Туризъм

Привличане на българския турист в дългосрочен план с цел устойчиво развитие на сектора.

Активна дигитална стратегия в популяризирането на културно-историческия туризъм. Създаване на национален туристически портал с маркетингова насоченост, промотиране на отделни целеви видове туризъм - както като част от дестинацията, така и независимо и поотделно.

Създаване на условия чрез подкрепа през програми на републиканския бюджет за повишаване на качеството на туристическия продукт в България.

Акцентите в програмата в сектор туризъм​

Туризмът без съмнение е и ще бъде водещ фактор не само за икономиките на редица страни в Европа и света, а и за България. За целта е необходима стабилна стратегия в няколко основни аспекта – организация, продукт, маркетинг и инфраструктура. Всеки лев от туризъм води до над 50% допълнителна добавена стойност в свързани индустрии. Туризмът се явява като основен генератор за положителен растеж за редица страни. Той е уникален и с това, че може да създава работни места и в найотдалечените райони, чрез което да се възпират миграционните процеси и произтичащото от тях обезлюдяването.


I. Обособяване на 5 стратегически ресора в рамките на Министерство на туризма

Морски туризъм, планински туризъм, балнео, уелнес & СПА туризъм, конгресен туризъм, културен и друг туризъм. Допълнителна експертиза, по-добра комуникация между бизнес и институции, мониторинг, контрол, оценка и обратна връзка. Индивидуален план за действие, стратегия, цели и бюджет към всеки ресор. Комисии, съставени от представители на Министерство на туризма и специализирани в съответната област браншови организации.


II. Маркетинг и брандинг

Настоящата ситуация предоставя отлична възможност за ребрандиране на България като туристическа дестинация. Разнообразието и възможностите на българския туристически продукт не предполагат поставянето му под общ знаменател. Mаркетинговото послание следва да има атрактивно и адекватно съдържание, персонализиране към различните туристи – любителите на морския туризъм, зимните спортове, спа и уелнес дестинациите, почитателите на културния туризъм или търсещите атрактивни дестинации за конферентен и конгресен туризъм. Ребрандиране на „Дестинация България“ и адаптиране на цялостна концепция за маркетинг и брандинг спрямо новите технологии и глобални тенденции. Промяна на настоящото лого и послание. Създаване и утвърждаване на вдъхновяващ брандинг, който отличава страната ни от конкурентните дестинации, допълнен с 5 основни туристически подкатегории с индивидуално лого и послание. Разработване на допълващи маркетингови стратегии за дестинации със сходен туристически продукт, съотнесени към целевите видове туризъм.


III. Рекламна и дигитална трансформация на България като дестинация

Активна дигитална стратегия с поставени реални цели за обхват, трафик и конверсии. Редуциране на масовата национална имиджова реклама и заменянето ѝ с конкретни и точни послания, отчитащи спецификите на всеки регион, вид туризъм и потенциални туристи. Промотиране на отделните целеви видове туризъм както като част от дестинацията, така и самостоятелно, поради спецификата на техните потенциални пазари, различен профил клиенти и използвани канали за комуникация. Координация между Министерство на туризма и бизнеса с цел налагането на бранда на България. Синхронизиране на рекламните стратегии на национално и регионално ниво, както и на туристически бизнес субекти по отношение на представянето на българския продукт. Редизайн на национален туристически портал с маркетингова насоченост, който да навигира посетителя според интересите му и да му представя разнообразието от преживявания и предлагани услуги в съответната дестинация.


IV. Подобряване имиджа на туристическия бранш и квалификацията на заетите в него.

Подобряване на браншовия имидж ще позволи на инвеститорите в туристическия сектор да привличат квалифицирани кадри. Служителите, от своя страна, ще бъдат мотивирани да продължат кариерното си развитие в областта. Предвид значителния брой на работещите в туристическата индустрия, подобряването на жизнения им стандарт ще окаже положителен ефект върху развитието на икономиката на страната. Иницииране и създаване на събития, свързани с подобряването на имиджа на работодателската марка, от Министерство на туризма съвместно с НПО и частния сектор и с участието на компании от туристическия сектор. Създаване на единна платформа, която да подобри комуникацията между профилираните гимназии по туризъм, колежи, университети и частния сектор, както и да предоставя реална информация за квалификацията на съществуващата работна сила и нуждите на туристическия бранш по региони и професии.


V. Българският турист

Приоритизиране на българския турист в дългосрочен план с цел устойчиво развитие на сектора. Създаване на условия за първоначално и последващо привличане на българския турист. Извеждане на конкретни послания и предимства за всяка отделна дестинация.


VI. Визов режим за туристически цели.

Облекчаване и опростяване на визовите процедури за туристически цели чрез ускорена дигитализация на процесите в МВнР.
Облекчаване и опростяване на визовите процедури за туристически цели чрез ускорена дигитализация на процесите в МВнР

Решаващият
глас си ТИ