Регионално развитие и инфраструктура

ПРИОРИТЕТИ

Първите 5 неща, които ще направим

1

Усъвършенстване на политиката за интегрирано развитие на регионите чрез подобряване на процеса на планиране и въвеждане на механизми за ефективност, ефикасност и икономичност на публичните средства за инвестиции при отчитане на действителното състояние на изпълнените до момента политики, в съответствие с наличния капацитет в регионите и увеличаване на преките чуждестранни инвестиции.

2

Оптимизиране на политиката по изграждане, ремонт и поддържане на техническата инфраструктура в регионите, свързана с транспортната достъпност, управлението на водните ресурси и геозащитата.

3

Подобрение на протичането на инвестиционния процес чрез промяна на нормативната уредба, постигане на максимална степен на дигитализация на отделните фази и етапи и действително въвеждане на предварителен и текущ контрол на качеството на строителството и на влаганите строителни продукти.

4

Промяна на процеса на управление на държавната собственост, оптимизиране чрез намаление на участието на държавни предприятия на свободния пазар и увеличение на конкуренцията, повишаване на ефективността от публично-частните партньорства и концесии.

5

Проверка на съответствието на действителното и представяното състояние на регистъра на населението - Национална база данни „Население“, както и на останалите регистри – Национален електронен регистър на актовете за гражданско състояние, Регистър на единните граждански номера и национален класификатор на постоянните и настоящите адреси.

Усъвършенстване на политиката за интегрирано развитие на регионите

КАКВО

ЩЕ НАПРАВИМ

КАК

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

КОГА

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

Привеждане на съществуващите стратеги-чески документи от пожелателна теория към действителност.

Съпоставяне на действителното изпълнение спрямо документалното.

6 месеца

Повишаване на минималните гаранционни срокове на експлоатация на изградената инфраструктура.

Промяна на нормативната уредба след съгласуване с представители на съответния бизнес.

1 година

Промяна на отговорностите на отделните участници в инвестиционния процес и въвеждане на нови технологии.

Въвеждане на стимули и задължения при въвеждане на нови технологии за дигитализация, качество на строителство и енергийна ефективност.

1 година за качество на строителството и енергийната ефективност, останалите процеси за постоянни

Минимизиране участието на държавни предприятия в конкурентни сектори и увеличаване на приходите от публично-частни партньорства и концесии.

Анализ на ефективността на управление на държавните предприятия и на съществуващите публично-частни партньорства и концесии и ползи за публичните приходи.

1 година за анализа
2 години за коригиращи мерки

Актуализиране на информацията, свързана с населението – Национална база данни „Население“ въз основа на действителното състояние.

Анализ на съответствието (констатиране на разлики) между декларираното и действителното положение по отношение на регистъра на населението в държавата.

2 години

Решаващият
глас си ТИ