Транспорт

Усъвършенстване на политиката за интегрирано развитие на регионите чрез подобряване на процеса на планиране и въвеждане на механизми за ефективност, ефикасност и икономичност на публичните средства за инвестиции, в съответствие с наличния капацитет в регионите и увеличаване на преките чуждестранни инвестиции.

Оптимизиране на политиката по изграждане, ремонт и поддържане на техническата инфраструктура в регионите, свързана с транспортната достъпност, управлението на водните ресурси и геозащитата.

Изграждане на устойчива железопътна транспортна система, чрез реформиране на сектора и създаване на регионални държавни и/или частни железопътни пътнически оператори. Развитие на логистичната инфраструктура.

Акцентите в програмата в сектор транспорт

Програмата на ПП „Има такъв народ“ в сектор транспорт залага на следните приоритети: автомобилен, железопътен, въздушен и воден транспорт. От съществено значение е да направим пътищата качествени и безопасни за пътуване на хората, както и да предоставим възможност на бизнеса да бъде мобилен и свързан с интерконекторни и интермодални връзки. Приоритет на транспортната политика следва да е оползотворяването на стратегическото географско положение на страната и развитие на водния, въздушен и сухопътен транспорт с цел превръщането на Република България в ключов транспортен коридор на Балканите и Европа.


I. Автомобилен транспорт

Обслужва се от държавната пътната инфраструктура: Създаване на единна инженерно-технически структура, която да отговаря за: проектиране, строителство, поддържане (зимна експлоатация), като генерален собственик на държавната пътна система. Създаване на Служба по бедствия и аварии, която да разполага с екип, включващ високо квалифицирани специалисти в различни инженерно-технически направления. Създаване на Технически архив на цялата републиканска пътна мрежа, включително прилежащите към нея инженерни съоръжения и тези със специфична и отговорна роля в системата на местната инфраструктура. Доизграждане на европейски инфраструктурен коридор:

  • № 9: Русе-Велико Търново-Стара Загора-Хасково (през Габрово);
  • Доизграждане на европейски инфраструктурен коридор № 8: Кюстендил-София-Бургас-Варна;
  • Доизграждане на европейски инфраструктурен коридор № 10: Калотина-София- Свиленград;
  • Доизграждане автомагистрала Хемус. Надграждане на тол-системата да включва автомагистрали.

 

II. Железопътен транспорт

Обслужва се от Железопътната инфраструктура на Република България: Увеличаване средната скорост на придвижване и модернизиране на подвижния състав на БДЖ ПП. Изграждане и оптимизиране на интермодални връзки, чрез свързване на жп гара Русе с пристанище Варна. Интеграция на жп системата към европейската жп мрежа: гръцка граница-София-Видин-Будапеща-Виена. Ускоряване реализацията на проект: Железопътен приоритетен проект № 22-2007-ЕU-22070-S Атина-София-Букурещ-Виена-Прага-Нюрнберг и Регламент (ЕС) № 913/2010 на ЕП Атина-София-Видин-Арад-Будапеща.


III. Въздушен транспорт

Практически в момента обслужването на пътници и карго в Република България се осъществява на 5 лицензирани летищни комплекса. Разработване и възстановяване на регионалните летища, чрез публично-частно партньорство или концесии.

 

IV. Воден (морски и речен) транспорт

Превръщане на пристанищата Варна и Бургас в транспортни хъбове, тъй като те попадат в трансевропейската мрежа, в рамките на която е коридорът „Ориент – Източно Средиземноморие и Рейн-Дунав”. Осигуряване на достатъчно средства по програмата „Увеличение използването на интермодален транспорт, за свързване на градовете Русе и Варна” по финансиране и рехабилитация на речните и морски пристанища и създаване на терминали за общо участие на различни видове транспорт. Облагородяване речната инфраструктура с цел подобряването на националния и интернационалния пътническия речен транспорт. Въвеждане на модерни електронни системи за контрол и връзки на международно ниво. Изграждане на основната инфраструктура на логистичен комплекс на пристанищен терминал Варна-Запад.

Решаващият
глас си ТИ