Програма - 2024

Искаме да превърнем България в наистина свободна страна, в която обществото да взема решения, а политиците да ги изпълняват.

Администрация и
електронно управление

Възможност за дистанционно електронно гласуване на избори и референдуми.

Електронният вот ще даде възможност на всеки избирател да гласува бързо, лесно и удобно, ще ограничи възможността за влияние върху вота и манипулиране на резултатите. Над 2 млн. българи, живеещи в чужбина, ще имат реална възможност да гласуват без да са ограничени от местоположението си, от броя на избирателните секции и от организационни проблеми по места.

Намаляване на бюрокрацията и на административното бреме.

Необходимо е тя да бъде реформирана така, че да работи в услуга на гражданите и предприемачите. На служителите в администрацията трябва да се осигури възможност за професионално развитие и адекватно възнаграждение. Държавният служител трябва да е компетентен, отговорен и със съзнанието, че работейки за обществото, работи и за себе си.

Участие на гражданите в управлението

Поддръжниците на Статуквото възпрепятстват конституционното ни право на самоуправление. Ние ще трансформираме отношенията между гражданите и държавата като предоставим повече контрол в ръцете на гражданите и бъдем по-отзивчиви към техните нужди. Ние вярваме, че прозрачността и възможността за пряко участие на гражданите в управлението на централно и на местно ниво са основата за изграждане на здраво гражданско общество.

Вътрешна сигурност и обществен ред

Постигане на реална и ефективна сигурност на българските граждани. Издигане на международния авторитет на българските служби за сигурност и обществен ред.

Противодействие на престъпността във всичките ѝ форми и размери, включително повишаване ефективността при решаване на миграционния натиск към Република България.

Незабавно обявяване на конкурси за назначаване на служители на финансово осигурените вакантни места във всяка от структурите в сектора. Подобряване дейността на всяка от структурите в сектор "Вътрешна сигурност и обществен ред" и взаимодействието между тях. Това ще гарантира правата и свободите на гражданите, конституционните им права и ще защити демократичните ценности на Република България.

Енергетика

Нова балансирана политика в областта на енергетиката в рамките на Националната доктрина за енергийно развитие. Съкращаване на вредните емисии в интерес на обществото и в съответствие с актуализираната за България европейска “Зелена сделка”. Запазване ролята на ядрената енергетика в съответствие с новите реалности в геополитически план.

Разработване и приложение на механизъм на национално ниво за защита на енергийно уязвимите домакинства при предстоящата либерализация на пазара.

Разработване и приложение на национална стратегия за конверсия на въглищните региони с крайна цел постигане на устойчив икономически растеж и откриване на нови работни места.

Социална политика

Политика за повишаване на доходите - минимална работна заплата, необлагаем минимум, данъчно облекчение за деца.

Политика за смекчаване на негативните ефекти от енергийната криза - енергийни надбавки за пенсионери, приемане на дефиниция за енергийна бедност и създаване на фонд за домакинствата.

Политика за подобряване и развитие на социалните услуги - борба с насилието, трафика на хора, зависимости, програма за реинтеграция на децата и превенция на изоставянето. Подкрепа в семейна среда.

Транспорт и регионално развитие

Усъвършенстване на политиката за интегрирано развитие на регионите чрез подобряване на процеса на планиране и въвеждане на механизми за ефективност, ефикасност и икономичност на публичните средства за инвестиции, в съответствие с наличния капацитет в регионите и увеличаване на преките чуждестранни инвестиции.

Оптимизиране на политиката по изграждане, ремонт и поддържане на техническата инфраструктура в регионите, свързана с транспортната достъпност, управлението на водните ресурси и геозащитата.

Изграждане на устойчива железопътна транспортна система, чрез реформиране на сектора и създаване на регионални държавни и/или частни железопътни пътнически оператори. Развитие на логистичната инфраструктура.

Култура

Прогресивно увеличение на годишния бюджет за култура с цел достигане на средните европейски нива на финансиране спрямо БВП. Гарантиран фонд работна заплата и делегиран бюджет за дейност на културните институти в сферата на сценични и музикални изкуства.

Създаване на национална база данни на музейните предмети, колекциите и фондовете на отделните галерии и тяхното дигитализиране. Целта е популяризиране на културно и историческото наследство на страната.

Осигуряване по законодателен път на медиен плурализъм и пълна прозрачност на собствеността на частните медии, за да бъде пределно ясно на обществото - кой и какви цели прокарва чрез тях. Публичен регистър на всичките им приходи.

