Да направим пътищата качествени и безопасни за пътуване на хората, както и да предоставим възможност на бизнеса да бъде свързан с интерконекторни и интермодални връзки. Приоритет на транспортната политика следва да е оползотворяването на стратегическото географско положение на страната и развитие на  водния, въздушен и сухопътен транспорт, с цел превръщането на БЪЛГАРИЯ в ключов транспортен коридор на  БАЛКАНИТЕ и ЕВРОПА.

ПРИОРИТЕТИ

Първите 5 неща, които ще направим

1

Анализ и одит в сектор транспорт.

• Анализ на всички направени инвестиции в сектора за периода 2014-2020г;
• Анализ на дейността на всички публични предприятия през последните 3 години (2018-2020г.);
• Преглед на всички концесионни договори в сектора и публичното им оповестяване.

2

Пътна инфраструктура и автомобилен транспорт.

• Създаване на единна инженерно-техническа структура към МТИТС, която да отговаря за проектиране, строителство, поддържане (зимна експлоатация) и контрол, като генерален собственик на държавната пътна система;
• Ново пътно строителство, корекции и пътни експлоатационни системи;
• Обобщаване и въвеждане в експлоатация на ТОЛ-системата.

3

Железопътна инфраструктура и железопътен транспорт.

• Ново железопътно строителство и въвеждане на системата за съвременна експлоатация;
• Изграждане и оптимизиране на интермодални връзки ВИДИН, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, РУСЕ и ВАРНА;
• Ускоряване реализацията на международни железопътни проекти;
• Създаване на цялостна железопътна мрежа БДЖ и възстановяване на системата „Ресторанти и спални вагони”.

4

Воден транспорт.

• Превръщане на пристанищата Варна и Бургас в транспортни хъбове, тъй като те попадат в трансевропейската мрежа, в рамките на която е коридорът „Ориент-Източно Средиземноморие и Рейн-Дунав”;
• Осигуряване на достатъчно средства по програмата „Увеличение използването на интермодален транспорт за свързване на градовете Русе и Варна” по финансиране и рехабилитация на речните и морски пристанища и създаване на терминали за общо участие на различни видове транспорт;
• Облагородяване на речната инфраструктура с цел подобряването на националния и международния пътнически речен транспорт и въвеждане на модерни електронни системи за контрол и връзки на международно ниво.

5

Въздушен транспорт.

• Разработване и възстановяване на регионалните летища чрез публично-частно партньорство или концесии;
• Осигуряване на условия за национални пътнически полети, свързващи международните и регионалните летища;
• Създаване на общ комуникационен център на летище София за осигуряване на удобна връзка между метро, жп-инфраструктура, градски и извънградски автобусен транспорт и пътната инфраструктура.

КАКВО

ЩЕ НАПРАВИМ

КАК

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

КОГА

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

Автомобилен транспорт и пътна инфраструктура

Ново пътно строителство;
Обобщаване на ТОЛ системата за всички видове пътища, използвани за международен трафик и въвеждане на пътната контролна система към тях.

Запазване програмата на МТИТС. Ново и допълнително строителство за създаване на система под държавно ръководство на тази дейност.

2017-2025
1 година

Железопътен Транспорт и Инфраструктура

•Ново железопътно строителство;
•Изграждане и оптимизиране на интермодални връзки;
•Ускоряване реализацията на следните международни проекти: Железопътен приоритетен проект No 22-2007-ЕU-22070-S и Регламент (ЕС) No 913/2010 на ЕП.

Запазване програмата на МТИТС.
Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация.
Преговори и решение на въпросите от дипломатически характер.

2016-2027 г.
Развитие и изграждане в съответствие с държавната програма.
В съответствие с новата международна конюнктура.

Дигитализация и модернизиране на публичните услуги.

Налагане на единни стандарти и изграждане на технологична инфраструктура за е-услуги. Електронна идентичност. Приоритетно въвеждане на критично важни е-услуги – електронно здравно досие, електронна рецепта, управление на социалните плащания.

2 - 4 години

Воден транспорт

• Превръщане на пристанища Варна и Бургас в транспортни хъбове, част от коридора „Ориент-Източно Средиземно-морие и Рейн-Дунав”;
• Изграждане на основната инфраструктура на ЛОГИСТИЧЕН КОМПЛЕКС на пристанищен терминал Варна Запад.

Осигуряване на финансиране, проектиране и строителство. Финансиране, проектиране и строителство.

10 години

Въздушен транспорт

Общ комуникационен център на летище София, с връзки между метро, жп инфраструктура, градски и извънградски автобусен транспорт и държавната пътна инфраструктура.

Финансиране, проектиране и изпълнение.

5 години

Решаващият
глас си ТИ