ПРИОРИТЕТИ

Първите 5 неща, които ще направим

1

Пълна ревизия на дейността на Министерство на Младежта и Спорта (ММС) за последните 10 години и на акционерните дружества държавна собственост: „Национална Спортна База“ ЕАД, „Академика 2011“ ЕАД и „Сердика Спортни Имоти“ ЕАД. Цялостен одит на свързаните с ММС структури и проверка на всички държавни инвестиции в спортни проекти и спортни съоръжения през последните 10 години. Спешна административна реформа в ММС и свързаните структури.

2

Пълна проверка на дейността на спортните федерации и ревизия на разходването на предоставените им държавните средства. Поредица от мерки за цялостна реформа на модела на финансиране и контрола по разходване на държавните средства от спортните федерации и спортните клубове.

3

Създаване на експертен съвет към Министерство на младежта и спорта (министъра на младежта и спорта) като постоянен орган, включващ максимално широк кръг експерти, спортисти и деятели в различни сфери на спорта, с цел първична подготовка на мащабна законодателна, организационна, административна и управленска реформа в целия сектор. Използване на експертния кадрови потенциал на НСА. Изготвяне на национална стратегия в спорта при ситуации, възпрепятстващи нормалното протичане на тренировъчна и състезателна дейност. Създаване на действаща система за олимпийска подготовка (централизирана и децентрализирана).

4

Спешна оптимизация на бюджета на ММС. Анализ на състоянието на държавното дружество „Български спортен тотализатор“ и на приходите за ММС, постъпващи ежегодно от него. Оценка на последствията от одържавяването на частните лотарии и отражението му върху приходите на държавата. Изграждане на стратегия и механизъм за увеличение на бюджета на ММС за 4 годишен период до 200 000 000 лева. (Изграждане на законодателен механизъм за отделяне на част и/или фиксирана сума от приходите на държавата от търговия с акцизни стоки като тютюневи изделия или алкохол за развитие на спорта.)

5

Приемане на стратегия за реформа и развитие на спортните училища. Насочване на вниманието на държавата към масовия спорт и особено върху училищния спорт и дейността на бившите УСШ. Създаване и реализиране на програма за реконструкция и модернизация и цялостното изграждане на спортна база на българските училища. Увеличаване на часовете по спорт до 5 часа седмично за всички ученици от 2 до 12 клас.

КАКВО

ЩЕ НАПРАВИМ

КАК

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

КОГА

ЩЕ ГО НАПРАВИМ

Пълна ревизия на ММС и държавните дружества, които стопанисват ремонтират и управляват държавната спортна инфраструктура и на дейността на спортните федерации и ревизия на начина на изразходване на предоставените им държавни средства за последните 10 години.

Ангажиране на всички отговорни структури в ММС, АДФИ, Сметна палата, Икономическа полиция, Прокуратура, ДАНС, ГДБОП и при нужда - независими експерти.

1 година

Създаване на експертен съвет към ММС за подготовка на мащабна законодателна, организационна, административна и управленска реформа в целия сектор. Промени в методологията на финансиране на спортните федерации и приемане на нова на система за олимпийска подготовка.

Предприемане на необходимите изменения в законови и подзаконови нормативни актове и цялата структурата на ММС. Изменение на начина на финансиране на спортните федерации, така че да е максимално справедлив и да не ощетява определени спортове.

Подготовка и започване на работа – 3 месеца
Методология на финансиране на спортните федерации – до края на 2021 г.
Приемане на системата за олимпийска подготовка – 2 години.
Прилагане частично преди зимните олимпийски игри през 2022 г.

Изготвяне на стратегия за увеличаване на бюджета на ММС чрез координирани мерки, свързани с ревизия на дейността на БСТ и дофинансиране чрез отчитане на процент за ММС от приходите на държавата от продажба на акцизни стоки.

Иницииране на законодателни промени, които да обезпечат увеличението на бюджета за спорт. Това ще се извърши координирано с редица държавни органи и министерства.

1 година
200 000 000 лева бюджет на ММС – 4 години

Приемане на национална стратегия за развитие и реформа на спортните училища. Насочване на вниманието към масовия неорганизиран спорт и създаване и/или ремонт на наличната инфраструктура за масов спорт. Приоритетна подкрепа за съживяване на дейността на бившите УСШ. Увеличаване на часовете за спорт в училище и изготвяне на национална стратегия за ремонт, модернизация и изграждане на училищна спортна инфраструктура (салони, зали, басейни).

Създаване на национален план за развитие и реформа на спортните училища. Активно възстановяване на дейността на бившите УСШ с държавно финансиране. В координация с министерство на образованието, предприемане на законодателна инициатива за увеличени на часовете по спорт в училище. Ремонт, модернизация и изграждане на училищна спортна инфраструктура (салони, зали, басейни) в цялата страна.

Стратегия за развитие и реформа на спортните училища – 9 месеца
Дейността на УСШ – бюджет 2022 г.
Държавните средства за мащабно изграждане, ремонт или модернизация училищна спортна инфраструктура (салони, зали, басейни) в цялата страна следва да може да се заложат в бюджета за 2022 г.

Решаващият
глас си ТИ