопазването и нелоялната конкуренция. Съвременна лекарствена политика със задължително включване на про- генеричните форми

КАК

Преустановяване на корупцията по всички нива в системата на здравеопазването Спешни мерки за промяна в правилата за работа на Националната Здравнооси-гурителна каса. Създаване на звено за контрол – независим от МЗ орган

КОГА

1 година за въвеждане на нов финансов модел
2 години – за ефекти срещу корупцията
6 месеца – за промяна в правилата за работа в НЗОК
1 година за създаване на звено за контрол

КАКВО

Подобряване на морала, квалификацията, намаляване на бюрократичната обреме-неност в доболничната помощ. Въвеждане на масови скринингови програми и HPV ваксинация.

КАК

Стимулиране на екипната практика Регулируем прием при ОПЛ със записан ден и час. Сркининг за рак на шийката на матката, дебелото черво, гърдата и простатата.

КОГА

2-3 години

КАКВО

Добри условия за кариерно развитие Достигане на европейски стандарти за добра медицинска практика

КАК

Комуникация с обратна връзка между лекар и пациент. Система за оплаквания. Ясно разграничаване на лекарска грешка и небрежност.

КОГА

3-5 години

КАКВО

Закон за психично здраве и осигуряване на мултидисциплинарен подход за лечение с преимущество на доболничната помощ.

КАК

Създаване на регионални Центрове за Психично Здраве в рамките на доболничната здравна система

КОГА

3-5 години

Земеделие

Нашите приоритети:

Повишаване конкурентоспособността на земеделските производители и структурирането им като равностойни партньори на изпълнителната власт

Заради начина на прилагане на ОСП в страната, производителите ориентираха своето производство спрямо получаваните субсидии, а не спрямо икономическата полза от пазара. Необходима е промяна в модела на подпомагане, особени са уязвими сектори, като производство на плодове и зеленчуци, животновъдство, пчеларство и лозарство.

Осигуряване на ефективно и справедливо използване на земеделската земя

Вследствие на неправилно проведената поземлена реформа, в последните 20 години земеделската земя беше изключително разпокъсана по признаци собственост и ползване. С цел успешна промяна трябва да се даде възможност за ефективното използване и стопанисване на земеделската земя.

Подобряване състоянието на ветеринарно-медицинското обслужване

Европейските средства, както и злоупотребата с Държавната профилактична програма доведе до изкривяване както във взаимоотношенията животновъд-ветеринарен лекар, така и до промяна на отношението на самите фермери към стопанисваните от тях животни. Това трябва да се промени.

Реформа в горския сектор

Кражбата на българската гора трябва да спре! Необходимо е да се създаде дългосрочна перспектива за използване на ресурсите на българската гора и нейното възстановяване.

Европейски зелен пакт – привеждане на Стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биоразнообразие в съответствие с националните ни приоритети

Инкорпорирането на двете стратегии в националната ни агро-хранителна верига трябва да бъде обвързано със създаването на условия за насърчаване на цифровизацията, иновациите, създаването на работни места и осигуряване на „зелено и здравословно селско стопанство“.

РЕФОРМИРАНЕ НА СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

Какво

ще направим

Как

ще го направим

Кога

ще направим

КАКВО

Засилване на инвестиционния потенциал и пазарната ориентация на семейните ферми и насърчаване на кооперирането. Създаване на средна класа земеделски производители и защита на земеделската им продукция от посегателство

КАК

Инкорпориране в Стратегическия план по ОСП на принципите на пазарната икономика. Промяна в Закона за подпомагане на земеделските производители и свързаното второстепенно законодателство

КОГА

2 години

КАКВО

Създаване на законова възможност за комасация, ефективно и справедливо използване на земеделската земя.

КАК

Закон за комасация на земеделската земя Промяна в закона за собствеността и ползването на земеделската земя

КОГА

1,5 години

КАКВО

Промяна в модела на финансиране на ветеринарните услуги и увеличаване на правомощията и отговорностите на ветеринарните лекари

КАК

Промяна в Закона за ветеринарно-медицинската дейност и вторичното законодателство, свързано с него

КОГА

1,5 години

КАКВО

Разделяне на контрола от стопанската дейност и пълна инвентаризация на българската гора.

КАК

Нов закон за българската гора

КОГА

2 години

КАКВО

Увеличаване на конкурентоспособността на сектор „Рибарство“

КАК

Въвеждане в Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021-2027 г. на условия, които да гарантират растеж на сектора

КОГА

1 година

КАКВО

Създаването на „Кръгови работни места“ с цел увеличаване на доходите в земеделието. Насърчаване на цифровизацията и иновациите

КАК

Създаване на законови и икономически стимули за осигуряване на „зелено и здравословно селско стопанство“

КОГА

2 години

Икономика - устойчиво, иновативно и зелено възстановяване

Нашите приоритети:

Постигане на последователно и устойчиво икономическо развитие .

Българската икономика е все още изоставаща и дълбоко фрагментирана, в сравнение с тези на държавите от ЕС. Това разделение наред с неадекватните държавни политики насочени към бизнеса водят до драстично намаляване на конкурентоспособността на местните производители и до липса на благоприятна среда за развитие на малките и средни предприятия.

Адекватно управление на източниците на финансиране като фундамент за развитие на икономиката.

Липсва прозрачност в процедурите по инвестиране и разпределяне на европейските и държавни средства към бизнеса. На лице е неблагоприятна среда за стимулиране на предприемачеството. Наблюдава се траен срив в притока на чуждестранни инвестиции и провал в привличането на значими инвеститори.

Достъпна и сигурна инфраструктура – ефективна децентрализация и рационализация на икономическите регионални модели.

Регионалната изостаналост и неравенствата в България на национално ниво налагат спешни мерки в посока развитие на регионите, тяхната индустриализация, намаляване на миграцията и социалните неравенства с фокус върху създаване на справедлив достъп до базови ресурси за стартиране на бизнес и премахване на административните тежести.

Изготвяне и стартиране на стратегическа програма за осигуряване на необходимия квалифициран човешки ресурс, според нуждите на икономиката по региони и отрасли, с цел България да се конкурира адекватно и ефективно с развитите икономики както в ЕС, така и извън него.

Промяна в системата за оценка на научно-изследователската и развойната дейност (НИРД), финансирането й, както и създаване на работеща/ ефективна инфраструктура за развитие на иновациите приложими в икономиката.

Липсва стабилна и цялостна връзка между НИРД , иновациите и прякото им приложение в реалния сектор на икономиката.

