Спорт

Създаване на оптимални условия за насърчаване на масовия спорт чрез подобряване на качеството и увеличаване на броя на специализираните спортни площадки по местоживеене, на велоалеите и другите спортни съоръжения, както и модернизиране на спортната база в училищата.

Актуализиране на националните програми за младежта – с акцент върху превенцията на зависимостите и създаване на възможности за здравословен начин на живот на младите българи, чрез туризъм, физическа култура, спорт и доброволчество.

Развитие и надграждане на програмите, осигуряващи финансовото обезпечение за изграждането и развитието на елитните ни спортисти. Осигуряване на необходимите условия на спортните федерации за спечелване на квоти, подготовка и представяне на високо ниво на състезателите, участващи на предстоящите олимпийски игри в Париж 2024 и Милано 2026.

Акцентите в програмата в сектор спорт

Спортът във всичките си разновидности и проявления не може да се развива независимо или оценява обективно извън развитието и оценката за общото състояние на държавата. Основната програмна цел в сектора е цялостна и всеобхватна реформа във всички структури на сектора-законодателна реформа, административна реформа, управленска реформа. Следва да се извърши изменение на нормативната рамка, която регулира сектора, административна реформа на държавните структури в сектора
и увеличаване и оптимизиране на бюджета в сектора, което в средносрочен план трябва да доведе до засилване на частните инвестиции в спорта, подобрение на организацията и работата на държавните административни структури в системата, начело с ММС, значително подобрение на спортната инфраструктура, разходване на бюджета в спорта целесъобразно, изпълнение на вече приети стратегии и програми, които предвиждат оптимизация и подобряване на резултатите в основните дейности в системата на спорта. Масовият спорт трябва да бъде поставен като национален приоритет, който е в основата на здравето на нацията.

 

МАСОВ СПОРТ:

 • Създаване на оптимални условия за насърчаване на масовия спорт чрез подобряване на качеството и увеличаване на броят на специализираните спортни площадки по местоживеене, на велоалеи и други спортни съоръжения, които предоставят възможност за самостоятелно или организирано практикуване на спорт.

 • Разширявaне, модернизирaне и цялостно изграждане на спортнaта бaза в училищaта и cъздаване на уcловия за пълноценнoто й използване за физичeско възпитaние и cпорт от учeниците.

 • Осъществяване на активна медийна политика за популяризиране на ползите от спорта и физическата активност, като основа на здравословен начин на живот.

 • Създаване на общински спортни структури, отговарящи за развитието на масовия спорт.

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ПОЛИТИКИ:

 • Провеждане на политики в съответствие с изпълнението на Националната стратегия за младежта 2021 – 2030.

 • Изпълнение на Националните програми за младежта – с акцент върху превенцията на зависимостите и създаване на възможности за здравословен начин на живот на младите българи чрез туризъм, физическа култура, спорт и доброволчество.

 • Насърчаване на кариерното развитие, икономическа, гражданска и политическа активност на младите хора.

 • Насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не работят или не се обучават.

 • Насърчаване на здравословен и активен начин на живот чрез активна медийна политика.

 • Актуализация на националните програми за младежта.

 • Насърчаване за по-чести срещи на местно и на национално ниво за обсъждане на политиките за младежта със самите младежи.

СПОРТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ:

 • Развитие и надграждане на програмите осигуряващи финансовото обезпечение за изграждането и развитието на елитните ни спортисти.

 • Осигуряване на необходимите условия на спортните федерации за спечелване на квоти, подготовка и представяне на високо ниво на състезателите участващи на предстоящите олимпийски игри в Париж 2024 и Милано 2026.

 • Прецизиране на начина, методиката, критериите и показателите за финансиране на спортните клубове в съответствие с Програмата за развитие на спортните клубове.

 • Повишаване ефективността на извършвания от спортните федерации и спортните клубове медицински контрол върху храненето и използването на медикаменти, биопродукти и възстановителни средства в тренировъчната и състезателната дейност.

 • Разработване и прилагане на антидопингови програми за отделните видове спорт и научно-изследователски проекти за употреба на нови субстанции, проблемни при допинговия контрол. Повишаване капацитета, сертифициране и привличане на качествени специалисти в Антидопинговата лаборатория.

СПОРТНИ УЧИЛИЩА:

 • Подобряване на условията за спорт и учене в спортните училища и превръщането им в ефективни учебни заведения.

 • Реформа в държавните спортни училища за по-добър подбор на млади таланти и повишаване на квалификацията на треньорите.

 • Провеждане на реформи и ефективно управление на ресурсите и насочването им на пазарен принцип към сферите с традиции, международни успехи и спортове със силен социален ефект.

 • Подобряване на условията за спорт и учене в спортните училища и превръщането им в ефективни учебни заведения.

 • Създаване на условия и подкрепа за развитие на деца с изявен спортен талант, които представят държавата ни на състезания от най-висок ранг.

 

 

Решаващият
глас си ТИ