Туризъм

Привличане на българския турист в дългосрочен план с цел устойчиво развитие на сектора.

Активна дигитална стратегия в популяризирането на културно-историческия туризъм. Създаване на национален туристически портал с маркетингова насоченост, промотиране на отделни целеви видове туризъм - както като част от дестинацията, така и независимо и поотделно.

Създаване на условия чрез подкрепа през програми на републиканския бюджет за повишаване на качеството на туристическия продукт в България.

Образование

Промяна на подхода за финансиране „парите следват ученика“. Ще предложим официално одобрение и въвеждане на механизъм за финансиране, който гарантира еднакъв старт в качеството на образованието.

Усъвършенстване на начина и формата на външното оценяване. Промяна на съдържанието на учебните програми. Намаляване на административната тежест на педагогическите специалисти.

Връщане на ролята на науката като двигател за икономическото и обществено развитие. Тясна връзка между висшето образование и потребностите от специалисти в съвременното общество. Стратегическо планиране по научни приоритети.

Икономика и финанси

Решаване на демографската криза чрез всички фактори, влияещи върху раждаемостта

Морал и ценности: много млади хора са отвратени от проблемите в държавата – корупция, съдебна система, несправедливост.

Икономически: възможности за високи доходи;

Финансова подкрепа: с акцент подкрепата на млади, образованите семейства;

Образование: осигурен достъп до детски ясли и градини за ВСИЧКИ деца;

Градска среда: паркове, тротоари, площадки на открито.

Политика на ниски данъци и осигуровки за българските граждани и за бизнеса.

Това съответства на политиката ни за ниски бюджетни разходи като % от БВП. Убедени сме, че ниските данъци водят до по-висока данъчна събираемост, „осветляване“ на икономиката; по-голяма свобода за българския бизнес и за предприемачеството; силен ръст на българските и чуждестранните инвестиции.

Стимулиране на инвестициите и предприемачеството чрез създаване на благоприятна среда и свобода за бизнеса.

Предприемачите са богатство за всяка нация. Инвеститорите трябва да бъдат привличани, а не прогонвани. Успелите и предприемчивите трябва да бъдат уважавани и подкрепяни. България трябва да бъде привлекателна за национален и чужд капитал, но най-вече привлекателна за най-ценния капитал на една нация – нейния народ!

Външна политика

Политика за българите в чужбина

Провеждане на реални политики към подпомагане на българите в чужбина. Разработване на стратегия за приобщаване на българската диаспора по света към вътрешнополитическите процеси у нас и външнополитическите приоритети на България. Активна защита на правата на нашите сънародници зад граница в трудовоправните отношения, семейното и търговското право. Запазване на културната им идентичност и българското национално самосъзнание.

Политика към Република Северна Македония

Твърдо противопоставяне на ескалацията на напрежението, репресиите срещу хората с българско самосъзнание, атаките срещу български културни центрове, използването на езика на омразата, фалшифицирането на историята, и въобще - на провежданата антибългарска истерия в нашата съседка.

Отчитайки също така неефективните опити на Европейския съюз да защити и запази човешките права на македонските българи и собствените си принципи на европейската политика на съседство, ПП “Има Такъв Народ” предлага незабавно връщане на ветото върху преговорите за европейска интеграция на Република Северна Македония

Политика за членство в Шенгенското пространство

Равноправно участие на Република България в изработването на политиките, институциите и органите на ЕС.

Считаме, че отказът за приемането на страната ни в “Шенген”, въпреки изпълнението на всички технически критерии, е несправедлив. С този политически акт, на страната ни е отнето историческото право да бъде част от Европа, с приноса ни към европейската цивилизация, култура и икономика. От ПП “Има Такъв Народ” считаме, че трябва да се прекрати дискриминационната политика към Република България и незабавно да се приеме страната ни в “Шенген”.

ИТН ще се противопоставя на всякакви опити България да бъде държана в периферията на ЕС, създаването на "Европа на две скорости", премахване на правото на "вето" и налагане на вземането на решения с т.нар. квалифицирано мнозинство, което поставя държавата ни в неравностойно положение спрямо големите страни членки.

Земеделие

Създаване на закон за Браншовите организации в сектор земеделие и животновъдство. Това ще позволи единна представителност на производителите в сектора.

Реформа в горския сектор.

Необходимо е да се създаде дългосрочна програма за използване ресурсите на държавната и общинска гора и нейното възстановяване. Възстановяване на разсадниците към Горските стопанства, които ще осигуряват разсад местно производство - по-евтини и адаптирани към нашите природни условия.