Ускоряване на устойчиво, иновативно и зелено възстановяване

Какво

ще направим

Как

ще го направим

Кога

ще направим

КАКВО

Изготвяне на дългосрочна програма за икономически растеж, която да подобри най-важните компоненти, влияещи за създаване на стимулиращи условия за развитие на българския пазар.

КАК

Осигуряване на благоприятна законова рамка. Ефективна публичната администрация. Стимулиране на развитието на МСП. Подобряване на регионалната бизнес среда. Намаляване на фрагментацията на пазарите.

КОГА

4 години

КАКВО

Въвеждане на незабавни и широкообхватни структурни реформи, които са насочени към адекватното и устойчиво управление на източниците на финансиране. Постигане на успеваемост на реформите чрез осигуряване на прозрачност.

КАК

Създаване на инструментариум за подкрепа на предприемачеството. Повишаване на притока на ПЧИ. Създаване на прозрачна среда, благоприятна за ефективно партньорство между публичния и частния сектор. Внедряване на центрове за споделени услуги и постигане на икономия от мащаба.

КОГА

4 години

КАКВО

Секторно позициониране чрез разпределение на местните ресурси, мобилност и свързаност. Осигуряване на инвестиции за развитие на регионите и опазване на природните и културни национални богатства.

КАК

Картографиране на ресурсите в страната. Дефиниране на правомощия и отговорности на местната власт. Целеви инвестиции, чрез внедряване на зелени иновации и адаптиране на регионалните икономики към климатичните промени. Балансирано развитие на регионите, както и създаване на условия за бързо стартиращи бизнеси.

КОГА

1,5 години

КАКВО

Осигуряване в качествен и количествен аспект на необходимия човешки ресурс за реализиране на устойчиво икономическо развитие и преодоляване на демографската криза.

КАК

Всеобхватна реформа в образователната система. Увеличаване на инвестициите, необходими за подготовка и преквалификация на хората в и извън трудоспособна възраст. Интегрирана трудова заетост според приоритетите на икономическите зони. Привличане на висококвалифицирани кадри от чужбина чрез създаването на адекватна стратегия за подбор на персонал извън границите на България.

КОГА

4 години

КАКВО

Създаване на аполитична стратегия за иновациите в България, неподлежаща на санкции от изпълнителната власт и законодателно подкрепена, както и условия за реално работеща иновативна екосистема с висока степен на приложимост.

КАК

Насърчаване развитието на стартиращите предприятия с висок иновационен потенциал. Изграждане на ефективна и структурирана връзка между академичната общност и реалния сектор. Създаване на инструментариум за сигурно, качествено и бързо управление на данни, представляващи актив с висок потенциал в процесите на НИРД.

КОГА

4 години

Култура

Нашите приоритети:

Прогресивно увеличение на годишния бюджет за култура с цел достигане на средните европейски нива на финансиране спрямо БВП. Гарантиран фонд работна заплата и делегиран бюджет за дейност на културните институти в сферата на сценични и музикални изкуства

Атестация на административен състав и финансов одит. Oсигуряване на квалифицирани кадри във всички сфери на културата.

Създаване на отделна комисия отговаряща за свободата на словото, правата на човека и медийната политика към народното събрание.

Нов закон за авторското право и сродните му права съобразен изцяло с изискванията на ЕС. Закон за меценатството съвместно с нов закон за даренията на Министерство на Правосъдието. Нова методика за прилагане на закона за КИН.

Активно взаимодействие между държавните и общински институции с цел оптимизация и координация.

Ускоряване на устойчиво, иновативно и зелено възстановяване

Какво

ще направим

Как

ще го направим

Кога

ще направим

КАКВО

Финансиране

КАК

Достигане на финансирането до мин. 0.7% от БВП. Приоритетна работа по програми за извънбюджетно финансиране. Стимулиране на меценатството в общото финансиране на сектора.

КОГА

Краткосрочно, в рамките на две години

КАКВО

Кадрова политика

КАК

Преразглеждане на механизма за избор на административни кадри в сектора. Допълване на класификатора съгласно КТ за професиите в сферата на културата.

КОГА

Краткосрочно, в рамките на две години

КАКВО

Закони

КАК

Закон за меценатство и закон за авторското право съобразени с изискванията на ЕС. Осъвременяване на закона за читалищата и паметниците на културата.

КОГА

Краткосрочно, в рамките на две години

КАКВО

Инфраструктура

КАК

Дигитализация на материалните активи на МК и оптимизация в управлението на инфраструктурата. Разкриване на нови пространства за култура.

КОГА

Средносрочно, в рамките на един мандат

КАКВО

Развитие и популяризиране

КАК

Създаване на национален културен афиш и турисически календар. Дигитално архивиране и картографиране на всички културни обекти. Процедури по разкриване на нови пространсва за култура и археологически обекти.

КОГА

Средносрочно, в рамките на един мандат

Образование и наука

Нашите приоритети:

Ефективно финансиране

Промяна на подхода за финансиране „парите следват ученика“ Предлагане, официално одобрение и въвеждане на механизъм за финансиране, който гарантира еднакъв старт в качеството на образованието Ограничаване на стигмите „елитни“, „неелитни“ училища, базирани единствено на принципа „брой ученици“ и бюджет.

Мандатност на директорите и кадрово управление

Въвеждане на максимално 2 мандата за новоназначените директори Атестиране на назначените директори и насочване на критериите за оценка към целите на образованието на национално ниво и интересите и потребностите на конкретната образователна институция

Осигуряване на качествено и насочено към потребностите на децата и обществото образование

Промяна в начина и формата на външното оценяване Стимулиране на силните страни и воля на учениците при изпитите „вход“ за следващ етап Насочване на изпитното съдържание към национално и социално значими дисциплини, водени от Български език и литература Промяна на съдържанието на учебните програми. Уеднаквяване на учебното съдържание.

Редуциране на нежеланите поведения в училище (агресия, промискуитет, отегчение)

Създаване на подходящи превантивни програми спрямо проблемите на всяко училище Въвеждане на индивидуално базиран подход, който да посреща поведенческите особености, предлагайки последствия в случаите на отклонения в поведенията, които не са обясними медицински или по друг начин, изискващ терапевтична подкрепа

Възраждане на науката

Връщане ролята на науката като двигател за икономическото и обществено развитие чрез достойно заплащане на академичния състав в БАН и ВУЗ и равномерно разпределение на проектното финансиране за наука по приоритети и институции, за да подобри връзките наука-бизнес и наука-общество.

СМИСЛЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ДОСТЪПНА НАУКА

Какво

ще направим

Как

ще го направим

Кога

ще направим

КАКВО

Промяна на кадровата политика за ръководните длъжности и педагогически персонал

КАК

Въвеждане до два мандата при конкурсите за ръководни длъжности и договор с МОН Приемане на стандарт за развитие на училищата. Атестиране на тази база

КОГА

2 години

КАКВО

Промяна на финансирането на училищата

КАК

Определяне на модел, който осигурява финансиране на училището спрямо възможностите му и икономическите интереси на страната.

КОГА

4 години

КАКВО

Актуализация на Закона за Предучилищното и Училищно Образование (ЗПУО)

КАК

Премахване на матура в 4-ти клас. Повтаряне на 4-ти клас при неусвоен роден език. Съдържателна реформа на НВО.

КОГА

4 години

КАКВО

Приемане на дисциплината и поведението като основен фактор в образователния процес.

КАК

Изготвяне на стандарт за провеждане на превантивни програми спрямо спецификата на училищата и районите Приемане на рамка за поведението и дисциплината в училище, както и последствията

КОГА

4 години

КАКВО

Привличане на млади кадри в академичния състав и оптимизиране на проектното финансиране с цел пълна и адекватна заетост на научните работници

КАК

Актуализация на заплатите в БАН Оптимизиране на заетостта на учените Стратегическо планиране по научни приоритети

КОГА

2 години
4 години
4 години

Опазване на околната среда

Нашите приоритети:

Оценка на действащите стратегически документи, закони и наредби по всички компоненти и фактори на околната среда и тяхната актуализация в защита на здравето на гражданите и опазването на околната среда при спазване на всички европейски изисквания и целите за устойчиво развитие на ООН

Повишаване капацитета при управлението на околната среда чрез разработване на специална програма за привличане на студенти и финансово стимулиране на младите специалисти

Повишаване информираността на заинтересованите чрез създаване на публично достъпна единна система за състоянието на околната среда като част от електронното управление на държавата

Приоритизиране на инвестиционните обекти в околната среда и информираност на заинтересованите за изразходваните средства

Решаване на трансгранични проблеми въз основа на съвместни изследвания

ЦЯЛОСТНО РЕФОРМИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Какво

ще направим

Как

ще го направим

Кога

ще направим

КАКВО

Оценка на сегашното законодателство, вкл. и на подзаконовите актове, свързани с управлението на всички компоненти и фактори на околната среда и предлагане на обществено обсъждане за тяхната реорганизация с цел повишаване на ефективността и избягване на корупционни схеми, водещи до кризи и злоупотреба с пари

КАК

Използване на европейското законодателство и добри практики при управление

КОГА

2021-2022

КАКВО

Създаване на програма за привличане и задържане на специалистите в сферата на управление на околната среда

КАК

Разработване на специална програма за привличане на студенти и финансово стимулиране на младите специалисти

КОГА

2021-2022

КАКВО

Създаване на публично достъпна единна информационна система за всички компоненти и фактори на околната среда с редовно постъпващи данни от провеждания мониторинг и с възможност за всеки гражданин да предоставя свои сигнали и наблюдения, както и да получава данни

КАК

Интегриране на сега съществуващата система за мониторинг в електронното управление на държавата и разширението ѝ с цел ефективно усвояване на публични средства и на целевите европейски средства

КОГА

2022-2023

КАКВО

Създаване на програма с приоритизирани дейности и инвестиционни обекти в сферата на околната среда

КАК

Регулярно обсъждане с всички заинтересовани за начина на изразходване на средствата за околната среда

КОГА

2021-2024

КАКВО

Повишаване ефективността на работа на двустранните и многостранните трансгранични комисии

КАК

Подпомагане осигуряването на средства за съвместни изследвания.

КОГА

2022-2024

Отбрана и въоръжени сили

Нашите приоритети:

Национално-отговорна политика чрез реализиране на аргументирани законодателни и управленски решения за изграждане на устойчива, модерна и резултатна национална отбрана. Безусловна подкрепа за развитие на способностите на Въоръжените сили за гарантиране суверенитета, сигурността и независимостта на страната, защита на териториалната цялост и отстояване на националните интереси.

Целенасочена, неизменна и действена политика за задълбочаване на професионализацията на Българските въоръжените сили. Ще наложим по-ефикасни механизми за постигане на ново качество и резултати в квалификацията, обучението и окомплектоването с личен състав. Ще формираме модерен патриотизъм, насочен към бъдещето.

Нов подход за мотивация на хората в униформа, приели службата в защита на отечеството не само като работа и кариера, а и начин на живот. Ще работим за въвеждане на система за договаряне по изпълнение на служба, по-въздействащ социален пакет, устойчиво нарастване на възнагражденията, поощрения за постигнати резултати и незаобиколими критерии за издигане в службата.

Целенасочени действия и конкретни стъпки за укрепване и използване на потенциала на националната наука и индустрия в интерес на отбраната. Подкрепа за активно участие в съвместни многонационални проекти на НАТО и ЕС за придобиване на високотехнологични способности и разгръщане на ефективни програми за офсет на двустранна основа.

Разгръщане на пълния капацитет на Въоръжените сили за защита на българските граждани при бедствия и аварии, нарушено функциониране на институциите и снабдяване, медицинска евакуация, овладяване на миграционен натиск и противодействие на терористични заплахи.

РАЗВИТИЕ НА ОТБРАНАТА И УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ

Какво

ще направим

Как

ще го направим

Кога

ще направим

КАКВО

Модерни, професионални високотехнологични и подготвени Въоръжени сили, със съвременно въоръжение и бойна техника, с оптимална организационна и функционална структура, ефикасна система за командване и управление, развита военна наука и напредничава система за обучение и квалификация.

КАК

• Ускорено реализиране на проекти от ключово значение за модернизацията и способностите на Въоръжените сили.
• Подкрепа и ускорено използване на националната наука и индустрия в интерес на Въоръжените сили.
• Учебно-материална база на качествено ново равнище.
• Модерна индивидуална екипировка за личния състав в условия на съвременни бойни действия.
• Постигане на Целите за способности за страната, формиращи приноса към колективната отбрана.
• Качествено усъвършенстване на цялостния процес на планиране на отбраната и ВС.

КОГА

За пълен управленски мандат

КАКВО

Активен и устойчив принос в процеса на планиране, развитие и използване на отбранителните способности на НАТО и ЕС в защита на националните интереси.

КАК

• Изпълнение на съюзния ангажимент за достигане на разходите за отбрана до 2 % от БВП.
• Постигане на Целите за способности на НАТО за страната по колективното планиране за отбрана.
• Активно участие в проекти за развитие на сътрудничеството и укрепване на общата политика за отбрана ЕС.

КОГА

2024 г.
В съответствие с договорените срокове
Постоянно

КАКВО

Създаване на публично достъпна единна информационна система за всички компоненти и фактори на околната среда с редовно постъпващи данни от провеждания мониторинг и с възможност за всеки гражданин да предоставя свои сигнали и наблюдения, както и да получава данни

КАК

Интегриране на сега съществуващата система за мониторинг в електронното управление на държавата и разширението ѝ с цел ефективно усвояване на публични средства и на целевите европейски средства

КОГА

2022-2023

КАКВО

Издигане на социалния и обществен статус на военнослужещите и военната професия.

КАК

• Нов подход за мотивация с въздействащ социален пакет, възнаграждения за по-високо качество на живот и поощрения за резултати.
• Система за учене и квалификация през целия период на служба.
• Езикова подготовка по цялата структура и формированията.
• Кариера, основана единствено на квалификация, качества, резултати и задължително престояване в длъжност.

КОГА

2022 г.
2023 г.
2023 г.
Веднага

Правосъдие

Нашите приоритети:

Реална съдебна реформа чрез независимо и ефективно управление на съдебната власт

• Цялостна реформа в състава на Висшия съдебен съвет, чрез изцяло премахване на квотата на Народното събрание и Прокуратурата
• Закриване на Специализираните съдилища и Специализираните прокуратури
• Промяна в начина за избор на председателите на ВКС и ВАС
• Въвеждане на механизъм на пряка индивидуална конституционна жалба

Пряк избор на Главен прокурор и извеждане на прокуратурата от състава на Съдебната власт

• Въвеждане на пряк избор на Главния прокурор и въвеждане на работещ механизъм за прекратяване на правомощията му
• Извеждане на прокуратурата от Съдебната власт в изцяло отделен независим орган и създаване на Висш прокурорски съвет
• Създаване на независим Инспекторат за контрол на ВСС и Прокуратурата
• Съдебен контрол върху всички актове на прокуратурата, засягащи пряко интересите на гражданите
• Пряк избор от гражданите на Омбудсмана на Република България

Промени в изборното законодателство, осигурявайки лична политическа отговорност, отчетност и прозрачност

• Въвеждане на мажоритарна избирателна система в два тура за парламентарните избори в страната
• Въвеждане на избирателната система „единичен прехвъляем вот” за европейските избори и изборите за общински съвети
•Премахване на ограниченията за осъществяване на референдуми, във връзка с изискванията за кворум

Бързина и прозрачност в съдебните производства, чрез разширяване на обхвата на електронното правосъдие

• Активно въвеждане на електронно правосъдие с цел постигане на бърз и справедлив процес
• Законодателни промени, насочени към електронно призоваване, електронно подаване на документи до Съда
• Публичност на протоколите от откритите съдебни заседания и въвеждане на задължителни срокове за произнасяне

Съществени промени при разходване на публични средства, както и необходими промени в продецурата при провеждане на обществени поръчки

• Подобряване на системата за управление и контрол на обществените поръчки и елиминиране на корупционните практики
• Ефективно противодействие на прането на пари чрез законодателни и организационни промени

ЦЯЛОСТНО РЕФОРМИРАНЕ НА ПРАВООХРАНИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Какво

ще направим

Как

ще го направим

Кога

ще направим

КАКВО

Реална реформа на Съдебната власт

КАК

Реална реформа на Съдебната власт

КОГА

В срок от четири години

КАКВО

Пряк избор на Главния прокурор и независима Прокуратура

КАК

Промени в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт

КОГА

В срок от четири години

КАКВО

Мажоритарен вот и пряка демокрация

КАК

Промени в Изборното законодателство

КОГА

В срок от една година

КАКВО

Бързина и прозрачност в съдебните производства

КАК

Промени в процесуалните закони

КОГА

В срок от една година

КАКВО

Премахване на корупцията при Обществените поръчки и работещи мерки срещу изпиране на пари

КАК

Законодателни и организационни промени

КОГА

В срок от една година

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА

Нашите приоритети:

Усъвършенстване на политиката за интегрирано развитие на регионите чрез подобряване на процеса на планиране и въвеждане на механизми за ефективност, ефикасност и икономичност на публичните средства за инвестиции при отчитане на действителното състояние на изпълнените до момента политики, в съответствие с наличния капацитет в регионите и увеличаване на преките чуждестранни инвестиции

Оптимизиране на политиката по изграждане, ремонт и поддържане на техническата инфраструктура в регионите, свързана с транспортната достъпност, управлението на водните ресурси и геозащитата

Подобрение на протичането на инвестиционния процес чрез промяна на нормативната уредба, постигане на максимална степен на дигитализация на отделните фази и етапи и действително въвеждане на предварителен и текущ контрол на качеството на строителството и на влаганите строителни продукти

Промяна на процеса на управление на държавната собственост, оптимизиране чрез намаление на участието на държавни предприятия на свободния пазар и увеличение на конкуренцията, повишаване на ефективността от публично-частните партньорства и концесии

Проверка на съответствието на действителното и представяното състояние на регистъра на населението - Национална база данни „Население“, както и на останалите регистри – Национален електронен регистър на актовете за гражданско състояние, Регистър на единните граждански номера и национален класификатор на постоянните и настоящите адреси

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

Какво

ще направим

Как

ще го направим

Кога

ще направим

КАКВО

Привеждане на съществуващите стратеги-чески документи от пожелателна теория към действителност

КАК

Съпоставяне на действителното изпълнение спрямо документалното

КОГА

6 месеца

КАКВО

Повишаване на минималните гаранционни срокове на експлоатация на изградената инфраструктура

КАК

Промяна на нормативната уредба след съгласуване с представители на съответния бизнес

КОГА

1 година

КАКВО

Промяна на отговорностите на отделните участници в инвестиционния процес и въвеждане на нови технологии

КАК

Въвеждане на стимули и задължения при въвеждане на нови технологии за дигитализация, качество на строителство и енергийна ефективност

КОГА

1 година за качество на строителството и енергийната ефективност, останалите процеси за постоянни

КАКВО

Минимизиране участието на държавни предприятия в конкурентни сектори и увеличаване на приходите от публично-частни партньорства и концесии

КАК

Анализ на ефективността на управление на държавните предприятия и на съществу-ващите публично-частни партньорства и концесии и ползи за публичните приходи

КОГА

1 година за анализа
2 години за коригиращи мерки

КАКВО

Актуализиране информацията, свързана с населението – Национална база данни „Население“ въз основа на действителното състояние

КАК

Анализ на съответствието (констатиране на разлики) между декларираното и действителното положение по отношение на регистъра на населението в държавата

КОГА

2 години

Вътрешна сигурност и обществен ред

Нашите приоритети:

Обезпечаване на реална и ефективна гражданска сигурност.

