Здравеопазване

Създаване на ефективно работеща доболнична помощ и общодържавна система за превенция и профилактика на социалнозначимите заболявания.

Създаване на Aгенция за превенция, профилактика и медицински научни изследвания;

Създаване на мрежа от мобилни манипулационни с цел безплатни прегледи във всяко едно населено място на територията на Република България.

Подобряване на взаимовръзките и ефективността на управлението на Националната здравна система в посока на ефективна координация и взаимодействие между различните нива и сектори на здравната система.

Преструктуриране на болничния сектор на базата на баланс между националните стандарти за качество и ефективност и спецификата на регионалните потребности и възможности;

Преоценка на статуса на търговски дружества на университетските и областни болници;

Да се създадат механизми и структури за гарантиран, реален 24-часов достъп до лекарска помощ в рамките на първичната медицинска помощ.

Създаване на условия и нормативна база за децентрализация на организацията, управлението и дейността на здравната система, както и на ефективна и прозрачна система за специализация на младите лекари в координация с медицинските университети и системен контрол на специализацията.

Акцентите в програмата в сектор здравеопазване

1. Създаване на ефективно работеща доболнична помощ и общодържавна система за превенция и профилактика на социално-значимите заболявания.

  • създаване на ангенция за превенция, профилактика и медицински научни изследвания
  • създаване на мрежа от мобилни манипулационни с цел безплатни прегледи във всяко едно населено място на територията на Република България.
  • преоринтация от болнична помощ към разширяване на първичните (базови) здравни грижи.

 

2. Въвеждане на адекватни механизми за по-справедливо и достойно възнаграждение на медицинския труд на базата на два критерия: реално остойностяване на медицинските дейности и реален принос на всеки здравен професионалист за подобряване качеството.

 

3. Създаване на условия и нормативна база за децентрализация на организацията, управлението и дейността на здравната система.

  • създаване на ефективна и прозрачна система за специализация на младите лекари в координация с медицинските университети и ефективен контрол на специализацията.

 

4. Подобряване на взаимовръзките и ефективността на управлението на националната здравна система в посока на ефективна координация и взаимодействие между различните нива и сектори на здравната система.

  • преструктуриране на болничния сектор на базата на баланс между националните стандарти за качество и ефективност и спецификата на регионалните потребности и възможности.
  • преоценка на статуса на търговски дружества на университетските и областни болници.
  • да се създадат механизми и структури за гарантиран, реален 24-часов достъп до лекарска помощ в рамките на първичната медицинска помощ.

 

5. Организационна и методична подготовка за предстояща промяна на финансирането от клинични пътеки към въвеждане механизма на диагностично свързаните групи

 

6. Преоценка на статуса, функциите и отговорностите на ОПЛ (личния лекар) като ключова фигура в здравното обслужване; утвърждаване на система за публично-държавен контрол върху цялостната дейност на личния лекар: стимулиране развитието на групови практики.

 

7. Създаване на индивидуални и групови практики на свободно практикуващи медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, фелшери и лекарски асистенти.

 

8. Оптимизиране на лекарствената политика; създаване на публичен регистър на всички медицински изделия, заплащани с публични средства;

 

9. Въвеждане на адекватни механизми за по-справедливо възнаграждение на медицинския труд на базата на два критерия: реално остойностяване на медицинските дейности и реален принос на всеки здравен професионалист за подобряване качеството.

 

9. Ускорено провеждане на публичен дебат с оглед разясняване и постигане консенсус по главните цели на здравната политика и реформа.

 

10. Върху оптимизирана законова база следва да се изгради система за по-гъвкаво (плуралистично) финансиране на здравеопазването, съчетаващо данъчната система, социалното (задължителното) здравно осигуряване, частното здравно осигуряване, даренията и частичното заплащане от пациента.

 

11. Създаване специализиран национален резервен фонд, който да поема разходите за медицинска помощ на социално слабите, както и на неосигурените по обективни причини лица до внасяне на нормативно дължимите вноски.

 

12. Нормативно да се установи система на перманентно продължаващо обучение на управленския персонал на всички нива на здравната система.

Решаващият
глас си ТИ