ПРИОРИТЕТИ

Първите 5 неща, които ще направим

1

Обособяване на 5 стратегически ресора в рамките на Министерство на туризма: Морски туризъм, Планински туризъм, Балнео, Уелнес & СПА туризъм, Конгресен туризъм, Културен и друг туризъм.
Замяна на настоящата „Политика в областта на устойчиво развитие на туризма“ със специализирани комисии, имащи собствен план за действие, цели и бюджет чрез допълнителна браншова експертиза, в т.ч. мониторинг и контрол от тях.

2

Ребрандиране на „Дестинация България“ и адаптиране на цялостна концепция за маркетинг и брандинг спрямо новите технологии и глобални тенденции. Промяна на настоящото лого и послание. Създаване и утвърждаване на вдъхновяващ брандинг, който отличава страната ни от конкурентните дестинации, допълнен с пет основни подкатегории туризъм с индивидуално лого и послание.

3

Репозициониране на туристическия продукт и развитието му според капацитета на туристическите ресурси, стимулиране на туристически услуги с по-висока добавена стойност. Изваждане на страната ни от съзнанието на туристите като дестинация, която се свързва с изгодни оферти за море и планина и асоциирането ѝ с природа, богато културно наследство, здравен, конферентен и конгресен туризъм.

4

Рекламна и дигитална трансформация чрез цялостен редизайн на национален туристически портал с маркетингова насоченост, промотиране на отделни целеви видове туризъм както като част от дестинацията, така и независимо и поотделно. Активна дигитална стратегия с поставени реални цели за достижимост, трафик и конверсии, редуциране на национална масова радио и телевизионна реклама и заменянето ѝ с конкретни и точни послания, отчитайки спецификите на всеки регион, вид туризъм и туристи.

5

Приоритизиране значението на българския турист в дългосрочен план с цел устойчиво развитие на сектора и създаване на условия за неговото първоначално и последващо привличане чрез извеждане на конкретни послания и предимства за всяка отделна дестинация.

КАКВО

ЩЕ НАПРАВИМ

КАК

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

КОГА

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

„По-висок приход чрез по-малък обем“ - позициониране на България като дестинация за конферентен, конгресен и инсентив туризъм.

Водеща роля на Министерство на Туризма като свързващо звено между конгресно бюро, общини, хотели и гарант за българския продукт пред международни партньори.

2 години

Развитие на оригиналния български Балнео, Уелнес & СПА туристически продукт и позиционирането му в международен план.

Специализирани рекламни кампании, обезпечаване и развитие на кадрите, подобряване достъпността на обектите.

2 до 4 години

Цялостна продуктова концепция с конкурентни предимства и добавена стойност за българския културно-исторически туризъм.

Приоритизиране обекти на база: качество и автентичност на преживяването, стойност на забавлението, ниво на търговска насоченост.

2 години

Създаване на работни места, възпиране на миграционните процеси и подобряване на социално-икономическото благосъстояние на населението в Дунавския регион.

Изготвяне на маркетингова и рекламна стратегия за развитие на Дунавския регион като туристически, част от общ продукт със страните от поречието на р. Дунав – Унгария, Румъния, Р. Сърбия, Словакия, Австрия.

2 до 4 години

Подобряване на имиджа на туристическия бранш в качеството му на работодател, повишаване доходите и квалификацията на заетите в сектора.

Последователна политика и контрол, насочен към компаниите в сектора, прекратяване на хищническото използване на природните ресурси, развитие на дуално обучение.

4 години

Решаващият
глас си ТИ