Присъствието на сектор „Сигурност“ в живота на българските граждани е по-скоро свързано със зрелищни рекламни акции, често в разрез със закона, а не с намаляване на престъпния натиск върху населението или с прекратяване на корупционното източване на държавата. Гражданите трябва да спрат да се страхуват за живота, децата и собствеността си!

Реална деполитизация и демутризация.

Ръководният състав в сектора е партийно обвързан или има общо минало с криминалния свят. Това го кара да има неясни и съмнителни приоритети и да взема решения не в полза на, а срещу гражданската сигурност. Колкото по-бързо се преодолее управленското статукво – толкова по-добре ще живее обикновеният човек.

Възстановяване и активно ползване на инструментариума за разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпления.

Лошото управление в сектора рефлектира върху възможностите да се използва, поддържа и развива инструментариумът за противодействие на престъпността. Подготовката и умението, както и поддържането и ползването на съвременни антикриминални методики трябва да се превърне в обичайна практика, обезпечаваща безопасното ежедневие на българите.

Превръщане на сектора в гарант на сигурността и законността.

Съществуването и организацията на МВР и службите за сигурност трябва да гарантират еднаквото прилагане на закона спрямо всички – от обикновения гражданин до държавните структури и прокуратурата. Средствата за държавна принуда и силово въздействие трябва да са монопол само в тези структури и да се прилагат безусловно единствено само в полза на хората. Девизът „Да защитавам и служа“ трябва да се превърне в реалност.

Реален граждански контрол върху обезпечаване на сигурността.

Прекратяване на съществуващата практика на затваряне в себе си на специалните служби и отказ от истинска отчетност за извършеното пред Народното събрание. Създаване на възможност Народното събрание и специалните комисии да бъдат информирани и да имат право да въздействат върху противоконституционни практики и опити за поставяне над закона.

ЦЯЛОСТНО РЕФОРМИРАНЕ НА ПРАВООХРАНИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Какво

ще направим

Как

ще го направим

Кога

ще направим

КАКВО

Преглед, корекция и оптимизиране на законодателството в сектор „Сигурност“

КАК

Парламентарна дейност в съответните комисии, съчетана с реално обсъждане с граждански и експертни групи

КОГА

2 години

КАКВО

Модернизация и промяна на приоритетите за постигане на максимална ефективност

КАК

Повишаване на управленските и експертни знания, навици и умения. Оптимизиране на инфраструктурата, щата, технологичното и научно развитие

КОГА

3 години

КАКВО

Конкурсно начало за всички ръководни и експертни длъжности. Изборност на началниците на РПУ на МВР

КАК

Промяна на законите в сектора, подзаконовите актове и длъжностните характеристики

КОГА

2 години

КАКВО

Преглед на силите в сектора, реподбор и оптимизиране на ресурсите

КАК

Създаване на строги критерии за подбор и график за работа с всеки служител. Вземане и реализация на кадрови решения

КОГА

1 година

КАКВО

Цифрови и технологични трансформации на сектора

КАК

Използване на съвременни технологии и европейски стандарти в сигурността

КОГА

4 години

Социална политика

Нашите приоритети:

Подкрепа за семействата с деца

Задвижване на законодателни и административни промени с цел по-лесно отглеждане на деца в биологично семейство. Мерките целят ограничаване на демографския срив, чрез осигуряване на здрава семейна среда, финансово подпомагане на отглеждането на деца и по-голяма гъвкавост на труда. Открит граждански диалог и ефективно обществено обсъждане на стратегически документи и законопроекти засягащи семействата и децата.

Превенция и намаляване на рисковете в обществото

Разработване на програми за ефективна превенция на риска от изоставяне на деца, намаляване на броя деца в резидентна грижа чрез активна реинтеграция в биологичните семейства и превенция на риска от бедност, насилие, зависимости. Прозрачност и отчетност на дейността на всички социални услуги чрез електронно управление, контрол на качеството на услугите. Публично достъпни национални карти на услугите и информация за финансирането им.

Подкрепа за възрастните хора с ниски доходи

Осигуряване на жизнен минимум над прага на бедността за пенсионерите с доход под 70% от минималната работна заплата. Реформиране на порочния модел за инвестиране на публични средства в сграден фонд без промяна на обслужването и заплащането на служителите в домовете за възрастни. Прозрачно инвестиране на европейски средства в услуги за възрастни хора, с тримесечни отчети на национално ниво за процеса, и публична национална карта за състоянието на домовете и бъдещи планове.

Пенсионна реформа

Стартиране на пенсионна реформа в първите две години с цел намаляване на дефицита, неравенствата в условията на пенсиониране и злоупотребите. По-добро управление на капиталовия фонд (2, 3, 4 стълб) с цел повишена реална доходност и повече прозрачност на управлението му. Актуализация на пенсиите всеки мандат.

Подкрепа за хората с увреждания

Ограничаване на стигмата «човек с увреждания» и крайните нива на изолация на хората с увреждания. Фокус върху способностите и развитието им за разширяване възможностите за реализация на пазара на труда на лицата с увреждания. Подобрение в механизма на месечните надбавки, и разширяване на обхвата на лични асистенти и условията на труд. Отделяне на определянето на нетрудоспособността от поставянето на медицинската диагноза при ТЕЛК комисиите, реформа с цел по-добра интеграция на пазара на труда. Спиране на злоупотребите с ТЕЛК и преразглеждане на всички програми за социално предприемачество с лица с увреждания.

ЦЯЛОСТНО РЕФОРМИРАНЕ НА Социалната политика

Какво

ще направим

Как

ще го направим

Кога

ще направим

КАКВО

Подкрепа за семействата на пълнолетни родители с активни осигурителни вноски за 8-часов работен ден за първо, второ и трето дете

КАК

Трайно увеличение на данъчно облекчение за дете (за облагаем доход в размер до три средни месечни работни заплати на година). Гъвкавост в ползването на отпуск за отглеждане на дете. Стипендия за дисциплина и успех за всички ученици. Потребителска помощ в размер на 24 минимални заплати за новородени и отглеждани в България деца разсрочена в период от 7 години. Осигуряване за майчинство на редовните студенти до 25-годишна възраст с взети изпити от държавата.

