Сигурност и обществен ред: Единствено „Има такъв народ“ заяви визията си за необходимото в сектора!

Сигурност и обществен ред: Единствено „Има такъв народ“ заяви визията си за необходимото в сектора!

Преди повече от 3 седмици Фондация „Общество и сигурност“ изпратиха писма до централите на седем политически партии и коалиции. Зададоха им 6 въпроса, относно тяхната позиция и визия за „обществен ред и сигурност“ в България.

До днес единствената партия отговорила на въпросите на фондацията е ПП „Има такъв народ“.


Публикуваме какво отговори ИТН на писмото от фондацията, без съкращения:

Уважаема госпожо Якимова,
Поставените от Вас въпроси обхващат част от проблемите, свързани с МВР. Безопасността и сигурността са в основата на просперитета на всяка нация. Гражданите искат да се чувстват сигурни (защитени от риск или нараняване) и защитени (свободни от опасност или заплаха). Но днес сигурността е изправена пред предизвикателства във всички аспекти на нашето ежедневие и доверието в институциите, които трябва да ни пазят, е ниско. В резултат на това, дори в стабилни държави, много граждани казват, че се чувстват или се възприемат като несигурни.

В тази нова реалност националните, регионалните и местните власти трябва да гледат на безопасността (и сигурността) на гражданите в холистична светлина и да работят трансгранично, за да я постигнат. Нашата визия е да предложим нов подход към сигурността, който целенасочено е широк и приобщаващ, като сътрудничеството е дълбоко вградено в четири взаимосвързани области: физическа, цифрова, икономическа и социална.

Противодействието на престъпността, опазването на обществения ред и защитата на националната сигурност може ефективно да се осъществи, когато съществува взаимодействие между институции и организации както в публичния, така и в частния сектор.

Политическа партия ИТН има разработена програма и приоритети в областта на „вътрешен ред и сигурност“, която е качена на сайта на партията, изготвена от работна група от експерти в сектор сигурност.

Позицията ни по поставените от Вас въпроси е следната:

1. Смятате ли, че МВР трябва да се реформира цялостно? Ако да, каква е визията на Вашата политическа партия/коалиция за подобна реформа?

Отговор:

1.1. Реформа е необходима с цел възстановяване на ролята на държавата за обезпечаване на сигурността. Задълбочен анализ на МВР в структурен, функционален и финансов аспект.

– Законодателни промени;

– Промени в закона на МВР. Сега действащият закон е приет през 2014 г. и до момента е променян над 30 пъти.

Към настоящия момент в МВР има следният брой подзаконови нормативни актове, които регулират служебната дейност на служителите (на ръководни и изпълнителски длъжности)

– Правилници – 63 броя

– Наредби – 491 броя

– Инструкции – 438 броя

Огромният брой подзаконови нормативни актове е впечатляващ и затруднява работата на ведомството.

1.2. Актуализация на стратегията за национална сигурност.

1.3. Промяна в политика за управление на човешките ресурси.

1.4. Подобряване на управлението на структурите в МВР и създаване на план и стратегия за дългосрочно развитие.

1.5. Оптимизация на щатните запитвания, което не включва съкращения в сектора.

1.6. Подобряване на социалния диалог.

1.7. Етапно израстване в кариерата и създаване на принципност в назначението на ръководни постове в МВР.

1.8. Пряко участие на синдикалните организации на служителите на МВР за подобряване на социалния диалог в системата.

1.9. Засилено взаимодействие, сътрудничество и общи действия с правоохранителните и правораздавателните органи на страните от ЕС.

1.10. Активна политика в областта на противодействието на корупцията в МВР.

1.11. Създаване на нова технологична мрежа. Видео наблюдение на населените места в пътната инфраструктура.

1.12. Намаляване на конвенционалната (битовата) престъпност в малките населени места и селски райони и създаване „система за сигурност“ за реакция, чрез паник бутон за граждани, населяващи тези райони.


2. Смятате ли, че гражданите на Република България, в т.ч. работещите в МВР, трябва да имат право и да участват в процеса на планиране на политиките за сигурност? Ако да, какви са конкретните мерки, които Вашата политическа партия/коалиция ще предприеме, за да гарантира упражняване на подобно право?

Отговор:
От ПП ИТН споделяме виждането, че политиките за сигурност са ефективни само, ако те се формират и прилагат в интерес на обществото. Това, според нас, означава в процеса на формиране на политиките, политическото ръководство на МВР да провежда и ефективен социален диалог със служителите на Министерството.

