ПРИОРИТЕТИ

Първите 5 неща, които ще направим

1

Промяна на сегашния модел на здравеопазване.

Реформа на модела на здравеопазване чрез приемане на нови „Закон за лечебните заведения“ и „Закон за здравното осигуряване“. Създаване на електронно здравеопазване. Демонополизация на здравната каса.

2

Промяна в текущия модел на финансиране на здравните услуги.

- Преустановяване на нерегламентираните плащания в здравеопазването и нелоялната конкуренция;
- Преустановяване на корупцията по всички лечебни, административни и управленски нива в системата на здравеопазването;
- Спешни мерки за промяна в правилата за работа на Националната здравноосигурителна каса. Създаване на звено за контрол – независим от МЗ орган.

3

Създаване на ефективно работеща доболнична (амбулаторна помощ) и общодържавна система за профилактика на социалнозначимите за България заболявания.

Подобряване на морала, квалификацията и намаляване на бюрократичната обремененост в доболничната помощ.
Въвеждане на масови национални скринингови програми и HPV-ваксинация.

4

Създаване на ефективна национална система за осигуряване на спешна помощ с включено авиационно звено.

- Промяна в организацията и работата на лечебно диагностичния процес в болничните лечебни заведения;
- Изготвяне на правила и цели за провеждане на икономически и здравно ефективна лекарствена политика, ориентирана в интерес на пациента;
- Промяна в модела на оказване на дентална помощ.

5

Осигуряване на адекватен брой медицински кадри и повишаване на доверието в системата.

Добри условия за кариерно развитие в сферата на здравеопазването. По-добра комуникация с обратна връзка между лекар и пациент. Достигане на европейски стандарти за добра медицинска практика.

КАКВО

ЩЕ НАПРАВИМ

КАК

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

КОГА

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

Премахване на клиничните пътеки.
Приемане на диагностично свързани групи за извършена медицинска дейност.

Различни видове здравноосигурителни пакети. Извеждане на лечебните заведения от обхвата на търговския закон.
Изготвяне на български стандартизирани консенсуси/ръководства/гайдлайни.

Една година за двата закона
1-2 години – за въвеждане на диагностично- свързани групи
2 години- за здравноосигурителни пакети

Нов модел на финансиране на здравните услуги и преустановяване на нерегламентираните плащания в здравеопазването и нелоялната конкуренция.

Спешни мерки за промяна в правилата за работа на НЗОК.
Създаване на звено за контрол – независим от МЗ орган.

Една година за въвеждане на нов финансов модел
6 месеца – за промяна в правилата за работа в НЗОК
1 година за създаване на звено за контрол

Приоритетна държавна политика за контрол на рискови фактори като тютюнопушене, алкохол, наднормено тегло и ниска физическа култура. 

Скрининг за рак на шийката на матката, дебелото черво, гърдата и простатата.
Стимулиране на екипната практика.
Регулируем прием при ОПЛ.

1 -2 години

Повишаване на ефективността на екипите, които работят “на терен”.
Съвременна лекарствена политика с прогенеричните форми.

Модернизиране на ЦСМП, СПО, да се приеме труда на екипите от ЦСМП на терен за II категория.

1-2 години

Финансово осъвременяване на труда на медицинските специалисти от всички нива.
Ясно разграничаване на лекарска грешка и небрежност.

Въвеждане на нова система за заплащане пропорционално на извършената дейност, Национална система за оплаквания и Анализ на непредвидимо събитие.

1 година

Решаващият
глас си ТИ