ПРИОРИТЕТИ

Първите 5 неща, които ще направим

1

Подкрепа за семействата с деца.

Задвижване на законодателни и административни промени с цел по-лесно отглеждане на деца в биологично семейство. Мерките целят ограничаване на демографския срив чрез осигуряване на здрава семейна среда, финансово подпомагане на отглеждането на деца и по-голяма гъвкавост на труда. Открит граждански диалог и ефективно обществено обсъждане на стратегически документи и законопроекти засягащи семействата и децата.

2

Превенция и намаляване на рисковете в обществото.

Разработване на програми за ефективна превенция на риска от изоставяне на деца, намаляване на броя деца в резидентна грижа чрез активна реинтеграция в биологичните семейства и превенция на риска от бедност, насилие, зависимости. Прозрачност и отчетност на дейността на всички социални услуги чрез електронно управление, контрол на качеството на услугите. Публично достъпни национални карти на услугите и информация за финансирането им.

3

Подкрепа за възрастните хора с ниски доходи.

Осигуряване на жизнен минимум над прага на бедността за пенсионерите с доход под 70% от минималната работна заплата. Реформиране на порочния модел за инвестиране на публични средства в сграден фонд без промяна на обслужването и заплащането на служителите в домовете за възрастни. Прозрачно инвестиране на европейски средства в услуги за възрастни хора, с тримесечни отчети на национално ниво за процеса, и публична национална карта за състоянието на домовете и бъдещи планове.

4

Пенсионна реформа.

Стартиране на пенсионна реформа в първите две години с цел намаляване на дефицита, неравенствата в условията на пенсиониране и злоупотребите. По-добро управление на капиталовия фонд (2, 3, 4 стълб) с цел повишена реална доходност и повече прозрачност на управлението му. Актуализация на пенсиите всеки мандат.

5

Подкрепа за хората с увреждания.

Ограничаване на стигмата «човек с увреждания» и крайните нива на изолация на хората с увреждания. Фокус върху способностите и развитието им за разширяване възможностите за реализация на пазара на труда на лицата с увреждания. Подобрение в механизма на месечните надбавки и разширяване на обхвата на лични асистенти и условията на труд. Отделяне на определянето на нетрудоспособността от поставянето на медицинската диагноза при ТЕЛК комисиите, реформа с цел по-добра интеграция на пазара на труда. Спиране на злоупотребите с ТЕЛК и преразглеждане на всички програми за социално предприемачество с лица с увреждания.

Цялостно реформиране на социалната политика

КАКВО

ЩЕ НАПРАВИМ

КАК

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

КОГА

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

Подкрепа за семействата на пълнолетни родители с активни осигурителни вноски за 8-часов работен ден за първо, второ и трето дете.

Трайно увеличение на данъчно облекчение за дете (в размер три средни месечни работни заплати). Гъвкавост в ползването на отпуск за отглеждане на дете. Еднократна помощ за ученици от всички класове. Потребителска помощ в размер на 24 минимални заплати за новородени и отглеждани в България деца разсрочена в период от 7 години. Осигуряване за майчинство на редовните студенти до 25-годишна възраст с взети изпити от държавата.

През първата година, в сила от 2022 Приложение от 2022
От бюджет 2022 при управление
До края на мандата
От бюджет 2022 при управление

Превенция и намаляване на рисковете в обществото.

Програми за превенция на рисковете от изоставяне на деца и за реинтеграция на деца в семействата им. Ефективна превенция на проблемно поведение, насилие, зависимости. Създаване на регистри на насилници, педофили и др. Електронно управление на социални услуги и публичност.

Обществено обсъждане, разработка и стартиране в първата година на управление
Изпълнение през целия мандат, отчети на тримесечие

Подкрепа за възрастните хора с ниски доходи.

Увеличаване на материалната подкрепа до 70% от МРЗ чрез ваучери за хранителни продукти, лекарства, енергия. Увеличаване на капацитета и качеството на 24-часовите услуги за възрастни хора и на патронажната грижа.

От бюджет 2022 при управление
До края на мандат, отчети на тримесечие

Пенсионна реформа с цел по-устойчива и справедлива система.

Премахване на таксата за вноска във втори стълб и мерки за по-гъвкаво, по-прозрачно и по-доходно управление на средствата в него. Обвързване на тавана на осигурителния доход със средната работна заплата. Намаляване на разликите във възрастта за пенсиониране. Актуализация на пенсиите на всеки мандат.

Увеличение на съотношението на вноските към втори стълб след постигане на средна реална доходност над 3%. Достигане на съотношение 50/50 за двата стълба в рамките на 15 години.

Подкрепа за хората с увреждания.

Данъчно облекчение за родители на лица с увреждания. Подобрени условия на труд на лични асистенти и роля в образованието. Разделяне на оценката на трудоспособността от тази на здравословното състояние. Мерки за ефективна реализация на пазара на труда. Подкрепа за ниско доходните семейства с лица с увреждане чрез ваучери за хранителни продукти.

През първата година, в сила от 2022 за първите две мерки До 2 години при управление

Решаващият
глас си ТИ