Европейски зелен пакт

Привеждане на Стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биоразнообразие в съответствие с националните ни приоритети. Обединяването на двете стратегии в националната ни агрохранителна верига трябва да бъде обвързано със създаването на условия за насърчаване на цифровизацията, иновациите, създаването на работни места и осигуряване на „зелено и здравословно селско стопанство“.

Право

Свикване на Велико народно събрание за промяна на формата на държавно управление.

Свикване на Велико народно събрание за промяна на формата на държавно управление от Парламентарна република в Президентска република. Сегашната организация на политическата система не е ефективна и това налага тя да се промени цялостно.

Осъществяване на реална Съдебна реформа.

Осъществяване на реална съдебна реформа чрез структурни промени в начина на управление на съдебната власт. Създаването на два отделни органа на управление – Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет е гаранция за независимостта на съда и прокуратурата. Усъвършенстването на правилата за назначаване и кариерен растеж в Съдебната система са гаранция за обективност на правораздавателната дейност.

Защита на правата и законните интереси на гражданите и бизнеса чрез необходимите затова промени в законодателството.

Защита на правата и законните интереси на гражданите и бизнеса чрез необходимите за това промени в законодателството – усъвършенстване на правилата за произвеждане на изборите и пряката демокрация; въвеждане на нови ефективни механизми за защита от незаконосъобразни действия на администрацията; създаване на правила за обявяване на фалит от физически лица и др.

Спорт и младежки дейности

Създаване на оптимални условия за насърчаване на масовия спорт чрез подобряване на качеството и увеличаване на броя на специализираните спортни площадки по местоживеене, на велоалеите и другите спортни съоръжения, както и модернизиране на спортната база в училищата.

Актуализиране на националните програми за младежта – с акцент върху превенцията на зависимостите и създаване на възможности за здравословен начин на живот на младите българи, чрез туризъм, физическа култура, спорт и доброволчество.

Развитие и надграждане на програмите, осигуряващи финансовото обезпечение за изграждането и развитието на елитните ни спортисти. Осигуряване на необходимите условия на спортните федерации за спечелване на квоти, подготовка и представяне на високо ниво на състезателите, участващи на предстоящите олимпийски игри в Париж 2024 и Милано 2026.

Здравеопазване

Създаване на ефективно работеща доболнична помощ и общодържавна система за превенция и профилактика на социалнозначимите заболявания.

Създаване на Aгенция за превенция, профилактика и медицински научни изследвания;

Създаване на мрежа от мобилни манипулационни с цел безплатни прегледи във всяко едно населено място на територията на Република България.

Подобряване на взаимовръзките и ефективността на управлението на Националната здравна система в посока на ефективна координация и взаимодействие между различните нива и сектори на здравната система.

Преструктуриране на болничния сектор на базата на баланс между националните стандарти за качество и ефективност и спецификата на регионалните потребности и възможности;

Преоценка на статуса на търговски дружества на университетските и областни болници;

Да се създадат механизми и структури за гарантиран, реален 24-часов достъп до лекарска помощ в рамките на първичната медицинска помощ.

Създаване на условия и нормативна база за децентрализация на организацията, управлението и дейността на здравната система, както и на ефективна и прозрачна система за специализация на младите лекари в координация с медицинските университети и системен контрол на специализацията.

Eкология

Подобряване качеството на атмосферния въздух и контрол на нивата на шум в населените места. Подобряване състоянието на почвите на територията на страната.

Подобряване управлението, състоянието и качеството на водите, както инфраструктурата и съоръженията на територията на страната.

Подобряване управлението на отпадъците и насърчаване на населението за повторната им употреба.

Отбрана

Укрепване на отбранителните способности на Въоръжените сили и Българската армия за осигуряване на надеждна защита на суверенитета и териториалната цялост на Република България.

От ИТН сме убедени, че поддържането на стабилна и надеждна отбрана в интерес на обществото е условие за нашата независимост и национална сигурност.

Задълбочаване на професионализацията на Въоръжените сили и Българската армия. Професионализацията и превъоръжаването на армията са условията, които осигуряват изграждане на модерни и високотехнологични въоръжени сили с подготвен и обучен състав, оптимална организационна и функционална структура, устойчива и ефикасна система за командване и управление, както и развита военна наука.

Военнослужещите и цивилни служители в отбраната са важен и самостоятелен приоритет в политиката за отбрана на ИТН. Грижата за качеството на живот на личния състав и техните семейства трябва да се издигне на равнище, което да осигури пълна отдаденост по време на военната служба.