КОГА

През първата година, в сила от 2022
Приложение от 2022
От бюджет 2022 при управление
До края на мандата
От бюджет 2022 при управление

КАКВО

Превенция и намаляване на рисковете в обществото

КАК

Програми за превенция на рисковете от изоставяне на деца и за реинтеграция на деца в семействата им. Ефективна превенция на проблемно поведение, насилие, зависимости. Създаване на регистри на насилници, педофили и др. Електронно управление на социални услуги и публичност.

КОГА

Обществено обсъждане, разработка и стартиране в първата година на управление
Изпълнение през целия мандат, отчети на тримесечие

КАКВО

Подкрепа за възрастните хора с ниски доходи

КАК

Увеличаване на материалната подкрепа до 70% от МРЗ чрез ваучери за хранителни продукти, лекарства, енергия. Увеличаване на капацитета и качеството на 24-часовите услуги за възрастни хора и на патронажната грижа.

КОГА

От бюджет 2022 при управление
До края на мандат, отчети на тримесечие

КАКВО

Пенсионна реформа с цел по-устойчива и справедлива система

КАК

Премахване на таксата за вноска във втори стълб и мерки за по-гъвкаво, по-прозрачно и по-доходно управление на средствата в него. Обвързване на тавана на осигурителния доход със средната работна заплата. Намаляване на разликите във възрастта за пенсиониране. Актуализация на пенсиите на всеки мандат.

КОГА

Увеличение на съотношението на вноските към втори стълб след постигане на средна реална доходност над 3%. Достигане на съотношение 50/50 за двата стълба в рамките на 15 години.

КАКВО

Подкрепа за хората с увреждания

КАК

Данъчно облекчение за родители на лица с увреждания. Подобрени условия на труд на лични асистенти и роля в образованието. Разделяне на оценката на трудоспособността от тази на здравословното състояние. Мерки за ефективна реализация на пазара на труда. Подкрепа за ниско доходните семейства с лица с увреждане чрез ваучери за хранителни продукти.

КОГА

През първата година, в сила от 2022 за първите две мерки До 2 години при управление

Спорт

Нашите приоритети:

Пълна ревизия на дейността на Министерство на Младежта и Спорта (ММС) за последните 10 години и на акционерните дружества държавна собственост: „Национална Спортна База“ ЕАД, „Академика 2011“ ЕАД и „Сердика Спортни Имоти“ ЕАД. Цялостен одит на свързаните с ММС структури и проверка на всички държавни инвестиции в спортни проекти и спортни съоръжения през последните 10 години. Спешна административна реформа в ММС и свързаните структури.

Пълна проверка на дейността на спортните федерации и ревизия на разходването на предоставените им държавните средства. Поредица от мерки за цялостна реформа на модела на финансиране и контрола по разходване на държавните средства от спортните федерации и спортните клубове.

Създаване на експертен съвет към Министерство на Младежта и Спорта (Министъра на Младежта и Спорта) като постоянен орган, включващ максимално широк кръг експерти, спортисти и деятели в различни сфери на спорта, с цел първична подготовка на мащабна законодателна, организационна, административна и управленска реформа в целия сектор. Използване експертният кадрови потенциал на НСА. Изготвяне на национална стратегия в спорта при ситуации, възпрепятстващи нормалното протичане на тренировъчна и състезателна дейност. Създаване на действаща система за олимпийска подготовка (централизирана и децентрализирана).

Спешна оптимизация на бюджета на ММС. Анализ на състоянието на държавното дружество „Български Спортен Тотализатор“ и на приходите за ММС, постъпващи ежегодно от него. Оценка на последствията от одържавяването на частните лотарии и отражението му върху приходите на държавата. Изграждане на стратегия и механизъм за увеличение на бюджета на ММС за 4 годишен период до 200 000 000 лева. (изграждане на законодателен механизъм за отделяне на % и/или твърда сума от приходите на държавата от търговия с акцизни стоки –тютюневи изделия и алкохол, за спорт.)

Приемане на стратегия за реформа и развитие на спортните училища. Насочване на вниманието на държавата към масовия спорт и особено върху училищния спорт и дейността на бившите УСШ. Създаване и реализиране на програма за реконструкция и модернизация и цялостното изграждане на спортна база на българските училища. Увеличаване на часовете по спорт до 5 часа седмично за всички от 2 до 12 клас.

СПОРТ

Какво

ще направим

Как

ще го направим

Кога

ще направим

КАКВО

Пълна ревизия на ММС и държавните дружества, които стопанисват ремонтират и управляват държавната спортна инфраструктура и на дейността на спортните федерации и ревизия на начина на изразходване на предоставените им държавни средства за последните 10 години

КАК

Ангажиране на всички отговорни структури в ММС, АДФИ, сметната палата, икономическа полиция, прокуратура, ДАНС, ГДБОП и при нужда независими експерти

КОГА

1 година

КАКВО

Създаване на експертен съвет към ММС за подготовка на мащабна законодателна, организационна, административна и управленска реформа в целия сектор. Промени в методологията на финансиране на спортните федерации и приемане на нова на система за олимпийска подготовка

КАК

Предприемане на необходимите изменения в законови и подзаконови нормативни актове и цялата структурата на ММС. Изменение на начина на финансиране на спортните федерации, за да е максимално справедлив и да не ощетява определени спортове.

КОГА

Подготовка и започване на работа – 3 месеца
Методология на финансиране на спортните федерации – до края на 2021 г.
Приемане на системата за олимпийска подготовка – 2 години. Прилагане частично преди зимните олимпийски игри през 2022 г.

КАКВО

Изготвяне на стратегия за увеличаване на бюджета на ММС чрез координирани мерки, свързани с дейността финансиране от БСТ и дофинансиране чрез отчитане на % за ММС от приходите на държавата от продажба на акцизни стоки

КАК

Иницииране на законодателни промени, които да обезпечат увеличението на бюджета за спорт. Това ще се извърши координирано с редица държавни органи и министерства.

КОГА

1 година
200 000 000 лева бюджет на ММС – 4 години

КАКВО

Приемане на национална стратегия за развитие и реформа на спортните училища. Насочване на вниманието към масовия неорганизиран спорт и създаване и/или ремонт на наличната инфраструктура за масов спорт. Приоритетна подкрепа за съживяване на дейността на бившите УСШ. Увеличаване на часовете за спорт в училище и изготвяне на национална стратегия за ремонт, модернизация и изграждане на училищна спортна инфраструктура (салони, зали, басейни).

КАК

Създаване на национален план за развитие и реформа на спортните училища. Активно възстановяване на дейността на бившите УСШ с държавно финансиране. В координация с министерство на образованието, предприемане на законодателна инициатива за увеличени на часовете по спорт в училище. Ремонт, модернизация и изграждане на училищна спортна инфраструктура (салони, зали, басейни) в цялата страна.

КОГА

Стратегия за развитие и реформа на спортните училища – 9 месеца
Дейността на УСШ – бюджет 2022 г.
Държавните средства за мащабно изграждане, ремонт или модернизация училищна спортна инфраструктура (салони, зали, басейни) в цялата страна следва да може да се заложат в бюджета за 2022 г.

Транспорт

Нашите приоритети:

АНАЛИЗ И ОДИТ В СЕКТОР ТРАНСПОРТ

• АНАЛИЗ И ОДИТ В СЕКТОР ТРАНСПОРТ
• Анализ на всички направени инвестиции в сектора за периода 2014-2020 г.
• Анализ на дейността на всички публични предприятия през последните 3 години 2018-2020 г.
• Преглед на всички концесионни договори в сектора и публичното им оповестяване.

ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ

• Създаване на единна инженерно-техническа структура към МТИТС, която да отговаря за: проектиране, строителство, поддържане (зимна експлоатация) и контрол, като генерален собственик на държавната пътна система
•Ново пътно строителство, корекции и пътни експлоатационни системи
• Обобщаване и въвеждане в експлоатация на ТОЛ системата

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

• Ново железопътно строителство и въвеждане на системата за съвременна експлоатация
• Изграждане и оптимизиране на интермодални връзки ВИДИН, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, РУСЕ и ВАРНА
• Ускоряване реализацията на международни железопътни проекти
• Създаване на цялостна железопътна мрежа БДЖ и възстановяване на системата „Ресторанти и спални вагони”.

ВОДЕН ТРАНСПОРТ

• Превръщане на пристанищата Варна и Бургас в транспортни хъбове, тъй като те попадат в транс-европейската мрежа, в рамките на която е коридорът „Ориент-Източно Средиземноморие и Рейн-Дунав”.
• Осигуряване на достатъчно средства по програмата „Увеличение използването на интермодален транспорт за свързване на градовете Русе и Варна” по финансиране и рехабилитация на речните и морски пристанища и създаване на терминали за общо участие на различни видове транспорт
• Облагородяване речната инфраструктура с цел подобряването на националния и международния пътнически речен транспорт и въвеждане на модерни електронни системи за контрол и връзки на международно ниво

ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

• Разработване и възстановяване на регионалните летища чрез публично-частно партньорство или концесии
• Осигуряване условия за национални пътнически полети, свързващи големите и регионални летища
• Създаване на общ комуникационен център на летище София за осигуряване на удобна връзка между метро, жп инфраструктура, градски и извънградски автобусен транспорт и пътната инфраструктура

Какво

ще направим

Как

ще го направим

Кога

ще направим

Автомобилен Транспорт и Пътна Инфраструктура

КАКВО

• Ново пътно строителство
• Обобщаване на ТОЛ системата за всички видове пътища, използвани за международен трафик и въвеждане на пътната контролна система към тях

КАК

Запазване програмата на МТИТС Ново и допълнително строителство за създаване на система под държавно ръководство на тази дейност

КОГА

2017-2025
1 година

Железопътен Транспорт и Инфраструктура

КАКВО

• Ново железопътно строителство
• Изграждане и оптимизиране на интермодални връзки
• Ускоряване реализацията на следните международни проекти: Железопътен приоритетен проект № 22-2007-ЕU-22070-S и Регламент (ЕС) № 913/2010 на ЕП

КАК

Запазване програмата на МТИТС Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация Преговори и решение на въпросите от дипломатически характер

КОГА

2016-2027 г.
Развитие и изграждане в съответствие с държавната програма
В съответствие с новата международна конюнктура

Воден транспорт

КАКВО

• Превръщане на пристанища Варна и Бургас в транспортни хъбове, част от коридора „Ориент-Източно Средиземно-морие и Рейн-Дунав”
• Изграждане на основната инфраструк-тура на ЛОГИСТИЧЕН КОМПЛЕКС на пристанищен терминал Варна Запад

КАК

Осигуряване на финансиране, проектиране и строителство Финансиране, проектиране и строителство

КОГА

10 години

Въздушен транспорт

КАКВО

Общ комуникационен център на летище София, с връзки между метро, жп инфраструктура, градски и извънградски автобусен транспорт и държавната пътна инфраструктура

КАК

Финансиране, проектиране и изпълнение

КОГА

5 години

Туризъм

Нашите приоритети:

Обособяване на 5 стратегически ресора в рамките на Министерство на Туризма: Морски туризъм, Планински туризъм, Балнео, Уелнес & СПА туризъм, Конгресен туризъм, Културен и друг туризъм Замяна на настоящата „Политика в областта на устойчиво развитие на туризма“ със специализирани комисии, имащи собствен план за действие, цели и бюджет, чрез допълнителна браншова експертиза, в т.ч. мониторинг и контрол от тях

Ребрандиране на „Дестинация България“ и адаптиране на цялостна концепция за маркетинг и брандинг спрямо новите технологии и глобални тенденции Промяна на настоящото лого и послание. Създаване и утвърждаване на вдъхновяващ брандинг, който отличава страната ни от конкурентните дестинации, допълнен с пет основни подкатегории туризъм с индивидуално лого и послание

Репозициониране на туристическия продукт и развитието му според капацитета на туристическите ресурси, стимулиране туристически услуги с по-висока добавена стойност Изваждане на страната ни от съзнанието на туристите като дестинация, която се свързва с изгодни оферти за море и планина и асоциирането ѝ с природа, богато културно наследство, здравен, конферентен и конгресен туризъм

Рекламна и дигитална трансформация чрез цялостен редизайн на национален туристически портал с маркетингова насоченост, промотиране на отделни целеви видове туризъм както като част от дестинацията, така и независимо и поотделно Активна дигитална стратегия с поставени реални цели за достижимост, трафик и конверсии, редуциране на национална масова радио и телевизионна реклама и заменянето ѝ с конкретни и точни послания, отчитайки спецификите на всеки регион, вид туризъм и туристи

Приоритизиране значението на българския турист в дългосрочен план с цел устойчиво развитие на сектора и създаване на условия за неговото първоначално и последващо привличане чрез извеждане на конкретни послания и предимства за всяка отделна дестинация

Туризъм

Какво

ще направим

Как

ще го направим

Кога

ще направим

КАКВО

„По-висок приход чрез по-малък обем“ - позициониране на България като дестинация за конферентен, конгресен и инсентив туризъм

КАК

Водеща роля на Министерство на Туризма като свързващо звено между конгресно бюро, общини, хотели и гарант за българския продукт пред международни партньори

КОГА

2 години

КАКВО

Развитие на оригиналния български Балнео, Уелнес & СПА туристически продукт и пози-ционирането му в международен план

КАК

Специализирани рекламни кампании, обезпечаване и развитие на кадрите, подобряване достъпността на обектите

КОГА

2 до 4 години

КАКВО

Цялостна продуктова концепция с конку-рентни предимства и добавена стойност за българския културно-исторически туризъм

КАК

Приоритизиране обекти на база: качество и автентичност на преживяването, стойност на забавлението, ниво на търговска насоченост

КОГА

2 години

КАКВО

Създаване на работни места, възпиране на миграционните процеси и подобряване на социално-икономическото благосъстояние на населението в Дунавски регион

КАК

Изготвяне на маркетингова и рекламна стратегия за развитие на Дунавски регион като туристически, част от общ продукт със страните от поречието на р. Дунав – Унгария, Румъния, Р. Сърбия, Словакия, Австрия

КОГА

2 до 4 години

КАКВО

Подобряване имиджа на туристическия бранш в качеството му на работодател, повишаване доходите и квалификацията на заетите в сектора

КАК

Последователна политика и контрол, насо-чен към компаниите в сектора, прекратяване хищническото използване на природните ресурси, развитие на дуално обучение

КОГА

4 години

Финанси

Нашите приоритети:

Осигуряване на финансова макро- и микросреда за възстановяване и устойчиво развитие.

Липсва прозрачна политика, определяща критериите за оценка на финансовата рамка. Не беше изготвен отчет и анализ на реално приложените мерки за възстановяване от кризата в резултат на пандемията. Управляващите не представиха никаква заявка за промяна на фискалната политика съобразно сериозните предизвикателства пред стабилността на публичните финанси.

Преструктуриране на разходната и приходната част на държавния бюджет, с оглед постигане на функционално бюджетно равновесие и цикличното му балансиране. Поетапно намаляване на бюджетния дефицит от 1,5% до 1% в рамките на един мандат.

Липсата на ясна структура за използване на вече договорените държавни заеми и безотговорното им разхищение от страна на сегашното правителство към държавната администрация с предизборни цели, ще увеличи бюджетния дефицит на страната за 2021 година.

Политика по намаляване на данъчно – осигурителната тежест и въвеждане на необлагаем минимум. Повече пари ще остават в хората и бизнеса. Ще въведем стъпки за фискална децентрализация. Програма за поетапно въвеждане на семейно подоходно облагане и необлагаем минимум.

Ефективно и прозрачно управление на публичните разходи след реформа в тяхната структурата, с цел устойчив и ускорен икономически растеж, както и преодоляване на голямото социално неравенство.

Липсата на реални реформи в публичната администрация и прозрачност при структуриране на публичните инвестиции води до изтичане на публични средства, което налага и предприемане на спешни действия за реформи.

Подобряване ефективността и контрола на финансовите институции.

Липсват конкретни действия за изпълнение на докладите за конвергенция на ЕЦБ. Необходимост от създаване на единен интегриран център за кредитна информация, подпомагащ финансирането на МСП в България. Липсва цялостна държавна политика за развитие на капиталовия пазар .

ФИНАНСОВА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Какво

ще направим

Как

ще го направим

Кога

ще направим

КАКВО

Анализ и оценка на финансовата политика на страната в условията на пандемия. Стремеж към балансиран държавен бюджет и стартиране на стратегия за догонващо развитие, спрямо останалите страни от ЕС.

КАК

Оценка и анализ на макросредата в страната; предложение за промяна на методологията за съставяне и поддържане на балансиран държавен бюджет; намаляване и нисък процент на бюджетните разходи спрямо БВП; подобряване и обновяване на финансовите правила с цел адаптивност. Приоритетно финансиране на мерки свързани с кризата от REACT EU.

КОГА

3 месеца
6 месеца
3 години
4 години

КАКВО

Постигане на функционално бюджетно равновесие, формиращо условия и осигуряващо ресурси за ускорено развитие. Стремеж към намаляване на бюджетния дефицит в рамките на един мандат 1,5% до 1%.

КАК

Чрез механизмите на фискалната дисциплина и ясна структура на приходите и разходите намаляване на дефицита и поетапно, циклично балансиране на бюджета; активна политика по изравняване темповете на развитие на БВП и доходите на населението; ефикасна политика при предоставяне на публични блага; финансова децентрализация на междубюджетните взаимоотношения; подобряване ефективността на контрола на бюджета.

КОГА

4 години

КАКВО

Намаляване и реформиране на данъчно-осигурителната тежест за гражданите и бизнеса, и подобряване на събираемостта.

КАК

Въвеждане на необлагаем минимум и семейно подоходно облагане при запазване 10% ставка върху доходите. Отмяна на облагането на лихви по депозити. Повишаване на прага за регистрация по ЗДДС. Оставяне на част от събрания подоходен данък в бюджета на общините. Разработване на програма за преотстъпване на корпоративен данък при реинвестиране на печалбата и внедряване на софтуерна фискализация. Намаляване на осигурителната тежест с до 3%.

КОГА

1 - 4 години

КАКВО

Възстановяване на фискалната дисциплина и въвеждане на строг контрол и прозрачност при управление на публичните разходи. Гарантиране на използването на достъпни анализи “Разходи-ползи”.

КАК

Създаване на контрола и отчетност при използване на публични средства; използване на публични ресурси с цел драстично увеличаване на стандарта на живот и развитие на силна средна класа; създаване на контролни механизми, с цел спиране на източването на държавни ресурси. Намаляване на публичните разходи в рамките на 38 % от БВП.

КОГА

4 години

КАКВО

Спиране на корупционните практики с цел изграждане на ефективни и независими институции (КФН, БНБ, БФБ, КЗК и др.). Структурна промяна в КФН и създаване на работеща фондова борса. Насърчаване на експорта.

КАК

Изграждане на механизми и контроли за прекратяване на корупцията и създаване на прозрачност при разходването на публични средства и изпълнението на обществени поръчки; непрекъснат мониторинг на финансовата инфраструктура в реално време; промяна на правилата за функциониране на фондовата борса; ефективност на второстепенните разпоредители към Министерство на финансите; кадрово обезпечаване и изграждане на административен капацитет.

КОГА

1- 4 години