Цветанка Войнова

Ветеринарен лекар
Експерт по безопасност на храни

Единственият български ветеринарен одитор работил досега към Европейската комисия, където четири години е ръководила проект за одобряване на граничните пунктове в ЕС. Богат опит в изготвяне на доклади и администриране на планове за действие след оценка и анализ на системите за контрол на вноса на храни от животински и неживотински произход, и живи животни в ЕС. Провеждала е инспекции и одит на предприятия за производство на фуражи и странични животински продукти в ЕС и на храни в България. Участвала е при изготвяне на становища и провеждане на консултации за разработване на нови и изменение на настоящи ветеринарни законодателни актове, ръководства и инструкции и в дискусии в работните групи на Европейската Комисия и Съвета на ЕС. Притежава добри комуникационни и презентационни умения.

Образование

Висше – ветеринарен лекар
Следдипломна специализация – Държавен ветеринарно-санитарен контрол
Обучения по безопасност на храни и фуражи, здравеопазване и хуманно отношение към животните в редица държави членки на ЕС и САЩ

Опит

1995-1997 Фармацевт във ветеринарна аптека.
1998-1999 Участъков ветеринарен лекар към община Самоков.
2000-2010 Експерт по безопасност на храни в НВМС и МЗХ.
2010-2013 съветник по безопасност на храни, ветеринарни и фитосанитарни въпроси в ППРБЕС, Брюксел.
2013-2014 експерт по безопасност на храни и фуражи в МЗХ.
2014-2020 ветеринарен одитор в Европейската Комисия, Ирландия.

Решаващият
глас си ТИ