Своевременното решаване на належащите социално-битови въпроси е гаранция за повишаване на мотивацията на служителите, а от там и за повишаване на ефективността на тяхната работа.

В случай че ПП ИТН е парламентарно представена в 49-о НС, ще работим активно за осигуряване на реален социален диалог в МВР, както чрез законодателни промени, ако такива са необходими, така и чрез прилагането на всички парламентарни механизми за контрол на работата на политическото ръководство на Министерството в тази насока.

Ще работим активно и за утвърждаване на общественото обсъждане като форма на участие на гражданите, вкл. работещите в МВР, в процеса на формиране на политиките за сигурност. Именно НС е мястото, където в различни формати – кръгли маси, дискусии със заинтересовани лица, срещи на народните представители с представители на граждански организации и др., може и трябва да се предостави възможност за формулиране на идеи, изразяване и дори сблъсък на мнения по тези процеси, за да се формира правилното управленско решение от гледна точка на обществения интерес.

3. Смятате ли, че МВР е прозрачна и отчетна институция? Ако не, кои са конкретните мерки, които Вашата партия/коалиция ще предприеме, за да превърне Министерството в такава институция?

Отговор:
През годините прозрачността на дейността на МВР, за съжаление, се свежда единствено до телевизионни репортажи за проведени акции. Тази практика трябва да се прекрати чрез създаване на ефективни и съвременни механизми за осигуряване на прозрачност, които да са съответни едновременно на спецификата на дейността на МВР и стандартите за прозрачност в правова държава с гражданско общество.

В случай, че ПП ИТН е парламентарно представена в 49-о НС, ще насочи усилията си към усъвършенстване на парламентарните механизми за осигуряване на прозрачност и отчетност на дейността на МВР и тяхното ефективно използване. Чрез тези механизми ПП ИТН ще работи и за формиране на убеденост в политическото ръководство на МВР, че Министерството трябва да изработи и да прилага цялостна комуникационна стратегия, която да е насочена към обществото. Тя следва да осигурява прозрачност както за дейността на МВР в нейната цялост, и за постиженията на Министерството, така и за проблемите, които то има във връзка с изпълнението на възложените му функции.

4. Смятате ли, че българските граждани имат лесен и бърз достъп до административни услуги, информация и справки, предоставяни от МВР? Ако не, какви са конкретните мерки, които ще предприеме Вашата партия/коалиция за подобряване на достъпа до услуги?

Отговор:

Подобряване на структурите и дейностите на администрацията на МВР чрез въвеждане на електронно управление на услугите.

Пример 1: За регистрация и пререгистрация на МПС може да използваме практиката от някои европейски държави.

Пример 2: Електронна връзка (дигитализация) между отделните сектори на МВР и гражданите.

5. Смятате ли, че може да има ефективна съдебна реформа, без тя да е синхронизирана със съответна реформа в МВР? Ако не, какви са конкретните мерки, които Вашата политическа партия/коалиция планира да предприеме?

Отговор:
ПП ИТН работи и продължава да работи за подобряване на дейността както на съдебната система, така и на МВР. Допирната точка между тях е в областта на разследването на престъпленията, което налага в процеса на реформите да се постави нарочен акцент на взаимодействието в тази област между съответните подсистеми на съдебната власт и МВР.

В случай, че ПП ИТН е парламентарно представена в 49-о НС, ще реализира законодателни инициативи за промени в наказателното законодателство, чрез които да се постигне по-висока ефективност на дейността на органите на досъдебното производство по разследването на престъпления.

6. Смятате ли, че професионалната подготовка на служителите в МВР отговаря на съвременните предизвикателства, пред които ни изправят променените контекст и среда за сигурност? Ако не, какви са конкретните мерки, които Вашата политическа партия/коалиция ще предприеме, за да гарантира адекватна професионална подготовка на служителите?

Отговор:
Системата за обучение на служителите в МВР се нуждае от непрекъснато усъвършенстване, което да отразява динамично променящата се среда за сигурност. В случай, че ПП ИТН е парламентарно представена в 49-о НС, ще работим целенасочено в рамките на правомощията на Народното събрание за осигуряване на допълнителни възможности за обучение на служителите в МВР, които да допринесат за повишаване на тяхната квалификация в съответствие с новите предизвикателства в тяхната работа.

С уважение,

Работна група „Вътрешна сигурност и обществен ред“ към ПП „Има такъв народ“

https://www.facebook.com/Society.and.Safety.Foundation/

Сподели: